Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciatívy v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Európska únia spolupracuje s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a členskými štátmi EÚ s cieľom podporiť sektor vysokoškolského vzdelávania a umožniť mu prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam, prosperovať a prispievať k obnove a odolnosti Európy.

Čo je naším cieľom?

Cieľom je rozvíjať skutočne európsky rozmer v sektore vysokoškolského vzdelávania, ktorý je postavený na spoločných hodnotách, s excelentnosťou a inklúziou ako jedinečnými prvkami európskeho vysokoškolského vzdelávania. 

Európa môže stavať na rozmanitom a prekvitajúcom sektore vysokoškolského vzdelávania, ktorý má hlboké korene v európskej kultúre. Európa má takmer 5 000 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 17,5 mil. študentov terciárneho vzdelávania, 1,35 mil. učiteľov v terciárnom vzdelávaní a 1,17 mil. výskumných pracovníkov. 

Či už ide o výskumné univerzity, technologické inštitúty, umelecké školy alebo inštitúcie vysokoškolského odborného vzdelávania a prípravy – rôzne druhy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania sú všetky charakteristickým znakom nášho európskeho spôsobu života.

Prečo je vysokoškolské vzdelávanie dôležité?

Sektor vysokoškolského vzdelávania má jedinečné postavenie na križovatke vzdelávania, výskumu a inovácií, vďaka čomu slúži spoločnosti a hospodárstvu.

Zohráva rozhodujúcu úlohu

 • pri vytváraní európskeho vzdelávacieho priestoru a európskeho výskumného priestoru (EVP), a to v synergii s európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania,
 • pri formovaní udržateľných a odolných hospodárstiev, ako aj pri prispievaní k vývoju ekologickejšej, inkluzívnejšej a digitálnejšej spoločnosti,
 • pri zaisťovaní vysokokvalifikovaných Európanov s výbornými vyhliadkami na získanie zamestnania a angažovaných občanov, ktorí sa zúčastňujú na demokratickom živote – 80 % čerstvých absolventov s terciárnym vzdelaním v EÚ sa zamestná do troch mesiacov po skončení štúdia.

Keďže Európa potrebuje viac ľudí s vysokou úrovňou zručností, členské štáty EÚ si stanovili za cieľ, že do roka 2030 by najmenej 45 % osôb vo veku 25 – 34 rokov malo získať vysokoškolské vzdelanie.

Zobraziť uznesenie Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave

Čo v tejto súvislosti robí EÚ?

Európska stratégia pre univerzity

V rámci stratégie sa navrhuje zameranie na dosiahnutie štyroch kľúčových cieľov:

Posilniť európsky rozmer vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume 

Vykonanie súboru hlavných iniciatív, ktorých cieľom je stať sa viditeľným prejavom európskeho prístupu, podporených primeranou finančnou podporou s cieľom pomôcť univerzitám budovať mosty a pozdvihnúť nadnárodnú spoluprácu na vyššiu úroveň.

Podporiť univerzity ako majáky nášho európskeho spôsobu života

Podpora univerzít, aby poskytovali kvalitné a relevantné nadčasové zručnosti, posilňovali rozmanitosť a inklúziu, podporovali a chránili demokratické postupy, základné práva a akademické hodnoty. 

Posilniť postavenie univerzít ako aktérov zmeny v rámci súbežnej zelenej a digitálnej transformácie

Podpora plného zapojenia univerzít do súbežnej zelenej a digitálnej transformácie. EÚ dosiahne svoje ambície v oblasti vybavenia väčšieho počtu mladých ľudí a osôb zúčastňujúcich sa na celoživotnom vzdelávaní digitálnymi zručnosťami a zručnosťami potrebnými pre zelenú transformáciu alebo v oblasti rozvoja ekologických riešení prostredníctvom technologických a sociálnych inovácií len vtedy, ak sektor vysokoškolského vzdelávania vykoná svoj podiel práce.

Posilniť univerzity ako hnacie sily celosvetovej úlohy a vedúceho postavenia Európy

Podpora univerzít prostredníctvom intenzívnejšej medzinárodnej spolupráce v rámci Európy a mimo nej pri zvyšovaní ich externej orientácie a konkurencieschopnosti na svetovej úrovni. To následne povedie k zatraktívneniu Európy nielen ako destinácie na štúdium, ale aj ako atraktívneho svetového partnera na spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií.

