Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Initiativer vedrørende videregående uddannelser

EU samarbejder med de videregående uddannelsesinstitutioner og EU-landene om at støtte den videregående uddannelsessektor og sætte den i stand til at tilpasse sig skiftende forhold, skabe udvikling og bidrage til Europas modstandsdygtighed og genopretning.

Hvad er målsætningen?

Målsætningen er at udvikle en reelt europæisk dimension i sektoren for videregående uddannelse, der bygger på fælles værdier, med ekspertise og inklusion som et særligt kendetegn ved de videregående uddannelser i Europa. 

Europa kan bygge videre på en mangfoldig og blomstrende videregående uddannelsessektor, der er dybt forankret i europæisk kultur. Europa er hjemsted for næsten 5.000 videregående uddannelsesinstitutioner, 17,5 mio. studerende på videregående uddannelser, 1,35 mio. undervisere på videregående uddannelser og 1,17 mio. forskere. 

Hvad enten det drejer sig om forskningsuniversiteter, teknologiske institutter, kunstskoler eller højere erhvervsuddannelsesinstitutioner, så er de forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner alle kendetegnende for vores måde at leve på i Europa.

Hvorfor er videregående uddannelser vigtige?

Sektoren for videregående uddannelse indtager en unik position i krydsfeltet mellem uddannelse, forskning og innovation og gavner både samfundet og økonomien.

Den har en helt afgørende rolle

 • for gennemførelsen af det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsrum (EFR) i synergi med det europæiske område for videregående uddannelse
 • for udformningen af bæredygtige og modstandsdygtige økonomier og for at gøre vores samfund grønnere, mere inklusivt og mere digitalt
 • for at sikre højt kvalificerede europæere attraktive beskæftigelsesmuligheder og skabe engagerede borgere, der deltager i det demokratiske liv – 80 % af de nyuddannede med en videregående uddannelse i EU kommer i beskæftigelse inden for mindre end 3 måneder efter endt uddannelse

Da Europa har brug for flere personer med kvalifikationer på højt niveau, har EU-landene sat sig som mål, at mindst 45 % af de 25-34-årige senest i 2030 skal have en videregående uddannelse.

Læs mere i Rådets resolution om en strategiramme for det europæiske uddannelsessamarbejde

Hvad gør EU?

En europæisk strategi for universiteter

I strategien foreslås det at fokusere på at opfylde fire centrale målsætninger

Styrke den europæiske dimension inden for videregående uddannelse og forskning 

Gennemføre en række flagskibsinitiativer, der skal synliggøre den europæiske tilgang, understøttet af passende finansiel støtte, for at hjælpe universiteterne med brobygning og bringe det tværnationale samarbejde videre til det næste niveau.

Støtte universiteterne som fyrtårne for vores europæiske levevis

Støtte universiteterne i at levere relevante fremtidssikrede færdigheder af høj kvalitet, fremme mangfoldighed og inklusion, støtte og beskytte demokratisk praksis, grundlæggende rettigheder og akademiske værdier. 

Styrke universiteterne som forandringsaktører i den dobbelte grønne og digitale

Støtte universiteternes fulde engagement i den grønne og den digitale omstilling. EU kan kun opfylde sine ambitioner om at udstyre flere unge og personer under livslang uddannelse med digitale færdigheder og kompetencer i relation til den grønne omstilling eller om at udvikle grønne løsninger gennem teknologisk og social innovation, hvis sektoren for videregående uddannelse bidrager til at nå disse mål.

Styrke universiteterne som drivkraft for Europas globale rolle og lederskab

Støtte universiteterne i at blive mere udadskuende og konkurrencedygtige på den globale scene gennem et dybere internationalt samarbejde i og uden for Europa. Dette vil igen bidrage til at øge Europas tiltrækningskraft, ikke kun som studiested, men også som en attraktiv global partner for samarbejde inden for uddannelse, forskning og innovation.

