Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Initiativ för högre utbildning

EU arbetar tillsammans med lärosäten och EU-länderna för att stödja och göra det möjligt för den högre utbildningen att anpassa sig till förändringar, utvecklas och bidra till EU:s motståndskraft och återhämtning.

Vad är EU:s mål?

Målet är att skapa en verkligt europeisk dimension inom den högre utbildningen som bygger på gemensamma värderingar och kännetecknas av inkludering och kvalitet. 

EU kan bygga vidare på en mångsidig och blomstrande sektor för högre utbildning, som är djupt förankrad i den europeiska kulturen. I Europa finns nästan 5 000 lärosäten, 17,5 miljoner studerande inom tertiär utbildning, 1,35 miljoner personer som undervisar inom tertiär utbildning och 1,17 miljoner forskare. 

Vare sig det gäller forskningsuniversitet, tekniska högskolor, konstskolor eller yrkeshögskolor utgör de olika typerna av högre utbildningsanstalter alla kännetecken för vår europeiska livsstil.

Varför är den högre utbildningen viktig?

Den högre utbildningen tjänar samhället och ekonomin genom sin unika position i skärningspunkten mellan utbildning, forskning och innovation.

Den spelar en avgörande roll

 • för att uppnå det europeiska utbildningsområdet och det europeiska forskningsområdet, i samverkan med det europeiska området för högre utbildning
 • för att skapa hållbara och resilienta ekonomier, och för att göra samhället grönare, mer inkluderande och mer digitalt
 • för att ge högutbildade goda anställningsutsikter och få människor att delta i det demokratiska livet – 80 procent av de nyutexaminerade från högskolor och universitet i EU får arbete mindre än tre månader efter examen.

Antalet högutbildade behöver bli fler i EU – därför har medlemsländerna satt upp målet att andelen personer i åldern 25–34 år med eftergymnasial utbildning bör vara minst 45 procent 2030.

Läs rådets slutsatser om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet

Vad gör EU?

En europeisk universitetsstrategi

EU:s universitetsstrategi har följande fyra huvudmål:

Stärk den europeiska dimensionen inom högre utbildning och forskning 

EU vill genomföra ett antal flaggskeppsinitiativ som med ekonomiskt stöd ska bli ett synligt uttryck för en europeisk strategi, så att universiteten kan bygga broar och samarbetet mellan länder kan fördjupas.

Stöd universiteten som fyrtornsprojekt för vår europeiska livsstil

EU vill stödja universitetens arbete för att förmedla relevant och framtidssäkrad kompetens av hög kvalitet, gynna mångfald och inkludering samt främja och skydda demokratin, de grundläggande rättigheterna och akademiska värden. 

Stärk universiteten som förändringsaktörer i den gröna och den digitala omställningen

EU vill stödja universiteten i att fullt ut delta i den gröna och den digitala omställningen. För att EU ska kunna nå sina ambitioner om att utrusta fler ungdomar och studerande med digitala färdigheter och färdigheter för den gröna omställningen samt utveckla miljövänliga lösningar genom teknisk och social innovation måste den högre utbildningen dra sin del av lasset.

Stärk universiteten som drivkrafter för EU:s globala roll och ledarskap

Genom ett fördjupat internationellt samarbete inom och utanför Europa ska universiteten stödjas att bli mer utåtriktade och konkurrenskraftiga globalt. Detta kommer i sin tur att bidra till att öka Europas attraktionskraft, inte bara som studiedestination utan också som en attraktiv global partner för samarbete inom utbildning, forskning och innovation.

