Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 6

Етични насоки за преподавателите относно използването на изкуствен интелект (ИИ) и на данни при преподаване и учене

Днес системите за изкуствен интелект (ИИ) са част от нашето ежедневие. Тъй като те продължават да се развиват и използването на данни се увеличава, е много важно да се постигне по-добро разбиране на тяхното въздействие върху света около нас, включително образованието и обучението.

ИИ има голям потенциал за трансформиране на образованието и обучението за ученици, учители и училищен персонал. Той би могъл например да спомогне за намаляване на преждевременното напускане на училище, за компенсиране на трудностите при ученето и за подпомагане на учителите с диференцирано или индивидуализирано учене чрез приложения за езиково обучение, генератори на текст към реч, наставници за учащите и други.

В хода на този процес нараства необходимостта изследователите, преподавателите и студентите да имат основно разбиране за ИИ и използването на данни, за да могат да се ангажират положително, критично и етично с тази технология и да използват пълния ѝ потенциал.

Цели

За да се помогне на учителите и преподавателите да разберат потенциала на приложенията на ИИ и използването на данни в образованието и да се повиши осведомеността за възможните рискове, Европейската комисия разработи етични насоки относно използването на ИИ и данни в преподаването и ученето.

Комисията също така ще подкрепя свързаните с това научноизследователски и иновационни дейности чрез програмата „Хоризонт Европа“ и ще разработи програма за обучение за изследователи и студенти по етичните аспекти на ИИ и използването на данни.

Ключови дейности

За да помогне за справяне с тези предизвикателства, през октомври 2022 г. Комисията публикува етични насоки за преподавателите относно използването на изкуствен интелект и на данни при преподаване и учене.

Насоките предоставят практическа подкрепа и насоки най-вече за учители от началното и средното образование с малък или никакъв предишен опит в използването на ИИ. Като използват конкретни примери, насоките имат за цел да:

 • обяснят как ИИ се използва в училищата
 • подпомогнат учителите и учениците в преподаването и ученето
 • подкрепят системите и административни процеси в областта на образованието
 • представят етичните съображения и изисквания, на които се основават насоките

Насоките и резюмето бяха разработени с подкрепата на неформална експертна група на Комисията, обединяваща експертен опит от образованието и академичните среди. По време на подготвителната фаза на доклада и насоките бяха проведени консултации с общността eTwinning (анкетна и фокусна група) и с работната група за учене, обучение и оценяване в областта на цифровото образование (DELTA), както и с различни други генерални дирекции на Комисията, включително Съвместния изследователски център (JRC).

Повече информация за насоките можете да намерите в информационния документ, инфографиката и краткия обяснителен видеоклип по-долу.

Допълнителни дейности като част от това действие

Други дейности като част от действие 6 включват:

 • подпомагане на съответните дейности по линия на „Хоризонт Европа“, включително
  • покана за представяне на предложения за обучение – HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: осигуряване на надеждност и доверие в качеството на експертния опит по етика в научните изследвания в контекста на новите/нововъзникващите технологии
  • призив за разширена реалност в образованието и обучението

Очаквани резултати

 • насърчаване на етичното използване на ИИ и данни за преподаване и учене
 • повишаване на уменията и знанията относно „етиката чрез проектиране за ИИ“ сред студентите и изследователите, придружено от цел за 45 % участие на жените в дейности за обучение
 • насърчаване на използването на разширена реалност в образованието и обучението

Резултати

 • Етични насоки за преподавателите относно използването на изкуствен интелект (ИИ) и на данни при преподаване и учене
 • Резюме на доклада на експертната група за принос и изготвяне на насоките. Резюмето ще бъде на разположение скоро на френски, немски и български език.

График

 • юли 2021 г. - юни 2022 г. – заседания на експертната група на Комисията
 • октомври 2022 г. – влизане в действие на етичните насоки за преподавателите относно използването на изкуствен интелект (ИИ) и на данни при преподаване и учене
 • до края на 2021 г. – отправяне на поканата за представяне на предложения ‘HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: осигуряване на надеждност и доверие в качеството на експертния опит по етика в научните изследвания в контекста на новите/нововъзникващите технологии
 • до края на 2021 г. – отправяне на покана за разширена реалност (XR) в образованието и обучението

Финансиране

Това действие е финансирано от програмите на ЕС „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“ .

За контакти

Ако искате да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следвайте @EUDigitalEdu за последните новини и тенденции във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.

 

Съдържание по темата