Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Izboljšanje kakovosti in pravičnosti – pobude

Vsi državljani Evropske unije imajo pravico do visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, kot je določeno v evropskem stebru socialnih pravic.

Zakaj sta kakovost in pravičnost pomembni?

Pomen pravičnosti

Vključujoče in visokokakovostno izobraževanje in usposabljanje ter spodbujanje evropske razsežnosti pri poučevanju, ki spodbuja skupne vrednote, so bistvenega pomena za oblikovanje in ohranjanje povezane evropske družbe, ki spodbuja trajnostno rast. 

Vendar izobraževalne izkušnje posameznikov po vsej Evropi sledijo družbenim vzorcem. Učenci in učenke iz prikrajšanih okolij dosegajo podpovprečne rezultate, tisti iz podeželskih območij so pogosto zapostavljeni. 

Seksizem in spolno nadlegovanje še naprej ovirata izobraževalne izkušnje, zlasti za ženske in dekleta. Poleg tega še vedno obstajajo razlike med spoloma na študijskih smereh, kot so inženirstvo, proizvodnja in gradbeništvo (delež deklet je zgolj 26 %) ter informacijska in komunikacijska tehnologija (18 % deklet) (International Computer and Information Literacy Study, 2018). 

Zato moramo ukrepati, da bi odpravili neenakosti že v zgodnjih let in stopnjo izobrazbe in akademske dosežke obravnavali ločeno od družbenega, gospodarskega in kulturnega statusa ter etničnega in rasnega porekla. 

Pomen kakovosti

Visokokakovostno izobraževanje in usposabljanje bosta državljanom zagotovila znanje, spretnosti in stališča, ki jih potrebujejo za dosego uspeha ter za zagotavljanje gospodarske odpornosti in družbene blaginje Evrope. Zato je treba zagotoviti obvladovanje ključnih kompetenc, vključno z osnovnimi znanji in spretnostmi ter digitalnimi kompetencami.

Pomen zagotavljanja učinkovitega enakega dostopa do visokokakovostnega izobraževanja je z izbruhom pandemije covida-19 čedalje bolj očiten. 

Še naprej si je treba prizadevati za izboljšanje povprečne stopnje dosežkov 15-letnikov pri osnovnih znanjih in spretnostih na ravni EU. Leta 2018 je delež učencev in učenk, ki ne obvladajo osnovnih nalog v matematični, naravoslovni in bralni pismenosti, v povprečju znašala 22,5 % pri branju, 22,9 % pri matematiki in 22,3 % pri naravoslovju. 

Izboljšanje lahko dosežemo z visoko usposobljenimi pedagogi in reformami politik. Če želimo izboljšati učne rezultate, učencem zagotoviti to, kar potrebujejo za uspeh, in omogočiti kakovostno poučevanje, potrebujemo uspešne, učinkovite in trajnostne naložbe v izobraževanje in usposabljanje. 

Kaj počne EU?

Evropska komisija obravnava ta vprašanja v okviru naslednjih ukrepov:

  • pobuda Poti do uspeha v šoli
  • spodbujanje večjezičnosti in skupnih vrednot
  • zagotavljanje kakovostnih naložb v izobraževanje in usposabljanje
  • krepitev ukrepov Jean Monnet
  • razvoj evropskega pristopa k mikrokvalifikacijam
  • zagotavljanja večje vključujočnosti v programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota
  • spodbujanje mobilnosti mladih prostovoljcev v čezmejnih solidarnostnih aktivnostih
  • izvajanje evropskega okvira kakovosti za visokokakovostne sisteme predšolske vzgoje in varstva
  • podpora ustanavljanju centrov poklicne odličnosti 

Strateški okvir za evropski izobraževalni prostor

Ustanovljena je bila delovna skupina za enakost in vrednote v izobraževanju in usposabljanju, ki naj bi prispevala k spodbujanju enakosti in vključevanja v evropskem izobraževalnem prostoru. Skupina bo spodbujala vzajemno učenje ter izmenjavo informacij in najboljših praks med državami članicami, Komisijo in deležniki.

Strokovna skupina za kakovostne naložbe v izobraževanje in usposabljanje zagotavlja podporo procesu z izvajanjem poglobljene analize obstoječih dokazov. Skupina bo pripravila smernice za pomoč državam članicam EU pri izboljšanju učinkovitosti porabe za spodbujanje rezultatov na področju izobraževanja in vključevanja.