Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 6

Etiska riktlinjer för lärare om användningen av artificiell intelligens och data i undervisning och inlärning

I dag är system med artificiell intelligens (AI) en del av vår vardag. I takt med att AI-systemen fortsätter att utvecklas och dataanvändningen ökar blir det allt viktigare att bli bättre på att förstå deras konsekvenser för världen runtomkring oss och för utbildningen.

AI har stor potential att omvandla skolan för elever, lärare och övrig skolpersonal. Den kan till exempel hjälpa till att minska antalet unga som hoppar av skolan, kompensera för inlärningssvårigheter och hjälpa lärare att individanpassa undervisningen genom bland annat appar för språkinlärning, text-till-tal-generatorer och AI-mentorer för eleverna.

Samtidigt finns det ett växande behov av att forskare, pedagoger och elever har grundläggande kunskaper om AI och dataanvändning så att det går att använda tekniken på ett positivt, kritiskt och etiskt sätt och utnyttja dess fulla potential.

Mål

För att hjälpa lärare och utbildare att förstå potentialen hos AI-tillämpningar och dataanvändning i undervisningen och öka medvetenheten om eventuella risker har kommissionen tagit fram etiska riktlinjer för användningen av AI och data i undervisning och inlärning.

Kommissionen ska stödja relaterad forskning och innovation genom programmet Horisont Europa och ta fram ett utbildningsprogram för forskare och studerande om de etiska aspekterna av AI och dataanvändning.

Insatser

I oktober 2022 publicerade kommissionen etiska riktlinjer för lärare om användningen av artificiell intelligens och data i undervisning och inlärning.

Riktlinjerna ger praktiskt stöd och vägledning främst för grundskole- och gymnasielärare med viss eller ingen tidigare erfarenhet av att använda AI. Med hjälp av konkreta exempel ska riktlinjerna

 • förklara hur AI används i skolan
 • hjälpa lärare och elever med undervisning och lärande
 • stödja system och administrativa processer i utbildningen
 • redogöra för de etiska överväganden och krav som ligger till grund för riktlinjerna.

Riktlinjerna och sammanfattningen har tagits fram med hjälp av kommissionens informella expertgrupp som samlar sakkunskap från utbildningsområdet och den akademiska världen. Flera parter rådfrågades under arbetet med riktlinjerna: arbetsgruppen för digital utbildning och bedömning (Delta), eTwinning-gruppen och flera kommissionsavdelningar, bland annat det gemensamma forskningscentrumet.

Du hittar mer information om riktlinjerna i faktabladet, infografiken och den korta filmen nedan.

Fler insatser inom åtgärden

Insatserna inom åtgärd 6 omfattar också

 • stöd till relevanta aktiviteter inom Horisont Europa, bland annat
  • en ansökningsomgång för utbildning – HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91 om att säkerställa tillförlitligheten hos och tilliten till kvaliteten på forskningsetisk expertis i samband med ny/framväxande teknik
  • en ansökningsomgång om utvidgad verklighet inom utbildning.

Förväntade resultat

 • Främjande av etisk användning av AI och data för undervisning och inlärning
 • Bättre färdigheter och kunskaper om ”inbyggd etik för AI” bland universitetsstuderande och forskare, kombinerat med ett mål om 45 procent kvinnliga deltagare i utbildningsaktiviteter
 • Främjande av användningen av utvidgad verklighet i utbildning

Nådda resultat

 • Etiska riktlinjer för lärare om användningen av artificiell intelligens och data i undervisning och inlärning
 • Sammanfattning av expertgruppens rapport för att bidra till och ta fram riktlinjerna (sammanfattningen kommer snart att finna på franska, tyska och bulgariska)

Tidslinje

 • Juli 2021–juni 2022 – möten i kommissionens expertgrupp
 • Oktober 2022 – etiska riktlinjer för lärare om användningen av AI och data i undervisning och inlärning
 • Slutet av 2021 ansökningsomgången HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91 om att säkerställa tillförlitligheten hos och tilliten till kvaliteten på forskningsetisk expertis i samband med ny/framväxande teknik
 • Slutet av 2021 ansökningsomgång om utvidgad verklighet inom utbildning

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+ och Horisont Europa.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.

 

Läs mer