Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Инициативи в областта на висшето образование

Европейският съюз си сътрудничи с висшите училища и държавите — членки на ЕС, за да подкрепя и да дава възможност на сектора на висшето образование да се адаптира към променящите се условия, да просперира и да допринася за устойчивостта и възстановяването на Европа.

Каква е нашата цел?

Целта е да се развие истинско европейско измерение в сектора на висшето образование, основано на споделени ценности, с високи постижения и приобщаване като отличителна черта на европейското висше образование. 

Европа може да гради върху дълбоко вкоренения в европейската култура разнообразен и процъфтяващ сектор на висшето образование. В Европа има близо 5000 висши училища, 17,5 милиона студенти във висшето образование, 1,35 милиона преподаватели във висшето образование и 1,17 милиона изследователи. 

Независимо дали става въпрос за изследователски университети, технологични институти, училища по изкуствата или институции за висше професионално образование и обучение — различните видове висши училища са типичен белег на европейския ни начин на живот.

Защо висшето образование е важно?

В своята служба на обществото и икономиката секторът на висшето образование заема уникална позиция на кръстопътя между образованието, научните изследвания и иновациите.

Той играе решаваща роля за:

 • постигането на Европейско пространство за образование (ЕПО) и Европейско научноизследователско пространство (ЕНП), в синергия с Европейското пространство за висше образование
 • изграждането на устойчиви и издръжливи икономики и превръщането на нашето общество в по-екологично, по-приобщаващо и по-цифровизирано
 • предоставянето на висококвалифицираните европейци на отлични перспективи за заетост, а на ангажираните граждани — възможност да участват в демократичния живот — 80 % от наскоро завършилите висше образование в ЕС започват работа по-малко от 3 месеца след дипломирането си.

Тъй като Европа се нуждае от повече хора с умения на високо равнище, държавите от ЕС са си поставили за цел до 2030 г. най-малко 45 % от хората на възраст между 25 и 34 години да получат висше образование.

Прочетете Резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението

Какво прави ЕС?

Европейска стратегия за университетите

В стратегията се предлага да се постави акцент върху постигането на четири основни цели

Укрепване на европейското измерение във висшето образование и научните изследвания 

Изпълнение на набор от водещи инициативи, които имат за цел да се превърнат в видим израз на европейски подход, получаващ подходяща финансова подкрепа, за да се помогне на университетите да изградят мостове и да издигнат транснационалното сътрудничество на по-високо равнище.

Подкрепа за университетите като „фарове“ на европейския ни начин на живот

Подпомагане на университетите да предоставят качествени, подходящи и съобразени с бъдещето умения, насърчаване на многообразието и приобщаването, насърчаване и защита на демократичните практики, основните права и академичните ценности. 

Предоставяне на възможности на университетите, за да действат като носители на промяната в двойния екологичен и цифров преход

Подкрепа за пълноценното участие на университетите в разгръщането на екологичния и цифровия преход. ЕС ще може да осъществи амбициите си за предоставянето на повече младежи и учещи се през целия живот на цифрови умения и умения във връзка с екологичния преход, или за разработването на екологични решения чрез технологични и социални иновации само ако секторът на висшето образование участва пълноценно.

Укрепване на университетите като фактори за глобалната роля и водачество на Европа

Чрез по-задълбочено международно сътрудничество в рамките на Европа и извън нея да подкрепят университетите да се ориентират в по-голяма степен към външния свят и да бъдат по-конкурентоспособни на световната сцена. Това от своя страна ще направи Европа по-привлекателна не само като учебна дестинация, но и като глобален партньор за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите.

Четири водещи инициативи ще бъдат в основата на изпълнението на стратегията

 • По-нататъшно разгръщане на инициативата „Европейски университети“ в 60 европейски университета, с повече от 500 университета до средата на 2024 г., подкрепено по линия на „Еразъм+“ с индикативен бюджет от 1,1 милиарда евро за периода 2021—2027 г. Целта е да се развие и споделя общо дългосрочно структурно, устойчиво и системно сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, като се създадат европейски междууниверситетски кампуси, в които студенти, персонал и изследователи от всички части на Европа могат да се възползват от безпрепятствена мобилност и да създават нови знания заедно в различни държави и дисциплини.
 • Да се работи за установяването на правен статут на алиансите на висши училища до средата на 2024 г.
 • Проучване на вариантите и необходимите стъпки за съвместна европейска образователна степен (съвместна образователна степен въз основа на общи европейски критерии) до средата на 2024 г., за да се признае стойността на транснационалния опит, придобит от студентите във висшето образование, и да се намали бюрокрацията за осъществяването на съвместни програми 
 • Разширяване на инициативата за европейска студентска карта чрез въвеждането на уникален европейски студентски идентификатор, достъпен за всички мобилни студенти през 2022 г. и за всички студенти в университетите в Европа до средата на 2024 г., за да се улесни мобилността на всички равнища. 

