Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciatíva „Európske univerzity“

O iniciatíve „Európske univerzity“

Situácia v oblasti vzdelávania sa v Európe mení. Lídri Európskej únie (EÚ) načrtli víziu vzdelávania a kultúry na samite v Göteborgu v roku 2017. Európska rada vo svojich záveroch z decembra 2017 vyzvala členské štáty EÚ, Radu a Komisiu, aby prijali viaceré iniciatívy, okrem iného napríklad:

... posilniť strategické partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania naprieč EÚ a podnecovať k tomu, aby sa do roku 2024 vytvorilo približne dvadsať „Európskych univerzít“ pozostávajúcich zo sietí univerzít v celej EÚ vytvorených zdola nahor, ktoré umožnia študentom získať titul kombináciou štúdií vo viacerých krajinách EÚ, a prispejú tak k medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych univerzít. 

V záveroch Rady o európskych univerzitách z mája 2021 sa opätovne zdôraznila podpora pre európske univerzity s cieľom naplniť 

...ambicióznu víziu inovatívneho, celosvetovo konkurencieschopného a atraktívneho európskeho vzdelávacieho priestoru a európskeho výskumného priestoru v plnej synergii s európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom posilnenia rozmeru excelentnosti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií za súčasnej podpory rodovej rovnosti, inkluzívnosti a spravodlivosti, umožňujúc plynulú a ambicióznu nadnárodnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Európe a inšpirujúc transformáciu vysokoškolského vzdelávania.

Reakciou na túto výzvu je iniciatíva „Európske univerzity“, ktorú spoločne vytvorili inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, študentské organizácie, členské štáty a Komisia. Táto iniciatíva vychádza z pokroku dosiahnutého počas počiatočnej fázy. V súčasnosti je neoddeliteľnou súčasťou programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

„Európske univerzity“ sú tiež hlavnou iniciatívou Európskej stratégie pre univerzity. Jej ambíciou je podporiť 60 európskych univerzít vrátane viac ako 500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do polovice roka 2024.

Čo sú „Európske univerzity“?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 európskych univerzít v akcii

V nadväznosti na výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ v roku 2022 máme v súčasnosti celkom 44 európskych univerzít zahŕňajúcich asi 340 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v hlavných mestách a odľahlých regiónoch 31 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. 

Vďaka partnerstvu približne s 1 300 pridruženými partnermi – od mimovládnych organizácií, podnikov, miest a miestnych či regionálnych orgánov – môžu európske univerzity podstatne zvýšiť kvalitu a rozsah vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Prehľad 44 európskych aliancií a ich zloženie

Aliancie vybrané v rámci výzvy Erasmus+ v roku 2019 ukončili svoje počiatočné trojročné obdobie financovania v roku 2022. Mohli sa zúčastniť na výzve na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ v roku 2022.

Viac informácií nájdete v dostupných informačných prehľadoch o jednotlivých európskych univerzitách.

Výzva „Európske univerzity“ v rámci programu Erasmus+ pre rok 2023 teraz otvorená

Na účely začatia vykonávania iniciatívy „Európske univerzity“ v celom rozsahu bola vyhlásená nová výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ zameraná na podporu európskych univerzít v celej Európe s celkovým rozpočtom 384 miliónov EUR.

Viac informácií o výzve „Európske univerzity“ pre rok 2023.

Výzva je rozdelená na dve témy:

Téma 1: zintenzívnenie predchádzajúcej hlbokej nadnárodnej inštitucionálnej spolupráce

V zmysle tejto témy výzvy sa poskytne podpora už existujúcim alianciám hlbokej nadnárodnej inštitucionálnej spolupráce vrátane, ale nie výlučne, aliancií európskych univerzít vybraných v rámci výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ v roku 2020.

Cieľom je stavať na doteraz dosiahnutej inštitucionálnej spolupráci a ďalej prehlbovať, zintenzívňovať a zvyšovať účinnosť tejto existujúcej spolupráce tak, aby sa pokročilo smerom k dlhodobej vízii „Európskych univerzít“. Nové inštitúcie vysokoškolského vzdelávania majú príležitosť pripojiť sa k týmto existujúcim alianciám ako plnohodnotní partneri.

Téma 2: vytvorenie novej hlbokej nadnárodnej inštitucionálnej spolupráce

V zmysle tejto témy výzvy sa poskytne podpora uchádzačom, ktorí chcú nadviazať novú hlbokú nadnárodnú inštitucionálnu spoluprácu v rámci novej aliancie „Európskych univerzít“.

Ako sa prihlásiť

Pozri otvorenú súťažnú výzvu na predkladanie návrhov „Európske univerzity“ v rámci programu Erasmus+ pre rok 2023, ktorá je založená na kvalitatívnych kritériách.

Termín na podanie prihlášky je 31. január 2023.

Poznačte si dátum nadchádzajúceho informačného stretnutia 15. novembra 2022. Pozri program a ďalšie podrobnosti týkajúce sa informačného stretnutia.

Viac informácií o tejto iniciatíve je uvedených v informačnom prehľade Komisie o iniciatíve „Európske univerzity“.

Výsledky výzvy Erasmus+ v roku 2022

Výsledky výzvy Erasmus+ v roku 2022 boli uverejnené v júli 2022. Z 52 prijatých žiadostí bolo vybraných 16 existujúcich aliancií na udržateľné financovanie. Vybrané boli aj 4 nové európske univerzity zahŕňajúce 175 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z členských štátov a iných krajín pridružených k programu Erasmus+. Viac informácií nájdete v úplnom znení tlačovej správy.

Výsledky výzvy Erasmus+ v roku 2020

Výsledky výzvy Erasmus+ z roku 2020 boli uverejnené v júli 2020. Zo 62 prijatých žiadostí bolo vybraných 24 nových aliancií európskych univerzít zahŕňajúcich 165 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 26 členských štátoch a ďalších krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus+. Viac informácií nájdete v úplnom znení tlačovej správy.

Výsledky výzvy Erasmus+ v roku 2019

Výsledky výzvy z roku 2019 boli uverejnené v júni 2019. Z 54 doručených žiadostí bolo vybraných prvých 17 aliancií európskych univerzít zahŕňajúcich 114 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 24 členských štátov. Viac informácií nájdete v úplnom znení tlačovej správy.

„Európske univerzity“ – vysvetlenie študentov

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students