Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciativy v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Evropská unie spolupracuje s členskými státy a univerzitami s cílem podporovat rozvoj vysokoškolského vzdělávání a zajistit jeho úspěšnou adaptaci na měnící se podmínky, aby mohlo přispívat k odolnosti a hospodářskému oživení Evropy.

Co je naším cílem?

Chceme vytvořit skutečně evropský rozměr vysokoškolského vzdělávání, který je založen na sdílených hodnotách, nabízí nejvyšší úroveň kvality a charakterizuje ho inkluzivnost. 

Evropa může stavět na rozmanitém a prosperujícím vysokoškolském vzdělávání, které má v evropské kultuře hluboké kořeny. V Evropě působí téměř 5 000 vysokoškolských institucí, přičemž terciárního vzdělávání se účastní 17,5 milionu studentů, 1,35 milionu vyučujících a 1,17 milionu výzkumných pracovníků. 

Ať už se jedná o výzkumné univerzity, technologické instituty, umělecké školy, nebo instituce vyššího odborného vzdělávání a přípravy – všechny jednotlivé druhy vysokoškolských institucí vykazují typické znaky evropského způsobu života.

Proč je vysokoškolské vzdělávání důležité?

Vysokoškolské vzdělávání má jedinečné postavení, jelikož v sobě snoubí vzdělávání, výzkum a inovace a působí ve prospěch hospodářství a společnosti obecně.

Plní zásadní úlohu

 • při vytváření Evropského prostoru vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru, a to v součinnosti s Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání
 • při utváření udržitelných, odolných ekonomik a při zajišťování ekologičtější, inkluzivnější a digitálnější společnosti
 • při zajišťování vynikajících pracovních vyhlídek vysoce kvalifikovaným Evropanům a při zapojování občanů do demokratického života – 80 % čerstvých absolventů terciárního vzdělávání v EU získá zaměstnání za méně než tři měsíce po ukončení studia

Vzhledem k tomu, že Evropa potřebuje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, si členské státy EU stanovily cíl, že by do roku 2030 mělo vysokoškolský diplom získat alespoň 45 % lidí ve věku 25-34 let.

Usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Co v této věci dělá EU?

Evropská strategie pro univerzity

V rámci této strategie se navrhuje zaměřit se na dosažení těchto čtyř klíčových cílů.

Posílit evropský rozměr vysokoškolského vzdělávání a výzkumu 

Realizovat díky náležité finanční podpoře soubor stěžejních iniciativ, které mají reprezentovat evropský přístup. To by mělo univerzitám pomoci při navazování kontaktů a prohlubování nadnárodní spolupráce.

Podporovat univerzity coby centra evropského způsobu života

Podporovat univerzity v předávání kvalitních a relevantních kompetencí, které obstojí i v budoucnu, posilovat rozmanitost a začleňování, prosazovat a chránit demokratické postupy, základní práva a akademické hodnoty. 

Posílit postavení univerzit jako aktérů změn v rámci souběžné ekologické a digitální transformace

Podporovat plné zapojení univerzit do rozvíjející se ekologické a digitální transformace. EU si stanovila cíl vybavit více mladých lidí a účastníků celoživotního učení digitálními dovednostmi a dovednostmi potřebnými pro ekologickou transformaci a zajistit rozvoj ekologických řešení prostřednictvím technologických a sociálních inovací. Tento cíl může naplnit pouze tehdy, pokud odvětví vysokoškolského vzdělávání plně využije svého potenciálu.

Posílit schopnost univerzit být motorem při plnění role Evropy na světové scéně a při zachování jejího vedoucího postavení

Prostřednictvím hlubší mezinárodní spolupráce v rámci Evropy i mimo ni podporovat univerzity v tom, aby se více orientovaly navenek a staly se konkurenceschopnějšími ve světě. Tím se zvýší přitažlivost Evropy nejen jako studijní destinace, ale i jako atraktivního globálního partnera pro spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací.

Provádění strategie bude podporováno čtyřmi stěžejními iniciativami.

