Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kokybės ir teisingumo gerinimas. Iniciatyvos

Visi Europos Sąjungos piliečiai turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje.

Kodėl kokybė ir teisingumas yra svarbūs?

Teisingumo svarba

Įtraukus ir kokybiškas švietimas ir mokymas bei europinio mokymo aspekto skatinimas puoselėjant bendras vertybes yra labai svarbūs kuriant ir išlaikant darnią Europos visuomenę, skatinančią tvarų augimą. 

Tačiau visoje Europoje asmenų mokymosi patirtis atitinka socialinius modelius. Palankių sąlygų neturinčių moksleivių rezultatai neproporcingai prastesni. Kaimo vietovėse gyvenantys asmenys dažnai atsilieka. 

Seksizmas ir seksualinis priekabiavimas ir toliau trukdo įgyti mokymosi patirties, visų pirma moterims ir mergaitėms. Taip pat išlieka lyčių nelygybė studijų srityse, pvz., inžinerijos, gamybos ir statybos srityje yra tik 26 proc. studenčių, o informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje – tik 18 proc. (2018 m. Tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas). 

Turime kovoti su nelygybe nuo ankstyvo amžiaus ir atsieti socialinį, ekonominį ir kultūrinį statusą, etninę ir rasinę kilmę nuo įgyto išsilavinimo ir pasiekimų. 

Kokybės svarba

Aukštos kokybės švietimas ir mokymas suteiks piliečiams žinių, įgūdžių ir nuostatų, kurių jiems reikia norint įsitvirtinti ir užtikrinti Europos ekonominį atsparumą ir socialinę gerovę. Tai apima poreikį ugdyti bendruosius gebėjimus, įskaitant pagrindinius įgūdžius ir skaitmeninius gebėjimus.

Kilus COVID-19 pandemijai, tapo dar akivaizdžiau, kaip svarbu užtikrinti veiksmingas vienodas galimybes įgyti aukštos kokybės išsilavinimą. 

Reikia dėti daugiau pastangų, kad pagerėtų penkiolikmečių pagrindinių įgūdžių ES vidurkis. 2018 m. mokinių, nebaigusių pagrindinių matematikos, gamtos mokslų ir skaitymo užduočių, dalis buvo 22,5 proc. – skaitymo, 22,9 proc. – matematikos ir 22,3 proc. – gamtos mokslų srityje (2018 m. PISA, EBPO). 

Tai pakeisti įmanoma pasitelkiant aukštos kvalifikacijos pedagogus ir vykdant politikos reformas. Norint pagerinti mokymosi rezultatus, suteikti besimokantiems asmenims tai, ko jiems reikia, ir užtikrinti kokybišką mokymą, reikia veiksmingų, efektyvių ir tvarių investicijų į švietimą ir mokymą. 

Ko imasi ES?

Europos Komisija sprendžia šiuos klausimus imdamasi šių veiksmų:

  • iniciatyva „Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus“
  • daugiakalbystės ir bendrų vertybių skatinimas
  • kokybiškų investicijų į švietimą ir mokymą užtikrinimas
  • „Jean Monnet“ veiksmų stiprinimas
  • europinio požiūrio į mikrokredencialus plėtojimas
  • „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programų įtraukumo didinimas
  • jaunųjų savanorių judumo vykdant tarpvalstybinę solidarumo veiklą skatinimas
  • Europos kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų kokybės sistemos įgyvendinimas
  • parama profesinės kompetencijos centrų steigimui 

EEE strateginė programa

Siekiant prisidėti prie lygybės ir įtraukties skatinimo Europos švietimo erdvėje, buvo įsteigta lygybės ir vertybių švietimo ir mokymo srityje darbo grupė. Ši grupė skatins valstybių narių, Komisijos ir suinteresuotųjų subjektų tarpusavio mokymąsi ir keitimąsi informacija bei geriausios praktikos pavyzdžiais.

Kokybiškų investicijų į švietimą ir mokymą ekspertų grupė toliau remia šį procesą atlikdama išsamią turimų įrodymų analizę. Ji parengs rekomendacinį dokumentą, padėsiantį ES valstybėms narėms didinti išlaidų veiksmingumą, kad būtų pagerinti švietimo rezultatai ir įtraukumas.