Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kõrghariduse valdkonna algatused

Euroopa Liit teeb koostööd kõrgkoolide ja ELi liikmesriikidega, et toetada kõrgharidussektorit ja võimaldada sellel kohaneda muutuvate tingimustega, jõudsalt areneda ning aidata kaasa Euroopa vastupanuvõimele ja taastumisele.

Mis on meie eesmärk?

Soovime arendada kõrgharidussektoris välja tõelise Euroopa mõõtme, mis põhineb ühistel väärtustel, ning jõuda selleni, et Euroopa kõrghariduse eripäraks on tipptase ja kaasatus. 

Euroopa tugineb mitmekesisele ja heal järjel kõrgharidussektorile, mille juured on sügaval Euroopa kultuuris. Euroopas on ligi 5000 kõrgkooli, 17,5 miljonit üliõpilast, 1,35 miljonit õppejõudu ja 1,17 miljonit teadlast. 

Nii akadeemilised ülikoolid, tehnikainstituudid, kunstikoolid kui ka kutsekõrgkoolid – kõik eri kõrgharidusasutused on iseloomulikud meie euroopalikule elulaadile.

Miks on kõrgharidus oluline?

Kõrgharidussektori olukord on ainulaadne – ühel ja samal ajal on selle ülesanne edendada haridust, teadusuuringuid ja innovatsiooni ning teenida ühiskonda ja majandust.

Sellel on otsustav roll

  • Euroopa haridusruumi ja Euroopa teadusruumi väljakujundamisel koostoimes Euroopa kõrgharidusruumiga;
  • kestliku ja vastupanuvõimelise majanduse kujundamisel ning ühiskonna keskkonnahoidlikumaks, kaasavamaks ja digitaalsemaks muutmisel;
  • kõrge kvalifikatsiooniga eurooplastele suurepäraste tööväljavaadete pakkumisel ja demokraatlikus elus osalevate kodanike kujundamisel – 80% värskelt kõrghariduse omandanutest ELis saab tööd vähem kui kolme kuu jooksul pärast lõpetamist.

Kuna Euroopa vajab rohkem kõrge kvalifikatsiooniga inimesi, on ELi liikmesriigid seadnud eesmärgiks, et 2030. aastaks peaks kõrghariduse omandama vähemalt 45% noortest vanuses 25–34.

Lugege nõukogu resolutsiooni, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal

Mida teeb EL?

Euroopa ülikoolide strateegia

Strateegias keskendutakse nelja põhieesmärgi saavutamisele.

Suurendada kõrghariduses ja teadusuuringutes Euroopa mõõdet 

Rakendada juhtalgatusi, mis peaksid saama Euroopa lähenemisviisi nähtavaks väljenduseks, ning tagada piisav rahaline toetus, et aidata ülikoolidel teha koostööd ja viia riikidevaheline koostöö järgmisele tasandile.

Toetada ülikoole kui euroopaliku elulaadi suunanäitajaid

Toetada ülikoole kvaliteetsete ja asjakohaste tulevikukindlate oskuste pakkumisel, mitmekesisuse ja kaasatuse edendamisel ning demokraatlike tavade, põhiõiguste ja akadeemiliste väärtuste edendamisel ja kaitsmisel. 

Suurendada ülikoolide mõjuvõimu rohe- ja digipöördes

Toetada ülikoolide täielikku kaasamist rohe- ja digipöördesse. EL suudab täita oma eesmärgid, s.t anda rohkematele noortele ja elukestvatele õppijatele vajalikud digi- ja rohepöördeoskused ning töötada tehnoloogilise ja sotsiaalse innovatsiooni kaudu välja keskkonnahoidlikke lahendusi üksnes juhul, kui kõrgharidussektor panustab sellesse piisavalt.

Tugevdada ülikoolide positsiooni ELi ülemaailmse rolli ja juhtpositsiooni edendajatena

Toetada ülikoole Euroopas ja väljaspool seda toimuva tihedama rahvusvahelise koostöö kaudu, et nad muutuksid rohkem väljapoole suunatuks ja maailmaareenil konkurentsivõimelisemaks. See omakorda muudab Euroopa atraktiivsemaks mitte ainult õppesihtkohana, vaid ka üleilmse partnerina haridus-, teadus- ja innovatsioonikoostöös.

Strateegia elluviimise aluseks on neli juhtalgatust.

