Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvaliteedi ja võrdsete võimaluste edendamine – algatused

Kõigil Euroopa Liidu kodanikel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, nagu on sätestatud Euroopa sotsiaalõiguste sambas.

Miks on kvaliteet ja võrdsed võimalused olulised?

Võrdsete võimaluste olulisus

Kaasav ja kvaliteetne haridus ja koolitus ning Euroopa mõõtme edendamine õppes ühiste väärtuste hoidmiseks on ülimalt tähtsad, et luua ja säilitada sidusat Euroopa ühiskonda, mis soosib kestlikku majanduskasvu. 

Ent sotsiaalsed mustrid mõjutavad individuaalseid hariduskogemusi kõikjal Euroopas. Ebasoodsas olukorras olevate õpilaste õpitulemused on ebaproportsionaalselt kehvad. Need, kes elavad maapiirkondades, jäävad sageli õppimises maha. 

Seksism ja seksuaalne ahistamine takistavad jätkuvalt hariduse saamist, eelkõige naiste ja tütarlaste puhul. Samuti iseloomustab sooline lõhe selliseid õppealasid nagu inseneriteadus, tootmine ja ehitus (ainult 26% naisüliõpilasi) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ainult 18% naisüliõpilasi) (rahvusvaheline digikirjaoskuse ja infopädevuse uuring, 2018). 

Ebavõrdsuse vastu tuleb tegutseda algusest peale, et haridustase ja õppeedukus ei sõltuks sotsiaalsest, majanduslikust ja kultuurilisest staatusest ning etnilisest või rassilisest taustast. 

Kvaliteedi olulisus

Kvaliteetne haridus ja koolitus annavad kodanikele teadmised, oskused ja hoiakud, mida nad vajavad edu saavutamiseks ning Euroopa majandusliku vastupanuvõime ja sotsiaalse heaolu tagamiseks. See hõlmab vajadust omandada võtmepädevusi, sealhulgas põhioskusi ja digipädevusi.

COVID-19 pandeemia puhangu taustal on tulnud üha enam ilmsiks, kui tähtis on kvaliteetse hariduse võrdse kättesaadavuse tagamine tegelikkuses. 

Tuleb teha veel jõupingutusi, et parandada ELi keskmist põhioskuste omandamise tulemust 15aastaste seas. 2018. aastal oli nende õpilaste osakaal, kes ei suutnud teha matemaatika, loodusteaduste või lugemise põhiülesandeid, lugemises 22,5%, matemaatikas 22,9% ja loodusteadustes 22,3% (PISA 2018, OECD). 

Seda on võimalik muuta kvalifitseeritud haridustöötajate ja poliitikareformide abil. Õpitulemuste parandamine, õppuritele eduks vajaliku võimaldamine ja kvaliteetse õpetamise tagamine nõuavad tulemuslikku, tõhusat ja kestlikku investeerimist haridusse ja koolitusse. 

Mida teeb EL?

EL käsitleb neid probleeme järgmiste meetmete abil:

  • algatus „Õpiedu saavutamise teed“
  • mitmekeelsuse ja ühiste väärtuste edendamine
  • haridusse ja koolitusse tehtavate kvaliteetsete investeeringute tagamine
  • Jean Monnet’ meetmete tugevdamine
  • mikrokvalifikatsioonitunnistuste jaoks Euroopa lähenemisviisi väljatöötamine
  • Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmide kaasavamaks muutmine
  • noorte vabatahtlike liikuvuse edendamine piiriüleses solidaartegevuses
  • kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide Euroopa kvaliteediraamistiku rakendamine
  • kutsehariduse tipptaseme keskuste loomise toetamine 

Euroopa haridusruumi strateegiline raamistik

Selleks et aidata edendada Euroopa haridusruumis võrdsust ja kaasatust, on loodud hariduse ja koolituse valdkonna võrdõiguslikkuse ja väärtuste töörühm. See töörühm julgustab vastastikust õpet ning teabe ja parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel.

Haridusse ja koolitusse tehtavate kvaliteetsete investeeringute eksperdirühm toetab protsessi täiendavalt, korraldades olemasolevate tõendite süvaanalüüsi. Ta koostab suunisdokumendi, mis aitab ELi liikmesriikidel parandada kulutuste tõhusust, et parandada haridustulemusi ja suurendada kaasatust.