Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Подобряване на качеството и равнопоставеността — инициативи

Всички граждани в Европейския съюз имат право на висококачествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, както е установено в Европейския стълб на социалните права.

Защо качеството и равнопоставеността са важни?

Значението на равнопоставеността

Приобщаващото и висококачествено образование и обучение и насърчаването на европейско измерение на преподаването, насърчаващо общите ценности, са от първостепенно значение за създаването и поддържането на сплотено европейско общество, което стимулира устойчивия растеж. 

В цяла Европа обаче образователният опит на хората следва социални модели. Учениците в неравностойно положение са с непропорционално ниски резултати. Живеещите в селските райони често изостават. 

Сексизмът и сексуалният тормоз продължават да възпрепятстват образователния опит, особено за жените и момичетата. Налице е и трайна неравнопоставеност между половете в области на обучение, като инженерство, производство и строителство — с едва 26 % жени студенти — и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) — с едва 18 % жени студенти (International Computer and Information Literacy Study, 2018 г.). 

Трябва да действаме за преодоляване на неравенствата от ранните години и за отделяне на социалния, икономическия и културния статус, етническия и расовия произход от образователните постижения и резултати. 

Значението на равнопоставеността

Висококачественото образование и обучение ще предоставят на гражданите знанията, уменията и нагласите, от които се нуждаят, за да се развиват и да гарантират икономическата устойчивост и социалния просперитет на Европа. Това включва необходимостта от овладяване на ключови компетентности, включително основни умения и компетентности в областта на цифровите технологии.

Значението на осигуряването на ефективен равен достъп до висококачествено образование стана все по-очевидно с избухването на пандемията от COVID-19. 

Трябва да се положат допълнителни усилия за подобряване на средното равнище на успеваемост в ЕС на 15-годишните в областта на основните умения. През 2018 г. делът на учениците, които не са завършили основни задачи по математика, природни науки и четене, е 22,5 % по четене, 22,9 % по математика и 22,3 % по природни науки (PISA 2018 г., ОИСР). 

Тази промяна е възможна с висококвалифицирани преподаватели и политически реформи. Подобряването на учебните резултати, предоставянето на учащите се на това, от което се нуждаят, за да успеят, и осигуряването на качествено преподаване изискват ефективни, ефикасни и устойчиви инвестиции в образованието и обучението. 

Какво прави ЕС?

Европейската комисия разглежда тези въпроси чрез следните действия:

  • Инициативата „Пътят към успех в училище“
  • насърчаване на многоезичието и общите ценности
  • осигуряване качествени инвестиции в образованието и обучението
  • укрепване на действията по инициативата „Жан Моне“
  • разработване на европейски подход към микроквалификациите
  • повишаване на приобщаващия характер на програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“
  • насърчаване на мобилността на младите доброволци в трансгранични дейности за солидарност
  • прилагане на европейската рамка за качество за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст
  • подкрепа за създаването на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование 

Стратегическа рамка на европейското пространство за образование

Създадена е работна група по въпросите на равенството и ценностите в образованието и обучението, която да допринесе за насърчаване на равенството и приобщаването в европейското пространство за образование. Групата ще насърчава взаимното обучение и обмена на информация и най-добри практики между държавите членки, Комисията и заинтересованите страни.

Експертна група за качествени инвестиции в образованието и обучението подпомага процеса, като извършва задълбочен анализ на съществуващите данни. Тя ще създаде документ с насоки, за да помогне на държавите от ЕС да подобрят ефективността на разходите за повишаване на образователните резултати и приобщаването.