Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Verbetering van de kwaliteit en kansengelijkheid: initiatieven

Alle burgers in de Europese Unie hebben recht op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren, zoals vastgelegd is in de Europese pijler van sociale rechten.

Wat is het belang van kwaliteit en kansengelijkheid?

Het belang van kansengelijkheid

Hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs en opleiding en de bevordering van een Europese dimensie in het onderwijzen van gemeenschappelijke waarden zijn van cruciaal belang om een coherente Europese samenleving die duurzame groei stimuleert, op te bouwen en in stand te houden. 

In heel Europa hangen de onderwijservaringen echter nauw samen met sociale patronen. Studenten uit kansarme milieus presteren onevenredig ondermaats. Mensen die in plattelandsgebieden wonen, blijven vaak achter. 

Seksisme en seksuele intimidatie vormen nog een steeds een hindernis voor onderwijservaringen van met name vrouwen en meisjes. Er is ook een hardnekkige genderkloof op sommige studiegebieden, zoals technische wetenschappen en bouwkunde — met slechts 26 % vrouwelijke studenten — en informatie- en communicatietechnologie (ICT), met slechts 18 % vrouwelijke studenten (International Computer and Information Literacy Study, 2018). 

We moeten maatregelen nemen om ongelijkheden vanaf jonge leeftijd aan te pakken en onderwijsniveau en -prestaties minder afhankelijk te maken van de sociale, economische en culturele status. 

Het belang van kwaliteit

Onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit zullen de burgers de kennis, vaardigheden en attitudes verschaffen die zij nodig hebben om te kunnen gedijen en om de economische veerkracht en sociale welvaart van Europa te waarborgen. Dit omvat de noodzaak om sleutelcompetenties te beheersen, waaronder basisvaardigheden en digitale competenties.

Het belang van effectieve gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs is na de uitbraak van de COVID-19-pandemie steeds duidelijker geworden. 

Er moeten verdere inspanningen worden geleverd om de gemiddelde prestaties van vijftienjarigen op het gebied van basisvaardigheden in de EU te verbeteren. In 2018 bedroeg het percentage leerlingen dat er niet in slaagde basisopdrachten op het gebied van wiskunde, wetenschappen en lezen uit te voeren, 22,5 % voor lezen, 22,9 % voor wiskunde en 22,3 % voor wetenschappen (PISA 2018, OESO). 

Verandering is mogelijk met hooggekwalificeerde leerkrachten en beleidshervormingen. Om de leerresultaten te verbeteren en de lerenden te geven wat zij nodig hebben om te slagen, en om te zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs zijn doeltreffende, efficiënte en duurzame investeringen in onderwijs en opleiding noodzakelijk. 

Wat doet de EU?

De Europese Commissie pakt deze kwesties aan door middel van de volgende acties:

  • initiatief “Pathways to School Success”
  • bevorderen van meertaligheid en gemeenschappelijke waarden
  • zorgen voor hoogwaardige investeringen in onderwijs en opleiding
  • versterken van de Jean Monnet-acties
  • ontwikkelen van een Europese aanpak van microcredentials
  • de programma’s Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps inclusiever maken
  • bevorderen van de mobiliteit van jonge vrijwilligers in grensoverschrijdende solidariteitsactiviteiten
  • uitvoeren van het Europese kwaliteitskader voor hoogwaardig onderwijs en opvang voor jonge kinderen
  • ondersteunen van de oprichting van kenniscentra voor beroepsopleiding 

Strategisch kader van de Europese onderwijsruimte

Er is een werkgroep Gelijkheid en waarden in onderwijs en opleiding opgericht om bij te dragen tot de bevordering van gelijkheid en inclusie in de Europese onderwijsruimte. Deze werkgroep zal wederzijds leren en de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de lidstaten, de Commissie en belanghebbenden aanmoedigen.

Een deskundigengroep inzake hoogwaardige investeringen in onderwijs en opleiding ondersteunt het proces verder door middel van een grondige analyse van de bestaande gegevens. Hij zal een leidraad opstellen om de EU-lidstaten te helpen om de uitgaven voor de bevordering van onderwijsresultaten en inclusiviteit efficiënter te besteden.