Základom pre plnenie stratégie budú štyri hlavné iniciatívy:

 • ďalej rozšíriť iniciatívu „Európske univerzity“ na 60 európskych univerzít s viac než 500 univerzitami do polovice roka 2024 s podporou programu Erasmus+ s orientačným rozpočtom vo výške 1,1 mld. EUR na roky 2021 – 2027. Cieľom je rozvíjať a spoločne využívať dlhodobú štruktúrovanú, udržateľnú a systémovú spoluprácu vo vzdelávaní, výskume a v inováciách a následne zriadiť tzv. európske medziuniverzitné kampusy, v ktorých by študenti, zamestnanci a výskumníci zo všetkých častí Európy mohli využívať výhody jednoduchej mobility a spoločne získavať nové poznatky vo všetkých krajinách a disciplínach,
 • usilovať sa o vytvorenie právneho štatútu aliancií inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do polovice roka 2024,
 • preskúmať možnosti a potrebné kroky smerujúce k spoločnému európskemu diplomu (spoločný diplom na základe spoločných európskych kritérií) do polovice roka 2024 s cieľom uznávať hodnotu nadnárodných skúseností v rámci kvalifikácie vysokoškolského vzdelania, ktoré študenti získali, a odstrániť byrokraciu pri realizácii spoločných programov, 
 • rozšíriť možnosti iniciatívy „Európska študentská karta“ a uľahčiť tak mobilitu na všetkých úrovniach zavedením vlastného európskeho študentského identifikátora pre všetkých študentov zúčastňujúcich sa na mobilite v roku 2022 a do polovice roka 2024 aj pre všetkých vysokoškolských študentov v Európe. 

Na účinné vykonávanie stratégie je potrebná súdržnosť politických priorít a investícií na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej aj inštitucionálnej úrovni a užšia spolupráca s členskými štátmi, inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a inými zainteresovanými stranami, ako aj medzi nimi navzájom.

Ďalšie informácie o európskej stratégii pre univerzity

Návrh odporúčania Rady o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe

Cieľom návrhu odporúčania Rady o nadnárodnej spolupráci je umožniť hlbšiu a udržateľnejšiu nadnárodnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, riešiť súčasné problémy a zabezpečiť účinnejšie vykonávanie spoločných vzdelávacích programov a činností, združovanie kapacít a zdrojov alebo udeľovanie spoločných diplomov.

Problémy, ktoré bránia bezproblémovej spolupráci, majú mnoho zdrojov a vyžadujú si opatrenia na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.

Návrh odporúčania je prvým krokom k poskytnutiu riešení pre celý sektor vysokoškolského vzdelávania a jeho cieľom je podporiť prispôsobenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v rámci všetkých štyroch poslaní, ktorými sú vzdelávanie, výskum, inovácie a služba spoločnosti, ako aj pozitívne ovplyvniť spoločnosť a ekosystémy. 

V návrhu sa členské štáty vyzývajú, aby stanovili súdržnejšie a kompatibilnejšie politické priority a vytvorili primerané podmienky na vnútroštátnej úrovni na umožnenie takejto užšej a udržateľnejšej nadnárodnej spolupráce, na účinnejšie vykonávanie spoločných činností v oblasti vzdelávania a výskumu, ako aj nástrojov európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (bolonský proces) a uskutočnili investície na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej aj inštitucionálnej úrovni.

Cieľom odporúčania je pozdvihnúť nadnárodnú spoluprácu na novú úroveň intenzity a rozsahu a priamo podporiť študentov pri zlepšovaní svojich zručností a zamestnateľnosti získaním ľahšieho prístupu k moderným a inovatívnym nadnárodným kampusom, k mobilite v zahraničí a k interdisciplinárnemu štúdiu.

Zobraziť návrh odporúčania Rady o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe

Ďalšie opatrenia

Komisia bude okrem toho pokračovať v práci s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami na týchto opatreniach zabezpečujúcich pokrok v transformácii vysokoškolského vzdelávania v EÚ:

 • dosiahnutie automatického uznávania akademických kvalifikácií,
 • zlepšovanie zabezpečovania kvality,
 • sledovanie uplatnenia absolventov pre lepšiu porovnateľnosť výstupov vysokoškolského vzdelávania,
 • rozvoj nových učebných plánov pre STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) a pre informačné a komunikačné technológie (IKT),
 • podpora výskumu a inovácií prostredníctvom Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT),
 • rozvoj európskeho rámca pre atraktívnu a udržateľnú akademickú kariéru,
 • rozvoj európskeho rámca pre rozmanitosť a inklúziu,
 • zintenzívnenie podpory zelených a digitálnych zručností.

Program Erasmus+

EÚ prostredníctvom svojich programov Erasmus+ a Horizont 2020 podporuje medzinárodné výmenné pobyty študentov, akademických pracovníkov a výskumníkov, ako aj štruktúrovanú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a verejnými orgánmi v rôznych krajinách.

Zistiť viac o programe Erasmus+

Pracovná skupina pre vysokoškolské vzdelávanie

V rámci strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru bola zriadená nová pracovná skupina pre vysokoškolské vzdelávanie na roky 2021 – 2025. Pracovná skupina uľahčí synergie medzi sektorom vysokoškolského vzdelávania a kľúčovými aktérmi v oblasti výskumu a inovácií v kontexte európskeho vzdelávacieho priestoru a európskeho výskumného priestoru, pričom zabezpečí súlad s európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania.

Zistiť viac o pracovnej skupine pre vysokoškolské vzdelávanie

 

Súvisiaci obsah