Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Forbedring af kvalitet og lighed — initiativer

Alle borgere i Den Europæiske Union har ret til inkluderende uddannelse og livslang læring af høj kvalitet som fastsat i den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Hvorfor er kvalitet og lighed vigtig?

Betydningen af lighed

Inkluderende uddannelse af høj kvalitet og fremme af en europæisk dimension i undervisningen til fremme af fælles værdier er afgørende for at skabe og opretholde et sammenhængende europæisk samfund, der fremmer bæredygtig vækst. 

I hele Europa følger den enkeltes uddannelsesmæssige erfaringer imidlertid sociale mønstre. Studerende fra dårligt stillede miljøer har uforholdsmæssigt dårlige resultater. Dem, der bor i landdistrikterne, sakker ofte bagud. 

Sexisme og seksuel chikane hæmmer fortsat uddannelsesoplevelser, navnlig for kvinder og piger. Der er også en vedvarende kønsskævhed inden for studieområder som ingeniørvidenskab, fremstilling og byggeri — med kun 26 % kvindelige studerende — og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) — med kun 18 % kvindelige studerende (International Computer and Information Literacy Study, 2018). 

Vi skal gøre en indsats for at tackle uligheder fra de tidlige år og afkoble social, økonomisk og kulturel status, etnisk og racemæssig baggrund fra uddannelsesniveau og resultater. 

Betydningen af kvalitet

Uddannelse af høj kvalitet vil give borgerne den viden, de færdigheder og de holdninger, de har brug for for at trives, og sikre Europas økonomiske modstandsdygtighed og sociale velstand. Dette omfatter behovet for at beherske nøglekompetencer, herunder grundlæggende færdigheder og digitale kompetencer.

Betydningen af at sikre reel lige adgang til uddannelse af høj kvalitet er blevet stadig tydeligere i forbindelse med udbruddet af covid-19-pandemien. 

Der skal gøres en yderligere indsats for at forbedre EU-gennemsnittet for 15-åriges resultater hvad angår grundlæggende færdigheder. I 2018 var andelen af elever, der ikke fuldførte grundlæggende matematik, naturvidenskab og læsning, 22,5 % for læsning, 22,9 % for matematik og 22,3 % for naturvidenskab (PISA 2018, OECD). 

Denne ændring er mulig ved hjælp af højt kvalificerede undervisere og politiske reformer. Det kræver effektive og bæredygtige investeringer i uddannelse at forbedre læringsresultaterne, give de lærende det, de har brug for, og sikre undervisning af høj kvalitet. 

Hvad gør EU?

Europa-Kommissionen tager fat på disse spørgsmål gennem følgende tiltag:

  • Pathways to School Success-initiativet
  • fremme af flersprogethed og fælles værdier
  • kvalitetsinvesteringer i uddannelse
  • styrkelse af Jean Monnet-tiltagene
  • udvikling af en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser
  • indsats for at gøre programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps mere inkluderende
  • fremme af unge volontørers mobilitet i forbindelse med grænseoverskridende solidaritetsaktiviteter
  • gennemførelse af den europæiske kvalitetsramme for førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet
  • støtte til oprettelse af erhvervsekspertisecentre 

En strategiramme for det europæiske uddannelsesområde

Der er nedsat en arbejdsgruppe for ligestilling og værdier inden for uddannelse, der skal bidrage til at fremme ligestilling og inklusion i det europæiske uddannelsesområde. Gruppen vil tilskynde til gensidig læring og udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem EU-landene, Kommissionen og interesserede parter.

En ekspertgruppe for kvalitetsinvesteringer i uddannelse støtter processen yderligere ved at foretage en dybdegående analyse af eksisterende dokumentation. Den vil udarbejde en vejledning, der skal hjælpe EU-landene med at forbedre effektiviteten af udgifterne til at fremme uddannelsesresultater og inklusion.