Fire flagskibsinitiativer skal understøtte gennemførelsen af strategien

 • Yderligere udrulning af initiativet Europauniversiteter til 60 Europauniversiteter med mere end 500 universiteter inden midten af 2024, støttet under Erasmus+ med et vejledende budget på 1,1 mia. EUR i perioden 2021-2027. Målet er at udvikle og dele et fælles langsigtet strukturelt, bæredygtigt og systemisk samarbejde om uddannelse, forskning og innovation ved at skabe europæiske campusser fælles for universiteter, hvor studerende, personale og forskere fra alle dele af Europa kan nyde godt af problemfri mobilitet og skabe ny viden sammen på tværs af lande og fagområder.
 • Arbejde hen imod etablering af en retlig status for alliancer mellem videregående uddannelsesinstitutioner frem til midten af 2024
 • Undersøge mulighederne og de nødvendige tiltag for at etablere en fælles europæisk grad (en fælles grad baseret på fælles europæiske kriterier) frem til midten af 2024 for at anerkende værdien af tværnationale erfaringer hos de studerende på videregående uddannelser og mindske bureaukratiet i forbindelse med gennemførelsen af fælles programmer 
 • Opskalering af initiativet vedrørende det europæiske studiekort ved at anvende en unik europæisk identifikator for studerende, der er tilgængelig for alle mobile studerende i 2022 og for alle studerende på universiteter i Europa inden midten af 2024, for at fremme mobiliteten på alle niveauer. 

En effektiv gennemførelse af strategien kræver sammenhæng mellem politiske prioriteter og investeringer på EU-plan, nationalt, regionalt og institutionelt plan og et tættere samarbejde med og mellem EU-landene, videregående uddannelsesinstitutioner og andre interessenter.

Læs mere i den europæiske strategi for universiteter

Forslag til Rådets henstilling om brobygning med henblik på et effektivt europæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser

Forslaget til Rådets henstilling om tværnationalt samarbejde har til formål at muliggøre et dybere og mere bæredygtigt tværnationalt samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, løse de nuværende udfordringer og sikre en mere effektiv gennemførelse af fælles uddannelsesprogrammer og -aktiviteter, samle kapacitet og ressourcer eller tildele fælles grader.

Der er mange kilder til udfordringer, der kan hæmme et glidende samarbejde, og det kræver handling både på nationalt plan og på EU-plan.

Forslaget til henstilling er et første skridt for at finde løsninger for hele den videregående uddannelsessektor, og målet er at støtte tilpasningen af de videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af de fire initiativer inden for uddannelse, forskning, innovation og service til samfundet og at have en positiv indvirkning på samfundet og økosystemerne. 

Forslaget er en opfordring til EU-landene om at fastsætte mere sammenhængende og kompatible politiske prioriteter og skabe passende betingelser på nationalt plan for at muliggøre et sådant tættere og bæredygtigt tværnationalt samarbejde for at sikre en mere effektiv gennemførelse af fælles uddannelses- og forskningsaktiviteter samt af værktøjerne i det europæiske område for videregående uddannelse (Bologna) og om at forpligte sig til investeringer på EU-plan samt på nationalt, regionalt og institutionelt plan.

Henstillingen har til formål at bringe det tværnationale samarbejde op på et nyt intensitets- og anvendelsesniveau, der direkte gavner de studerende ved at forbedre deres færdigheder og beskæftigelsesegnethed og ved at sikre lettere adgang til moderne og innovative tværnationale campusser og til mobilitet i udlandet og tværfaglig læring.

Læs forslaget til Rådets henstilling om brobygning med henblik på et effektivt europæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser

Yderligere foranstaltninger

Desuden vil Kommissionen fortsat arbejde sammen med EU-landene og interessenterne for at fremme omstillingen af de videregående uddannelser i EU ved at:

 • arbejde hen imod automatisk anerkendelse af akademiske kvalifikationer
 • forbedre kvalitetssikringen
 • styrke sporingen af færdiguddannede for bedre at kunne sammenligne udbyttet af de videregående uddannelser
 • udvikle nye læseplaner for STEAM (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab, matematik) og informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • fremme forskning og innovation gennem Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
 • udvikle en europæisk ramme for attraktive og bæredygtige akademiske karrierer
 • udvikle en europæisk ramme for mangfoldighed og inklusion
 • øge støtten til grønne og digitale færdigheder.

Programmet Erasmus+

Via programmerne Erasmus+ og Horisont 2020 støtter EU udlandsophold for studerende, akademiske medarbejdere og forskere og fremmer et struktureret samarbejde mellem højere læreanstalter og offentlige myndigheder i forskellige lande.

Få mere at vide om programmet Erasmus+

Arbejdsgruppen om videregående uddannelse

Inden for de strategiske rammer for det europæiske uddannelsesområde er der blevet nedsat en ny arbejdsgruppe om videregående uddannelse for perioden 2021-2025. Arbejdsgruppen skal fremme synergier mellem sektoren for videregående uddannelse og centrale aktører inden for forskning og innovation inden for rammerne af det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsrum, samtidig med at den skal sikre, at der er overensstemmelse med det europæiske område for videregående uddannelse.

Læs mere om arbejdsgruppen om videregående uddannelse

 

Se også