Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zlepšovanie kvality a rovnosti – iniciatívy

Podľa Európskeho piliera sociálnych práv majú všetci občania v Európskej únii majú právo na vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.

Prečo sú kvalita a rovnosť dôležité?

Význam rovnosti

Inkluzívne a vysokokvalitné vzdelávanie a odborná príprava a podpora európskeho rozmeru pri výučbe posilňujúcej spoločné hodnoty sú prvoradé pre vytvorenie a udržanie súdržnej európskej spoločnosti, ktorá je hnacou silou udržateľného rastu. 

Skúsenosti jednotlivcov v oblasti vzdelávania v celej Európe však zodpovedajú sociálnym vzorcom. Študenti zo znevýhodneného prostredia dosahujú neúmerne horšie výsledky. Tí, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach, často zaostávajú. 

Sadizmus a sexuálne obťažovanie sú naďalej prekážkou vo vzdelávaní, najmä u žien a dievčat. Okrem toho pretrvávajú aj rodové rozdiely v študijných odboroch, ako sú inžinierstvo, výroba a stavebníctvo (len 26 % študentiek) a informačné a komunikačné technológie (IKT – len 18 % študentiek) (Medzinárodná štúdia o počítačovej a informačnej gramotnosti z roku 2018). 

Tieto nerovnosti musíme riešiť už od raného veku a je potrebné prijať opatrenia na to, aby sociálne, hospodárske a kultúrne postavenie či etnický a rasový pôvod neboli faktormi dosiahnutého vzdelania a výsledkov. 

Význam kvality

Vysokokvalitné vzdelávanie a odborná príprava poskytnú občanom znalosti, zručnosti a postoje, ktoré potrebujú na to, aby sa im darilo a aby prispievali k hospodárskej odolnosti a sociálnej prosperite Európy. To zahŕňa potrebu ovládať kľúčové kompetencie vrátane základných zručností a digitálnych kompetencií.

Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa ešte viac prejavil význam účinného rovnakého prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu. 

EÚ musí vyvinúť ďalšie úsilie, aby dosiahla priemernú mieru dostatočného ovládania základných zručností u 15-ročných žiakov. V roku 2018 predstavoval podiel žiakov, ktorí neboli schopní dokončiť základné úlohy z matematiky, prírodných vied a čítania, 22,5 % v prípade čítania, 22,9 % v prípade matematiky a 22,3 % v prípade prírodných vied (PISA 2018, OECD). 

Zmeny v tejto oblasti si budú vyžadovať vysokokvalifikovaných pedagógov a politické reformy. Zlepšovanie výsledkov vzdelávania, poskytovanie študentom, čo potrebujú, aby uspeli, a zabezpečenie kvalitnej výučby si vyžadujú účinné, účelné a udržateľné investície do vzdelávania a odbornej prípravy. 

Čo v tejto súvislosti robí EÚ?

Európska komisia rieši tieto otázky prostredníctvom týchto opatrení:

  • Iniciatíva Cesty k úspechu v škole
  • podpora viacjazyčnosti a spoločných hodnôt
  • zabezpečenie kvalitných investícií do vzdelávania a odbornej prípravy
  • posilnenie akcií Jean Monnet
  • rozvoj európskeho prístupu k mikrocertifikátom
  • zabezpečenie väčšej inkluzívnosti programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity
  • podpora mobility mladých dobrovoľníkov v rámci cezhraničných činností v oblasti solidarity
  • vykonávanie európskeho rámca kvality pre vysokokvalitné systémy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
  • podpora zriaďovania centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave 

Strategický rámec Európskeho vzdelávacieho priestoru

Na podporu rovnosti a začlenenia v európskom vzdelávacom priestore bola zriadená pracovná skupina pre rovnosť a hodnoty vo vzdelávaní a odbornej príprave. Skupina bude podporovať vzájomné učenie a výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi, komisiou a zainteresovanými stranami.

Tento proces ďalej podporuje expertná skupina pre kvalitné investície do vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá vykonáva hĺbkovú analýzu existujúcich dôkazov. Táto skupina vypracuje usmerňovací dokument s cieľom pomôcť členským štátom EÚ zlepšiť efektívnosť výdavkov a posilniť tak výsledky v oblasti vzdelávania a inkluzívnosť.