Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Initiativ för att främja kvalitet och likvärdighet

Alla i EU har rätt till högkvalitativ och inkluderande utbildning och livslångt lärande, i enlighet med den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Varför är kvalitet och likvärdighet viktiga?

Vikten av likvärdighet

Inkluderande och högkvalitativ utbildning som främjar gemensamma europeiska värden är avgörande för att skapa och upprätthålla ett europeiskt samhälle som präglas av sammanhållning och arbetar för hållbar tillväxt. 

I hela Europa är enskilda individers utbildningserfarenheter dock präglade av sociala mönster. Elever från missgynnade miljöer underpresterar i oproportionerligt hög grad. De som bor på landsbygden hamnar ofta på efterkälken. 

Sexism och sexuella trakasserier fortsätter att bromsa upp utbildningsgången – framförallt för flickor och kvinnor. Det finns också en bestående klyfta mellan könen inom studieområden som ingenjörsvetenskap, tillverkning och byggverksamhet – med endast 26 % kvinnliga studenter – och informations- och kommunikationsteknik (IKT) – med endast 18 % kvinnliga studenter (International Computer and Information Literacy Study, 2018). 

Vi måste arbeta för att åtgärda ojämlikheter redan från tidiga år och bryta kopplingarna mellan social, ekonomisk och kulturell status, samt etnicitet å ena sidan och skolresultat och utbildningsnivå å andra sidan. 

Vikten av kvalitet

Utbildning av hög kvalitet ger EU-invånarna de kunskaper, färdigheter och attityder de behöver för att blomstra och bidra till Europas ekonomiska motståndskraft och sociala välstånd. Att behärska nyckelkompetenser, inbegripet grundläggande färdigheter och digital kompetens ingår också i detta begrepp.

Vikten av att helt konkret säkerställa lika tillgång till högkvalitativ utbildning har ytterligare synliggjorts i och med covid-19-pandemin. 

Större satsningar måste till för att förbättra EU:s genomsnittliga resultat för 15-åringar när det gäller grundläggande färdigheter. År 2018 låg andelen elever som inte klarade av grundläggande uppgifter i matematik, naturvetenskap och läsförståelse på 22,5 % för läsförståelse, 22,9 % för matematik och 22,3 % för naturvetenskap (PISA 2018, OECD). 

Genom högkvalificerade utbildare och politiska reformer kan vi åstadkomma en förändring på den punkten. För att få bättre läranderesultat, ge eleverna vad de behöver för att lyckas och säkerställa högkvalitativ undervisning krävs ändamålsenliga, effektiva och hållbara investeringar i utbildning. 

Vad gör EU?

EU- kommissionen tar itu med problematiken genom följande åtgärder:

  • Initiativet ”Vägar till en framgångsrik skolgång”
  • Främjande av flerspråkighet och gemensamma värderingar
  • Tyggande av investeringar i utbildningens kvalitet
  • Förstärkning av Jean Monnet-insatserna
  • Utveckling av en EU-strategi för mikromeriter
  • Programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren görs mer inkluderande
  • Främjande av unga volontärers rörlighet i gränsöverskridande solidaritetsverksamhet
  • Genomförande av den europeiska kvalitetsramen för förskoleverksamhet och barnomsorg
  • Stöd till inrättandet av yrkeskunskapscentrum 

Den strategiska ramen för det europeiska området för utbildning

En arbetsgrupp för jämlikhet och värden i utbildningen har inrättats för att bidra till att främja jämlikhet och inkludering inom det europeiska området för utbildning. Gruppen kommer att uppmuntra ömsesidigt lärande och utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsländerna, kommissionen och berörda parter.

En expertgrupp för kvalitetsinvesteringar i utbildning stöder processen ytterligare genom djupgående analys av befintliga fakta. Ett vägledningsdokument utarbetas för att hjälpa EU-länderna att effektivisera sina satsningar på att främja utbildningsresultat och inkludering.