Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Βελτίωση της ποιότητας και της ισότητας — πρωτοβουλίες

Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Γιατί είναι σημαντική η ποιότητα και η ισότητα;

Η σημασία της ισότητας

Η χωρίς αποκλεισμούς και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση και η προώθηση μιας ευρωπαϊκής διάστασης στη διδασκαλία που προωθεί κοινές αξίες είναι υψίστης σημασίας για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής κοινωνίας που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ωστόσο, σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι εκπαιδευτικές εμπειρίες των ατόμων ακολουθούν κοινωνικά πρότυπα. Οι μαθητές που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα παρουσιάζουν δυσανάλογα χαμηλές επιδόσεις. Όσοι ζουν σε αγροτικές περιοχές συχνά υστερούν. 

Ο σεξισμός και η σεξουαλική παρενόχληση εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τις εκπαιδευτικές εμπειρίες, ιδίως για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Υπάρχει επίσης ένα επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων σε τομείς σπουδών, όπως η μηχανική, η μεταποίηση και οι κατασκευές —με τις φοιτήτριες να αποτελούν μόλις το 26 %— και οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) —με τις φοιτήτριες να αποτελούν μόλις το 18 % (Διεθνής Μελέτη για τον γραμματισμό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις πληροφορίες, 2018). 

Πρέπει να δράσουμε για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων από τα πρώτα χρόνια και για την αποσύνδεση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής κατάστασης, του εθνοτικού και φυλετικού υπόβαθρου από το μορφωτικό επίπεδο και τις επιδόσεις. 

Η σημασία της ποιότητας

Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση θα παράσχει στους πολίτες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν και να διασφαλίσουν την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευημερία της Ευρώπης. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη κατοχής καίριων ικανοτήτων σε υψηλό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δεξιοτήτων και των ψηφιακών ικανοτήτων.

Η σημασία να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση καθίσταται ολοένα και πιο εμφανής με την έξαρση της πανδημίας COVID-19. 

Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση του μέσου ποσοστού επιτευγμάτων στην ΕΕ για τα άτομα ηλικίας 15 ετών όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες. Το 2018, το ποσοστό των μαθητών που απέτυχαν να ολοκληρώσουν βασικές ασκήσεις στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την ανάγνωση ανήλθε στο 22,5 % για την ανάγνωση, στο 22,9 % στα μαθηματικά και στο 22,3 % στις φυσικές επιστήμες (PISA 2018, ΟΟΣΑ). 

Η αλλαγή αυτή είναι δυνατή με εκπαιδευτές υψηλής ειδίκευσης και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η παροχή στους εκπαιδευόμενους των αναγκαίων για να επιτύχουν και η διασφάλιση της ποιοτικής διδασκαλίας απαιτούν αποτελεσματικές, αποδοτικές και βιώσιμες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Τι κάνει η ΕΕ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά μέσω των ακόλουθων δράσεων:

  • Πρωτοβουλία «Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία»
  • προώθηση της πολυγλωσσίας και των κοινών αξιών
  • εξασφάλιση ποιοτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
  • ενίσχυση των δράσεων Jean Monnet
  • ανάπτυξη ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα μικροδιαπιστευτήρια
  • εξάλειψη των αποκλεισμών στα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • προώθηση της κινητικότητας των νέων εθελοντών σε διασυνοριακές δραστηριότητες αλληλεγγύης
  • εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας για συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας.
  • στήριξη της δημιουργίας κέντρων επαγγελματικής αριστείας 

Στρατηγικό πλαίσιο του ΕΕΑ (Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης)

Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την ισότητα και τις αξίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, η οποία συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας και της ένταξης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Η ομάδα θα ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων μερών.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση υποστηρίζει περαιτέρω τη διαδικασία με τη διενέργεια εμπεριστατωμένης ανάλυσης των υφιστάμενων αποδεικτικών στοιχείων. Θα δημιουργήσει ένα έγγραφο καθοδήγησης με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και της συμμετοχικότητας.