Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Koulutuksen laadun ja tasapuolisuuden parantaminen

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden mukaan jokaisella Euroopan unionin kansalaisella on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Miksi laadukkuus ja tasapuolisuus ovat tärkeitä?

Tasapuolisuus

Inklusiivinen ja laadukas opetus ja koulutus sekä opettamisen eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen yhteisten arvojemme vaalimiseksi ovat olennaisen tärkeitä, kun pyrimme kohti yhtenäistä eurooppalaista kestävän kasvun yhteiskuntaa. 

Sosiaaliset mallit vaikuttavat kuitenkin koulutuskokemuksiin kaikkialla Euroopassa. Muita heikommista lähtökohdista tulevat opiskelijat suoriutuvat huonommin opinnoissaan kuin muut. Maaseudulla asuvat jäävät usein muista jälkeen. 

Erityisesti naisten ja tyttöjen koulutuskokemuksia varjostavat edelleen seksismi ja seksuaalinen häirintä. Sukupuolten välinen kuilu ei ota kaventuakseen opintoalojen välillä. Esimerkiksi teknisten ja teollisten alojen sekä rakennusalan opinnoissa naispuolisia opiskelijoita on vain 26 % – ICT-alalla osuus on vielä pienempi, 18 % (Kansainvälinen monilukutaidon tutkimus, 2018). 

Eriarvoisuuteen on puututtava koulutuspolun alusta alkaen, jotta sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen asema tai etninen ja rodullinen tausta eivät vaikuttaisi koulutustasoon ja -tuloksiin. 

Laadukkuus

Laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella tarjotaan kansalaisille tiedot, taidot ja asenteet, joita he tarvitsevat menestyäkseen elämässä, ja vahvistetaan Euroopan talouden kriisinkestävyyttä ja sosiaalista vaurautta. Jokaisen kansalaisen olisi hallittava tietyt perustaidot ja digitaaliset taidot.

Koronaviruspandemian aikana on korostunut entisestään, miten tärkeää on varmistaa kaikille pääsy laadukkaaseen koulutukseen. 

On jatkettava ponnisteluja, jotta EU:n 15-vuotiaiden keskimääräistä perustaitojen osaamistasoa saataisiin nostettua. Vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa havaittiin, että 22,5 % oppilaista ei suoriutunut lukutaidon, 22,9 % matematiikan ja 22,3 % luonnontieteiden perustasosta (PISA 2018, OECD). 

Muutos on mahdollinen ammattitaitoisten opettajien ja kouluttajien sekä koulutuspolitiikan uudistusten avulla. Oppimistulosten parantaminen, oppijoiden yksilöllinen tukeminen ja laadukkaan opetuksen varmistaminen vaativat toimivia, tehokkaita ja kestäviä investointeja opetukseen ja koulutukseen. 

Mitä EU tekee?

Euroopan komission toimia tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Tie koulumenestykseen -aloite
  • monikielisyyden ja yhteisten arvojen edistäminen
  • laadukkaat opetus- ja koulutusinvestoinnit
  • Jean Monnet -toimien vahvistaminen
  • eurooppalainen lähestymistapa mikrotutkintoihin
  • Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistavuuden parantaminen
  • nuorten vapaaehtoisten liikkuvuuden edistäminen rajatylittävissä solidaarisuustoimissa
  • laadukkaita varhaiskasvatusjärjestelmiä koskevat eurooppalaiset laatupuitteet
  • ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden perustamisen tukeminen. 

Eurooppalaisen koulutusalueen strategiakehys

Euroopan koulutusalueen tasa-arvoa ja osallisuutta edistämään on perustettu opetuksen ja koulutuksen tasa-arvon ja arvojen työryhmä. Ryhmä kannustaa vastavuoroiseen oppimiseen sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon jäsenmaiden, Euroopan komission ja sidosryhmien välillä.

Koulutuksen laadukkaita investointeja käsittelevä asiantuntijaryhmä tukee tätä kehitystä analysoimalla tarkasti olemassa olevaa näyttöä. Se laatii ohjeasiakirjan, jolla autetaan EU-maita tehostamaan varainkäyttöä koulutustulosten ja osallisuuden parantamiseksi.