Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciatīvas ar mērķi uzlabot kvalitāti un līdztiesību

Saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību.

Kāpēc kvalitāte un līdztiesība ir svarīgas?

Līdztiesības nozīme

Iekļaujoša un kvalitatīva izglītība un apmācība un Eiropas dimensijas sekmēšana kopīgu vērtību nodošanā ir ārkārtīgi svarīgas, lai izveidotu un uzturētu saliedētu Eiropas sabiedrību, kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi. 

Tomēr visā Eiropā indivīdu izglītības pieredze atbilst sociālajiem modeļiem. Audzēkņiem no nelabvēlīgas vides ir neproporcionāli zemi rezultāti. Lauku apvidos dzīvojošie bieži vien atpaliek. 

Seksisms un seksuāla uzmākšanās joprojām kavē izglītības pieredzi, jo īpaši sievietēm un meitenēm. Acīmredzama ir arī pastāvīga nelīdztiesība starp dzimumiem apmācības jomā, piemēram, inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, kur studentu vidū ir tikai 26 % sieviešu, un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā, kur studentu vidū ir tikai 18 % sieviešu (International Computer and Information Literacy Study, 2018. g.). 

Mums ir jārīkojas, lai pārvarētu nelīdztiesību, sākot ar agrīnā vecuma grupām, un nošķirtu izglītības līmeni un skolā gūtos rezultātus no sociālekonomiskā un kultūras statusa un etniskās izcelsmes un rases. 

Kvalitātes nozīme

Kvalitatīva izglītība un apmācība sniegs iedzīvotājiem zināšanas, prasmes un attieksmi, kas viņiem vajadzīgas, lai gūtu panākumus un nodrošinātu Eiropas ekonomisko noturību un sociālo labklājību. Tas ietver nepieciešamību apgūt izšķiroši svarīgās prasmes, tostarp pamatprasmes un kompetences digitālo tehnoloģiju jomā.

To, cik svarīgi ir nodrošināt efektīvu vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai, parādīja Covid-19 pandēmija. 

Ir jāpieliek papildu pūliņi, lai ES uzlabotu 15 gadus veco skolēnu sekmju vidējo līmeni pamatprasmju jomā. 2018. gadā to skolēnu īpatsvars, kuri nespēja izpildīt pamatuzdevumus matemātikā, zinātnēs un lasīšanā bija 22,5 % lasīšanā, 22,9 % matemātikā un 22,3 % dabaszinātnēs (PISA 2018, ESAO). 

Šīm pārmaiņām ir vajadzīgi augsti kvalificēti pedagogi un politikas reformas. Efektīvas un ilgtspējīgas investīcijas izglītībā un apmācībā ir vajadzīgas, lai uzlabotu mācību rezultātus, sniegtu audzēkņiem zināšanas, kas viņiem vajadzīgas panākumu gūšanai, un nodrošinātu kvalitatīvu mācīšanu. 

Ko dara ES?

Eiropas Komisija risina šos jautājumus:

  • īstenojot iniciatīvu “Ceļš uz panākumiem skolā”;
  • veicinot daudzvalodību un kopīgas vērtības;
  • nodrošinot kvalitatīvas investīcijas izglītībā un apmācībā;
  • nostiprinot Žana Monē vārdā nosauktās darbības;
  • ieviešot Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem;
  • padarot programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iekļaujošākas;
  • veicinot brīvprātīgo jauniešu mobilitāti pārrobežu solidaritātes aktivitāšu ietvaros;
  • ieviešot Eiropas kvalitātes satvaru attiecībā uz kvalitatīvām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām;
  • atbalstot profesionālās izcilības centru izveidi. 

EEZ stratēģiskais satvars

Darba grupa jautājumos par līdztiesību un vērtībām izglītībā un apmācībā ir izveidota, lai veicinātu līdztiesību un iekļaušanu Eiropas izglītības telpā. Tā veicinās savstarpēju mācīšanos un informācijas un labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm, Komisiju un ieinteresētajām personām.

Ekspertu grupa jautājumā par kvalitatīvām investīcijām izglītībā un apmācībā atbalsta šo procesu, veicot esošo datu padziļinātu analīzi. Tā izveidos dokumentu ar norādījumiem, lai palīdzētu ES valstīm uzlabot izdevumu efektivitāti un līdz ar to nostiprināt izglītības rezultātus un iekļautību.