 • Zavedení iniciativy „Evropské univerzity“ na dalších 60 evropských univerzitách (a do poloviny roku 2024 na více než 500 univerzitách) se podpoří v rámci programu Erasmus+ s orientačním rozpočtem ve výši 1,1 miliardy eur (2021-2027). Cílem je rozvíjet společnou dlouhodobou strukturální, udržitelnou a systémovou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, zapojit se do ní a vytvořit evropské meziuniverzitní kampusy, kde studenti, zaměstnanci a výzkumní pracovníci ze všech částí Evropy budou moci využívat bezproblémové mobility a společně získávat nové poznatky, a to napříč zeměmi a obory.
 • Pracovat na vytvoření právního statusu aliancí vysokoškolských institucí, a to do poloviny roku 2024
 • Prozkoumat možnosti a stanovit nezbytné kroky k vytvoření společného evropského diplomu (tj. společného diplomu založeného na společných evropských kritériích), a to do poloviny roku 2024, s cílem uznat hodnotu nadnárodních zkušeností studentů vysokých škol a omezit byrokracii při realizaci společných programů 
 • Rozšířit iniciativu týkající se Evropské studentské karty zavedením jedinečného evropského identifikátoru studentů, který bude k dispozici všem mobilním studentům v roce 2022 a do poloviny roku 2024 pak všem studentům na univerzitách v Evropě, aby se usnadnila mobilita na všech úrovních. 

Účinné provádění uvedené strategie vyžaduje soudržnost politických priorit a investic na unijní, vnitrostátní, regionální a institucionální úrovni a užší spolupráci s členskými státy, vysokoškolskými institucemi a dalšími zúčastněnými stranami i mezi nimi navzájem.

Evropská strategie pro univerzity

Návrh na doporučení Rady o zefektivnění spolupráce v zájmu evropského vysokoškolského vzdělávání

Cílem tohoto návrhu doporučení Rady je umožnit hlubší a udržitelnější nadnárodní spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, řešit současné výzvy a zajistit účinnější provádění společných vzdělávacích programů a činností, sdílení kapacit a zdrojů nebo udělování společných diplomů.

Výzvy, které bezproblémové spolupráci brání, jsou nejrůznějšího typu a vyžadují si přijetí opatření jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU.

Návrh doporučení je prvním krokem k zajištění řešení pro celé vysokoškolské vzdělávání a jeho cílem je podpořit adaptaci vysokoškolských institucí ve všech čtyřech oblastech vlivu (ve vzdělávání, výzkumu, inovacích a poskytování služeb společnosti) a pozitivně ovlivňovat společnost i jednotlivé ekosystémy. 

Návrh vyzývá členské státy, aby stanovily soudržnější a kompatibilnější politické priority a vytvořily na vnitrostátní úrovni vhodné podmínky k tomu, aby bylo možné zajistit užší a udržitelnou nadnárodní spolupráci, účinnější provádění společných vzdělávacích a výzkumných činností, jakož i nástrojů Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňa), a aby se zavázaly k investování na unijní, vnitrostátní, regionální a institucionální úrovni.

Cílem doporučení je posunout nadnárodní spolupráci na novou úroveň co do intenzity i rozsahu a přímo pomoci studentům zvyšovat si kompetence a zaměstnatelnost tím, že budou mít snazší přístup k moderním a inovativním nadnárodním kampusům, k programům mobility v zahraničí a k mezioborovému učení.

Seznamte se s návrhem doporučení Rady o zefektivnění spolupráce v zájmu evropského vysokoškolského vzdělávání

Další opatření

Komise bude rovněž i nadále spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami na následujících opatřeních s cílem pokročit v transformaci vysokoškolského vzdělávání v EU

 • usilovat o automatické uznávání vysokoškolských diplomů
 • optimalizovat zajišťování kvality
 • sledovat profesní dráhu absolventů za účelem lepší srovnatelnosti výsledků vysokoškolského vzdělávání
 • vypracovat nové osnovy pro STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění) a informační a komunikační technologie (IKT)
 • podporovat výzkum a inovace prostřednictvím Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)
 • zformulovat evropský rámec pro atraktivní a udržitelnou akademickou kariéru
 • vytvořit evropský rámec pro rozmanitost a začlenění
 • navýšit podporu kompetencí v oblasti ekologie a digitalizace

Program Erasmus+

Prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020 podporuje Evropská unie mezinárodní výměnné programy pro studenty, akademické a výzkumné pracovníky a strukturovanou spolupráci mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a veřejnými orgány v různých zemích.

Více informací o programu Erasmus+

Pracovní skupina pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání

V rámci strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání byla na období 2021-2025 zřízena nová pracovní skupina věnující se vysokoškolskému vzdělávání. Skupina má za úkol usnadňovat součinnost mezi vzdělávacími, výzkumnými a inovačními sektory vysokoškolských institucí v kontextu Evropského prostoru vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru a současně zajistit soulad se zásadami Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Více informací o pracovní skupině pro vysokoškolské vzdělávání

 

Související informace