Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 6. meede

Eetilised suunised haridustöötajatele tehisintellekti ja andmete kasutamiseks õpetamisel ja õppimisel

Tehisintellektipõhised süsteemid on täna osa meie igapäevaelust. Kuna selliste süsteemide arendamine jätkub ja andmekasutus suureneb, on väga oluline paremini mõista nende mõju ümbritsevale maailmale, sealhulgas haridusele ja koolitusele.

Tehisintellektil on suur potentsiaal muuta haridus- ja koolitusmaastikku nii õpilaste kui ka õpetajate ja koolitöötajate jaoks. Tehisintellekt võib näiteks aidata vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist ja toetada õpiraskuste korral ning pakkuda õpetajatele tuge diferentseeritud või personaliseeritud õppe korraldamisel keeleõpperakenduste, teksti kõneks teisendamise rakenduste, õppijatele mõeldud tehisintellekti mentorite ja muude rakenduste kaudu.

Seega peavad teadlastel, haridustöötajatel ja õpilastel olema üha paremad põhiteadmised tehisintellekti ja andmekasutuse kohta, et tehnoloogiat tulemuslikult, kriitiliselt, eetiliselt ja kogu potentsiaali hõlmavalt kasutada.

Eesmärgid

Euroopa Komisjon on koostanud eetikasuunised tehisintellekti ja andmete kasutamise kohta õpetamises ja õppimises, et aidata õpetajatel ja haridustöötajatel mõista tehisintellekti ja andmekasutuse potentsiaali hariduses ning suurendada teadlikkust võimalikest riskidest.

Komisjon toetab programmi „Euroopa horisont“ kaudu asjaomase valdkonnaga seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni ning töötab välja teadlaste ja üliõpilaste koolitusprogrammi tehisintellekti ja andmekasutuse eetiliste aspektide kohta.

Põhitegevused

Nende probleemide lahendamiseks avaldas komisjon 2022. aasta oktoobris eetilised suunised haridustöötajatele tehisintellekti ja andmete kasutamiseks õpetamisel ja õppimisel.

Suunistega pakutakse praktilist tuge ja juhtnööre peamiselt alg- ja keskkooliõpetajatele, kellel on vähene tehisintellekti kasutamise kogemus või kellel puudub see üldse. Suuniste eesmärk konkreetsete näidete varal:

 • selgitada, kuidas tehisintellekti koolides kasutatakse
 • aidata õpetajaid ja õpilasi õpetamisel ja õppimisel
 • toetada süsteeme ja haldusmenetlusi haridusasutustes
 • esitada suuniste aluseks olevad eetikakaalutlused ja -nõuded

Suunised ja kommenteeritud kokkuvõte töötati välja komisjoni mitteametliku eksperdirühma toel, kuhu kuulusid haridus- ja akadeemiliste ringkondade eksperdid. Aruande ja suuniste ettevalmistamise etapis konsulteeriti eTwinningu kogukonnaga (uuringu- ja teemarühm) ning digiõppe, -koolituse ja -hindamise töörühmaga (DELTA), samuti mitmete teiste komisjoni peadirektoraatidega, sealhulgas Teadusuuringute Ühiskeskusega.

Lisateavet suuniste kohta on võimalik leida teabelehelt, infograafikult ja allpool esitatud lühikesest selgitavast videost.

Edasised tegevused selle meetme raames

Muud 6. meetme alla kuuluvad tegevused hõlmavad järgmist:

 • programmi „Euroopa horisont“ kaudu asjakohaste tegevuste toetamine, sealhulgas:
  • koolituse projektikonkurss HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: teadusuuringute eetikaekspertiisi kvaliteedi usaldusväärsuse tagamine ning usalduse suurendamine uue ja/või kujunemisjärgus tehnoloogia vastu
  • projektikonkurss laiendatud reaalsuse kasutamiseks hariduses ja koolituses

Oodatavad tulemused/väljundid

 • Edendada tehisintellekti ja andmete eetilist kasutamist õpetamisel ja õppimisel
 • Parandada tudengite ja teadlaste oskusi ja teadmisi seoses tehisintellekti loomise eetiliste aspektidega ning saavutada eesmärk, et 45% koolitustel osalejatest oleksid naised
 • Soodustada laiendatud reaalsuse kasutamist hariduses ja koolituses

Väljundid

 • Eetilised suunised haridustöötajatele tehisintellekti ja andmete kasutamiseks õpetamisel ja õppimisel
 • Eksperdirühma aruande kommenteeritud kokkuvõte suuniste koostamiseks. Kommenteeritud kokkuvõte on peagi kättesaadav prantsuse, saksa ja bulgaaria keeles.

Ajakava

 • Juuli 2021 – juuni 2022 – komisjoni eksperdirühma koosolekud
 • Oktoober 2022 – haridustöötajatele tehisintellekti ja andmete kasutamiseks õpetamisel ja õppimisel suunatud eetiliste suuniste käivitamine
 • 2021. aasta lõpuks – projektikonkurss ‘HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: teadusuuringute eetikaekspertiisi kvaliteedi usaldusväärsuse tagamine ning usalduse suurendamine uue ja/või kujunemisjärgus tehnoloogia vastu
 • 2021. aasta lõpuks projektikonkurss laiendatud reaalsuse kasutamiseks hariduses ja koolituses

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmide Erasmus+ ja Euroopa horisont kaudu.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.

 

Teemaga seotud sisu