  • Euroopa ülikoolide algatuse käivitamine veel 60 Euroopa ülikoolis, nii et 2024. aasta keskpaigaks oleks kaasatud rohkem kui 500 ülikooli. Algatust toetatakse programmi „Erasmus+“ raames ja selle ligikaudne eelarve aastateks 2021–2027 on 1,1 miljardit eurot. Eesmärk on arendada ja jagada ühist pikaajalist struktuurset, jätkusuutlikku ning süsteemset koostööd hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas, luues Euroopa ülikoolilinnakuid, mille vahel kõigi Euroopa piirkondade üliõpilased, töötajad ja teadlased saavad sujuvalt liikuda ning luua uusi riikide- ja valdkondadevahelisi teadmisi.
  • Töö selle nimel, et anda 2024. aasta keskpaigaks kõrgkoolide liitudele õiguslik seisund.
  • Võimaluste ja vajalike edasiste sammude uurimine, et luua 2024. aasta keskpaigaks ühine Euroopa teaduskraad (ühistel Euroopa kriteeriumidel põhinev ühiskraad), millega tunnustada üliõpilase omandatud kõrghariduskvalifikatsioonis sisalduvat riikidevahelist kogemust ning vähendada bürokraatiat ühisprogrammide elluviimisel. 
  • Euroopa üliõpilaspileti algatuse laiendamine, et hõlbustada õpirännet kõikidel tasemetel. Selleks võetakse kasutusele Euroopa üliõpilase ID, mille saavad soovi korral kõik õpirändes osalevad üliõpilased 2022. aastal ja kõik Euroopa ülikoolide üliõpilased 2024. aasta keskpaigaks. 

Strateegia tõhusaks rakendamiseks on vaja poliitiliste prioriteetide ja investeeringute sidusust ELi, riikide, piirkondade ja institutsioonide tasandil ning tihedamat koostööd liikmesriikide, kõrgkoolide ja muude sidusrühmadega ning nende vahel.

Euroopa ülikoolide strateegia

Ettepanek nõukogu soovituse kohta tõhusaks Euroopa kõrgharidusalaseks koostööks

Riikidevahelist koostööd käsitleva nõukogu soovituse ettepaneku eesmärk on võimaldada tihedamat ja jätkusuutlikumat riikidevahelist koostööd kõrgkoolide vahel, tegeleda praeguste probleemidega ning tagada ühiste haridusprogrammide ja -tegevuste tõhusam elluviimine, suutlikkuse ja ressursside ühendamine ning ühiste teaduskraadide andmine.

Sujuvat koostööd takistavatel probleemidel on palju põhjuseid ja nende kõrvaldamiseks on vaja võtta meetmeid nii riikide kui ka ELi tasandil.

Kavandatud soovitus on esimene samm lahenduste pakkumisel kogu kõrgharidussektorile. Selle eesmärk on aidata kõrgkoole kohanemisel kõigi nelja ülesandega, milleks on haridus, teadusuuringud, innovatsioon ja ühiskonna teenimine, ning avaldada positiivset mõju ühiskonnale ja ökosüsteemidele. 

Ettepanekus kutsutakse liikmesriike üles kehtestama sidusamad ja kooskõlastatumad poliitilised prioriteedid ning looma riiklikul tasandil sobivad tingimused sellise tihedama ja jätkusuutliku riikidevahelise koostöö võimaldamiseks, ühise haridus- ja teadustegevuse ning Euroopa kõrgharidusruumi (Bologna) vahendite tõhusamaks rakendamiseks. Samuti soovitatakse liikmesriikidel teha investeeringuid ELi, riigi, piirkondade ja asutuste tasandil.

Soovituse eesmärk on muuta riikidevaheline koostöö intensiivsemaks ja ulatuslikumaks ning tuua otsest kasu üliõpilastele, et parandada nende oskusi ja tööalast konkurentsivõimet, lihtsustades juurdepääsu tänapäevastele ja uuenduslikele rahvusvahelistele ülikoolilinnakutele, õpirändele välismaal ja valdkondadevahelisele õppele.

Ettepanek nõukogu soovituse kohta tõhusaks Euroopa kõrgharidusalaseks koostööks

Edasine tegevus

Lisaks jätkab komisjon koostööd liikmesriikide ja sidusrühmadega, et edendada kõrghariduse ümberkujundamist ELis järgmiste meetmete abil:

Programm „Erasmus+“

Programmide „Erasmus+“ ja „Horisont 2020“ kaudu toetab EL üliõpilaste, akadeemiliste töötajate ja teadlaste rahvusvahelisi vahetusi ning struktureeritud koostööd eri riikide kõrgkoolide ja avaliku sektori asutuste vahel.

Lisateave programmi „Erasmus+“ kohta

Kõrghariduse töörühm

Euroopa haridusruumi strateegilises raamistikus loodi ajavahemikuks 2021–2025 uus kõrghariduse töörühm. Töörühm loob sünergiat kõrgharidussektori ning teadusuuringute ja innovatsiooni osaliste vahel Euroopa haridusruumi ja Euroopa teadusruumi kontekstis. Samas tagatakse kooskõla Euroopa kõrgharidusruumiga.

Lisateave kõrghariduse töörühma kohta

 

Seotud teemad