Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciatīvas augstākās izglītības jomā

Eiropas Savienība sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm un ES dalībvalstīm, lai atbalstītu augstākās izglītības nozari un dotu tai iespēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, attīstīties un veicināt Eiropas noturību un atveseļošanos.

Kāds ir mūsu mērķis?

Mērķis ir attīstīt augstākās izglītības nozares eiropeisko dimensiju, kas balstīta uz kopīgām vērtībām un ko raksturo izcilība un iekļaušana. 

Eiropa var balstīties uz daudzveidīgu un plaukstošu augstākās izglītības nozari, kas ir dziļi iesakņojusies Eiropas kultūrā. Eiropā ir gandrīz 5000 augstākās izglītības iestāžu, 17,5 miljoni terciārās izglītības studentu, 1,35 miljoni pasniedzēju un 1,17 miljoni pētnieku. 

Vai tās būtu pētniecības universitātes, tehnoloģiju institūti, mākslas skolas vai augstākās profesionālās izglītības un apmācības iestādes — dažādi augstākās izglītības iestāžu veidi ir mūsu eiropeiskās dzīvesziņas iezīme.

Kāpēc augstākā izglītība ir svarīga?

Augstākās izglītības nozarei ir unikāla vieta izglītības, pētniecības un inovācijas krustcelēs, un tā kalpo sabiedrībai un ekonomikai.

Augstākajai izglītībai ir izšķiroša nozīme eiropiešu dzīvē, jo tā

 • sekmē Eiropas Izglītības telpas (EIT) un Eiropas Pētniecības telpas (EPT) veidošanu sinerģijā ar Eiropas augstākās izglītības telpu,
 • palīdz veidot ilgtspējīgu un noturīgu ekonomiku un nodrošināt, ka dzīvojam zaļākā, iekļaujošākā un digitālākā sabiedrībā,
 • sniedz iespēju apgūt prasmes un kompetences, kas paver iespējas nodarbinātības tirgū, kā arī veicina aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē (80 % neseno terciārās izglītības ieguvēju ES atrod darbu mazāk nekā trīs mēnešu laikā pēc absolvēšanas).

Tā kā Eiropā nepietiek cilvēku ar augsta līmeņa prasmēm, ES dalībvalstis ir izvirzījušas konkrētu mērķi: līdz 2030. gadam vismaz 45 % iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākās izglītības kvalifikācija.

Lasīt Padomes Rezolūciju par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā

Ko dara ES?

Eiropas stratēģija augstskolām

Šajā stratēģijā ierosināts koncentrēties uz četriem galvenajiem mērķiem.

Stiprināt Eiropas dimensiju augstākajā izglītībā un pētniecībā 

Īstenot pamatiniciatīvu kopumu, kuru mērķis ir uzskatāmi parādīt eiropeisko pieeju, nodrošinot tām atbilstošu finansiālo atbalstu, kas palīdzētu augstskolām veidot kontaktus un uzlabot starptautisko sadarbību.

Atbalstīt augstskolas kā mūsu eiropeiskās dzīvesziņas vadugunis

Palīdzēt augstskolām nodrošināt kvalitāti un nākotnes prasībām atbilstošas prasmes, veicināt daudzveidību un iekļaušanu, sekmēt un aizsargāt demokrātisku praksi, pamattiesības un akadēmiskās vērtības. 

Dot iespēju augstskolām uzņemties pārmaiņu katalizatora lomu zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā

Atbalstīt augstskolu pilnīgu iesaistīšanos zaļās un digitālās pārkārtošanās norisēs. Tas, vai ES sasniegs savus vērienīgos mērķus — veicināt digitālo un ar zaļo pārkārtošanos saistītu prasmju apguvi jauniešu un mūžizglītības audzēkņu vidū un izstrādāt zaļus risinājumus, izmantojot tehnoloģisko un sociālo inovāciju, — lielā mērā būs atkarīgs no augstākās izglītības nozares.

Stiprināt augstskolas kā Eiropas globālās nozīmes un līderības virzītājspēkus

Veidojot dziļāku starptautisko sadarbību Eiropā un plašākā mērogā, palīdzēt augstskolām paplašināt redzesloku un kļūt konkurētspējīgām pasaules līmenī. Tas savukārt ļaus Eiropai labāk parādīt sevi gan kā pievilcīgu studiju galamērķi, gan arī kā vērtīgu sadarbības partneri izglītības, pētniecības un inovācijas jomā.

