Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Zlepšení kvality a rovnosti – iniciativy

Právo na vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení pro všechny občany Evropské unie je zakotveno v evropském pilíři sociálních práv.

Proč jsou kvalita a rovnost tak důležité?

Význam rovného přístupu a spravedlnosti

Inkluzivní a vysoce kvalitní vzdělání a odborná příprava a podpora evropského rozměru ve výuce podporující společné hodnoty mají zásadní význam pro vytvoření a zachování soudržné evropské společnosti, která je hybnou silou udržitelného růstu. 

Zkušenosti jednotlivců v oblasti vzdělávání však v celé Evropě odpovídají sociálním vzorcům. Studenti ze znevýhodněného prostředí dosahují nepoměrně horších výsledků. Často zaostávají ti z venkovských oblastí. 

Další překážkou ve vzdělání, zejména u žen a dívek, je i nadále sexismus a sexuální obtěžování. Rovněž přetrvávají rozdíly mezi ženami a muži ohledně studijních oborů, které si volí, jako je strojírenství, výroba a stavebnictví – pouze 26 % studentek – a informační a komunikační technologie (IKT) – s pouhými 18 % studentek (Mezinárodní studie počítačové a informační gramotnosti, 2018). 

Tyto nerovnosti se musí řešit již od raného věku, a proto je nutné přijmout opatření, která oddělí sociální, hospodářský a kulturní status, etnický a rasový původ od dosaženého vzdělání a výsledků. 

Význam kvality

Vysoce kvalitní vzdělávání a odborná příprava poskytnou občanům znalosti, dovednosti a postoje, které potřebují k úspěšnému začlenění do společnosti, což zajistí hospodářskou odolnost a sociální prosperitu Evropy. Rozumí se tím potřeba ovládat klíčové kompetence, včetně základních znalostí a digitálních dovedností.

Význam účinného a rovného přístupu k vysoce kvalitnímu vzdělávání ještě zvýraznila pandemie covidu-19. 

Unie musí napřít větší úsilí, aby dosáhla průměrné míry dostatečného zvládnutí základních dovedností u patnáctiletých. Podíl žáků, kteří nebyli schopni dokončit základní úlohy z matematiky, přírodních věd a čtení, činil v roce 2018 22,5 % u porozumění psanému textu, 22,9 % v matematice a 22,3 % v přírodních vědách (PISA 2018, OECD). 

Změny v této oblasti budou vyžadovat vysoce kvalifikované pedagogy a realizaci politických reforem. K tomu, aby se zlepšily výsledky učení, byly vytvořeny podmínky k úspěšnému zvládnutí studia a zajistila se kvalitní výuka, je nutné provádět účinné, účelné a udržitelné investice do vzdělávání a odborné přípravy. 

Co v této věci dělá EU?

Evropská komise se těmito otázkami zabývá prostřednictvím následujících opatření:

  • iniciativa „Cesty ke školnímu úspěchu“
  • podpora mnohojazyčnosti a společných hodnot
  • kvalitní investice do vzdělávání a odborné přípravy
  • posílení akcí programu Jean Monnet
  • rozvoj evropského přístupu k mikrocertifikátům
  • zvýšení inkluzivnosti programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity
  • podpora mobility mladých dobrovolníků v rámci přeshraničních solidárních činností
  • provádění evropského rámce kvality pro vysoce kvalitní systémy předškolního vzdělávání a péče
  • podpora zřizování středisek excelence odborného vzdělávání 

Strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání

K podpoře rovnosti a začlenění v Evropském prostoru vzdělávání byla zřízena pracovní skupina pro rovnost a hodnoty ve vzdělávání a odborné přípravě. Skupina bude podporovat vzájemné učení a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, Komisí a zúčastněnými stranami.

Tento proces dále podporuje expertní skupina pro kvalitní investice do vzdělávání a odborné přípravy, která provádí hloubkovou analýzu stávajících důkazů. Připravuje pokyny, které členským státům EU pomohou zlepšit účinnost výdajů a posílit tak výsledky vzdělávání a jeho inkluzivnost.