Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropský kreditní systém pro vysokoškolské vzdělávání (ECTS)

V čem spočívá evropský systém přenosu a akumulace kreditů? 

Evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS) je nástroj používaný v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání pro větší transparentnost studií a kurzů. Pomáhá studentům studovat v různých zemích, jelikož si mohou nechat uznat svou akademickou kvalifikaci a dobu studia absolvovanou v zahraničí. 

Díky systému ECTS se mohou započítat kredity získané v jedné vysokoškolské instituci do programu studovaného na jiné škole. Kredity ECTS jsou vyjádřením studia na základě definovaných studijních výsledků a související obtížnosti. 

Systém ECTS dává studentům větší volnost při výběru studijních programů. Rovněž zjednodušuje plánování, realizaci a hodnocení programů vysokoškolského vzdělávání. Jedná se o hlavní nástroj boloňského procesu, jehož cílem je zvýšit mezinárodní srovnatelnost vzdělávacích systémů jednotlivých států. Systém také přispívá k větší srozumitelnosti dokumentů, jako je dodatek k diplomu, a k jejich snadnější aplikaci v různých zemích. 

ECTS byl zaveden ve většině zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání jako vnitrostátní systém kreditů a jeho používání se rozšiřuje i do jiných zemí. 

Proč je ECTS zapotřebí?

Rozdíly mezi vnitrostátními systémy vysokoškolského vzdělávání mohou vést k problémům týkajícím se uznávání kvalifikací a období mobility v zahraničí. Tento problém se částečně vyřešil tím, že se zvýšila srozumitelnost studijní výsledků a obtížnosti studijních programů. 

Kromě toho je díky systému možné různé typy vzdělávání, například univerzitní studium a odbornou praxi, spojit do jednoho studijního programu či programu celoživotního učení.

Jak systém funguje?

60 kreditů ECTS odpovídá celému jednomu roku studia nebo práce. Ve standardním akademickém roce jsou tyto kredity obvykle rozděleny do několika menších modulů. Typická „krátkodobá kvalifikace“ zahrnuje 90–120 kreditů ECTS. Program „prvního cyklu“ (neboli bakalářské studium) se skládá buď z 180, nebo 240 kreditů ECTS.

Program „druhého cyklu“ (neboli magisterské studium) se skládá buď z 90, nebo 120 kreditů ECTS. Ve třetím cyklu (doktorské studium) se počet kreditů ECTS různí. 

Používání systému ECTS podporuje mobilitu studentů mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání. Katalogy kurzů, studijní smlouvy a výpis studijních výsledků pomáhají při uznávání a převodu kreditů, které studenti získali během období mobility v zahraničí. Celý systém a způsob jeho používání podrobně vysvětluje příručka pro uživatele ECTS