Stratēģijas īstenošanas pamatā būs četras pamatiniciatīvas

 • Iniciatīva “Eiropas universitātes” tiks izvērsta līdz 60 “Eiropas universitātēm” (jeb augstskolu tīkliem), un līdz 2024. gada vidum tajā iesaistīto augstskolu skaits pārsniegs 500. Iniciatīvu atbalsta programma “Erasmus+”, un tās indikatīvais budžets laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam 1,1 miljards EUR. Mērķis ir veidot un kopīgot kopīgu ilgtermiņa strukturālu, ilgtspējīgu un sistēmisku sadarbību izglītības, pētniecības un inovācijas jomā, izveidojot Eiropas starpaugstskolu studentu pilsētiņas, kurās studenti, darbinieki un pētnieki no visām Eiropas daļām var baudīt netraucētu mobilitāti un kopā radīt jaunas zināšanas starp valstīm un disciplīnām.
 • Darbs pie augstākās izglītības iestāžu aliansēm paredzētu juridisku statūtu izveides līdz 2024. gada vidum.
 • Apzināt iespējas un pasākumus, kas jāveic, lai līdz 2024. gada vidum izveidotu kopīgu Eiropas grādu (t. i., grādu, kura pamatā ir kopīgi Eiropas kritēriji). Tas ļautu atzīt starptautiskās pieredzes nozīmīgumu studentu iegūtajā augstākās izglītības kvalifikācijā un samazināt birokrātiju kopīgu programmu īstenošanā. 
 • Paplašināt Eiropas studenta kartes iniciatīvu, ieviešot unikālu Eiropas studenta identifikatoru, kas 2022. gadā būs pieejams visiem mobilajiem studentiem un līdz 2024. gada vidum — visiem studentiem Eiropas augstskolās. Tas palīdzēs atvieglot mobilitāti visos līmeņos. 

Priekšnosacījums efektīvai stratēģijas īstenošanai ir politikas prioritāšu un ieguldījumu saskaņotība ES, valstu, reģionālā un iestāžu līmenī, kā arī ciešāka sadarbība ar dalībvalstīm, augstākās izglītības iestādēm un citām ieinteresētajām personām.

Skatīt Eiropas stratēģiju augstskolām

Priekšlikums Padomes ieteikumam “Veidot tiltus efektīvai sadarbībai augstākās izglītības jomā Eiropā”

Priekšlikums Padomes ieteikumam par starpvalstisku sadarbību ir izstrādāts ar mērķi sekmēt dziļāku un ilgtspējīgāku sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, meklēt risinājumus esošajām problēmām un nodrošināt kopīgu izglītības programmu un pasākumu efektīvāku īstenošanu, apvienojot spējas un resursus vai piešķirot kopīgus grādus.

Netraucētu sadarbību apgrūtina dažādi šķēršļi, kuru novēršanai ir nepieciešama rīcība gan valstu, gan ES līmenī.

Šis priekšlikums ieteikumam ir pirmais solis, lai rastu risinājumus visai augstākās izglītības nozarei, un tā mērķis ir atbalstīt augstākās izglītības iestāžu pielāgošanos visos četros uzdevumos (izglītība, pētniecība, inovācija un kalpošana sabiedrībai) un pozitīvi ietekmēt sabiedrību un ekosistēmas. 

Šis priekšlikums ir aicinājums dalībvalstīm noteikt saskaņotas un saderīgas politikas prioritātes un valstu līmenī radīt piemērotus apstākļus tam, lai nodrošinātu šādu ciešāku un ilgtspējīgu starptautisko sadarbību un sekmētu kopīgu izglītības un pētniecības pasākumu un Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) instrumentu efektīvāku īstenošanu. Tas arī motivē apņemties nodrošināt investīcijas ES, valstu, reģionālā un iestāžu līmenī.  

Priekšlikuma uzdevums ir sasniegt jaunu starptautiskās sadarbības intensitātes līmeni un paplašināt tās tvērumu, kā arī sniegt tiešu labumu studentiem. Atvieglojot pieeju modernām un inovatīvām starpaugstskolu studentu pilsētiņām, mobilitātei ārvalstīs un starpdisciplīnu mācībām, studentiem tiks nodrošināta iespēja uzlabot savas prasmes un izredzes darba tirgū.

Lasīt priekšlikumu Padomes ieteikumam “Veidot tiltus efektīvai sadarbībai augstākās izglītības jomā Eiropā”

Turpmākie pasākumi

Komisija turpinās sadarboties ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai virzītu uz priekšu augstākās izglītības pārveidi ES. Turpmāko pasākumu ietvaros ir plānots veikt šādas darbības:

 • panākt akadēmiskās kvalifikācijas automātisku atzīšanu,
 • uzlabot kvalitātes nodrošināšanu,
 • ieviest absolventu gaitu apzināšanu augstākās izglītības rezultātu labākai salīdzināmībai,
 • izstrādāt jaunas STEAM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) mācību programmas,
 • veicināt pētniecību un inovāciju ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) starpniecību,
 • izstrādāt Eiropas satvaru pievilcīgas un ilgtspējīgas akadēmiskās karjeras iespējām,
 • izstrādāt Eiropas satvaru daudzveidības un iekļaušanas nodrošināšanai,
 • palielināt atbalstu zaļajām un digitālajām prasmēm.

Programma “Erasmus+”

Ar programmām “Erasmus+” un “Apvārsnis 2020” ES atbalsta studentu, mācībspēku un pētnieku starptautisko apmaiņu, kā arī strukturētu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un dažādu valstu iestādēm.

Vairāk par programmu “Erasmus+”

Darba grupa augstākās izglītības jomā

Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara ietvaros ir izveidota jauna darba grupa augstākās izglītības jomā, kas darbosies laikposmā no 2021. līdz 2025. gadam. Šī darba grupa veicinās sinerģijas starp augstākās izglītības nozari un galvenajiem pētniecības un inovācijas jomas dalībniekiem Eiropas izglītības telpas un Eiropas Pētniecības telpas kontekstā, vienlaikus nodrošinot saskaņotību ar Eiropas augstākās izglītības telpu.

Vairāk par darba grupu augstākās izglītības jomā

 

Līdzīgs saturs