Ефективното изпълнение на стратегията изисква съгласуваност на политическите приоритети и инвестиции на европейско, национално, регионално и институционално равнище и по-тясно сътрудничество със и между държавите членки, висшите училища и други заинтересовани страни.

Вижте Европейската стратегия за университетите

Предложение за препоръка на Съвета относно изграждането на мостове за ефективно европейско сътрудничество в областта на висшето образование

Предложението за препоръка на Съвета относно транснационалното сътрудничество има за цел да се даде възможност за по-задълбочено и по-устойчиво транснационално сътрудничество между висшите училища, да се реагира на настоящите предизвикателства и да се гарантира по-ефективно изпълнение на съвместни образователни програми и дейности, обединяване на капацитет и ресурси или присъждане на съвместни степени.

Предизвикателствата, възпрепятстващи безпроблемното сътрудничество, имат много източници и изискват действия както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Предложението за препоръка е първа стъпка в осигуряването на решения за целия сектор на висшето образование и има за цел да подкрепи адаптирането на висшите училища във всичките четири мисии в областта на образованието, научните изследвания, иновациите и услугите за обществото, както и да окаже положително въздействие върху обществото и екосистемите. 

Предложението е покана към държавите членки да определят по-последователни и съвместими политически приоритети и да създадат подходящи условия на национално равнище, за да се даде възможност за такова по-тясно и устойчиво транснационално сътрудничество, за по-ефективно изпълнение на съвместните образователни и научноизследователски дейности, както и за прилагане на инструментите на Европейското пространство за висше образование (Болоня), и за поемане на ангажименти за инвестиции на европейско, национално, регионално и институционално равнище.  

Препоръката има за цел транснационалното сътрудничество да достигне ново равнище на интензивност и обхват и да бъде от пряка полза за студентите с цел подобряване на техните умения и пригодност за заетост чрез улесняване на достъпа до модерни и иновативни транснационални кампуси, до мобилност в чужбина и до трансдисциплинарно обучение.

Прочетете предложението за Препоръка на Съвета относно изграждане на мостове за ефективно сътрудничество в областта на европейското висше образование

По-нататъшни действия

Освен това Комисията ще продължи да работи с държавите членки и заинтересованите страни по следните действия за постигане на напредък в преобразуването на висшето образование в ЕС.

 • работа за автоматично признаване на академични квалификации
 • подобряване на осигуряването на качеството
 • стремеж към проследяване на дипломираните лица с цел по-добра съпоставимост на резултатите от висшето образование
 • разработване на нови учебни програми в областта на НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства, математика) и информационните и комуникационни технологии (ИКТ)
 • насърчаване на научните изследвания и иновациите чрез Европейския институт за иновации и технологии (EIT)
 • разработване на европейска рамка за привлекателни и устойчиви академични кариери
 • разработване на европейска рамка за многообразие и приобщаване
 • засилване на подкрепата за екологични и цифрови умения

Програма „Еразъм+“

Чрез програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ ЕС подкрепя международния обмен на студенти, академичен персонал и научни работници, а също и структурираното сътрудничество между висшите училища и публичните органи в различни страни.

Научете повече за програмата „Еразъм+“

Работна група по въпросите на висшето образование

По линия на стратегическата рамка за европейското пространство за образование за периода 2021—2025 г. беше създадена нова работна група по въпросите на висшето образование. Работната група ще улеснява полезните взаимодействия между сектора на висшето образование и основни действащи лица в сектора на научните изследвания и иновациите в контекста на европейското пространство за образование и европейското научноизследователско пространство, като същевременно гарантира съгласуваност с европейското пространство за висше образование.

Научете повече за работната група по въпросите на висшето образование

 

Съдържание по темата