Strategin bygger på följande fyra flaggskeppsinitiativ:

 • Utöka initiativet Europauniversitet till 60 Europauniversitet med fler än 500 universitet fram till mitten av 2024, med en preliminär budget från Erasmus+ på totalt 1,1 miljarder euro för 2021–2027. Syftet är att utveckla ett gemensamt långsiktigt strukturellt, hållbart och systematiskt samarbete inom utbildning, forskning och innovation, genom att skapa europeiska campus mellan olika universitet där studenter, personal och forskare från alla delar av Europa kan göra utbyten och skapa ny kunskap tillsammans, över landsgränser och ämnesområden.
 • Arbeta för en rättslig stadga för allianser mellan lärosäten fram till mitten av 2024.
 • Undersök alternativ för och nödvändiga steg mot en gemensam europeisk examen (en gemensam examen som bygger på gemensamma europeiska kriterier) senast fram till mitten av 2024 för att styrka resultat från utlandsstudier och göra det enklare att utveckla gemensamma program. 
 • Utöka det europeiska studentkortsinitiativet genom att införa ett unikt identifieringssystem för europeiska studerande för alla utbytesstudenter 2022 och för alla universitetsstudenter i Europa senast i mitten av 2024 för att underlätta utbyten på alla nivåer. 

För att strategin ska kunna genomföras måste de politiska prioriteringarna och investeringarna på EU-nivå, nationell, regional och institutionell nivå samordnas. Det krävs också ett närmare samarbete med och mellan EU-länderna, lärosätena och andra berörda aktörer.

Se den europeiska universitetsstrategin

Förslag till en rådsrekommendation om att bygga broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning

Syftet med förslaget om samarbete inom högre utbildning i EU är att lärosätena ska föra ett närmare och mer hållbart samarbete för att på så sätt kunna ta itu med aktuella utmaningar, genomföra gemensamma utbildningsprogram och utbildningsverksamheter, slå samman kapacitet och resurser och utfärda gemensamma examina.

Samarbetet står inför flera utmaningar som kräver åtgärder från både medlemsländernas och EU:s sida.

Förslaget är ett första steg mot att hitta lösningar för hela den högre utbildningssektorn och syftar till att stödja lärosätenas anpassning inom samtliga av dess fyra uppgifter – utbildning, forskning, innovation och tjänster till samhället – och till att påverka samhället och ekosystemen på ett positivt sätt. 

EU-länderna uppmanas att fastställa mer sammanhängande och kompatibla politiska prioriteringar och skapa förutsättningar på nationell nivå för ett närmare och mer hållbart EU-samarbete för att på så sätt kunna genomföra gemensamma utbildnings- och forskningsverksamheter och införa verktyg för det europeiska området för högre utbildning (Bologna). De uppmuntras också att göra investeringar på EU-nivå samt på nationell, regional och institutionell nivå.

EU:s mål är att samarbetet mellan länderna ska fördjupas och utökas på ett sätt som direkt gynnar studenterna genom moderna och innovativa gränsöverskridande campus, utbyten och tvärvetenskapligt lärande. På så sätt ska de kunna höja sin kompetens och förbättra sina jobbchanser.

Läs förslaget till en rådsrekommendation om brobyggande för ett effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning

Fler satsningar

EU-kommissionen kommer dessutom att fortsätta samarbetet med medlemsländerna och berörda aktörer för att främja omvandlingen av den högre utbildningen i EU genom att

 • verka för ett automatiskt erkännande av akademiska kvalifikationer
 • förbättra kvalitetssäkringen,
 • främja uppföljning av utexaminerade så att det blir lättare att jämföra studieresultat
 • ta fram nya program inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och matematik (STEAM) och informations- och kommunikationsteknik (IKT)
 • främja forskning och innovation via europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 • ta fram en europeisk ram för attraktiva och hållbara karriärer
 • skapa en europeisk ram för mångfald och inkludering
 • ge ett ökat stöd till gröna och digitala färdigheter.

Programmet Erasmus+

Genom programmen Erasmus+ och Horisont 2020 stöder EU dels internationella utbyten för studenter, personal och forskare, dels ett strukturerat samarbete mellan lärosäten och myndigheter i olika länder.

Läs mer om Erasmus+

Arbetsgruppen för högre utbildning

Som en del av den strategiska ramen för det europeiska utbildningsområdet har en ny arbetsgrupp för högre utbildning inrättats för perioden 2021–2025. Arbetsgruppen ska underlätta synergieffekter mellan den högre utbildningen och viktiga aktörer inom forskning och innovation inom ramen för det europeiska utbildningsområdet och det europeiska forskningsområdet.

Läs mer om arbetsgruppen för högre utbildning

 

Läs mer