Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Čo je Európsky inovačný a technologický inštitút? 

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) v Budapešti v Maďarsku je iniciatíva Európskej únie (EÚ) na podporu inovácií na systémovej úrovni – od vzdelávania až po trh. 

Inštitút EIT spája organizácie, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií (tzv. vedomostný trojuholník), s cieľom nadviazať dynamické cezhraničné partnerstvá a vytvoriť prostredia, ktoré podporujú inovácie.

Inštitút presadzuje a podporuje novú generáciu podnikateľov a stimuluje tvorbu inovatívnych podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP).

Poslaním inštitútu EIT je:

 • podporovať a integrovať vysokoškolské vzdelávanie, výskum, inovácie a podniky s cieľom vytvárať inovačné ekosystémy,
 • podporovať synergie a spoluprácu medzi oblasťami vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií,
 • prispievať k udržateľnému hospodárskemu rastu, konkurencieschopnosti a rozvoju podnikania prostredníctvom zvýšenia inovačnej kapacity členských štátov EÚ, 
 • riešiť hlavné spoločenské výzvy, ktorým čelí Únia.

Inštitút EIT je súčasťou programu Horizont Európa, investičného programu EÚ pre výskum a inovácie. 

Patrí pod tretí pilier programu – Inovatívna Európa – ktorý má za cieľ stimulovať prelomové technologické riešenia a inovačné ekosystémy.

Spolupracuje aj s inými iniciatívami a režimami financovania EÚ.

Čo robí EIT? 

Inštitút EIT spravuje osem znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS), pričom každé z nich sa venuje konkrétnej globálnej a/alebo spoločenskej výzve. 

ZIS podporujú inovácie a podnikanie a vytvárajú prelomové riešenia podporovaním spolupráce medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikania. 

Súčasných osem ZIS pôsobí v týchto oblastiach:

 • EIT Climate KIC: snaha o urýchlenie prechodu na hospodárstvo s nulovými emisiami CO2,
 • EIT InnoEnergy: dosiahnutie udržateľnej energetickej budúcnosti Európy,
 • EIT Digital: podpora digitálnej transformácie Európy,
 • EIT Health: viac príležitostí pre občanov EÚ, aby mohli viesť zdravý život,
 • EIT Raw Materials: zhodnocovanie surovín ako silná stránka Európy,
 • EIT Food: vedúca úloha v globálnej revolúcii v oblasti potravín a produkcie,
 • EIT Urban Mobility: rozvoj inteligentnej, ekologickej a integrovanej mestskej dopravy,
 • EIT Manufacturing: posilnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho spracovateľského priemyslu.

Nariadenie o EITstrategický inovačný program (SIP) na roky 2021 – 2027 nadobudli účinnosť 28. mája 2021. V rámci SIP sa zdôrazňuje:

 • Zvýšenie vplyvu, otvorenosti a transparentnosti ZIS prostredníctvom ich otvorenia širšiemu spektru zainteresovaných strán. Tým sa posilní šírenie vedomostí a inovácií v celej Únii.
 • Zvýšenie podnikateľských a inovačných kapacít vysokoškolského vzdelávania v celej Európe presadzovaním a podporovaním inštitucionálnych zmien v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a ich integrácie do inovačných ekosystémov. V záujme dosiahnutia tohto politického cieľa realizuje inštitút EIT trojročnú pilotnú iniciatívu – iniciatívu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania: budovanie inovačných kapacít pre vysokoškolské vzdelávanie.
 • Posilnený regionálny inovačný program EIT, ktorým sa podporujú inovácie v krajinách so slabou alebo miernou výkonnosťou v oblasti inovácií. Zameriava sa na výmenu najlepších postupov, skúseností a odborných znalostí vyplývajúcich z činností ZIS EIT s miestnymi inovačnými ekosystémami a ponúka služby, ktoré sú prispôsobené na riešenie zistených nedostatkov v oblasti inovácií.
 • Pri vytvorení dvoch nových ZIS v rámci kultúrnych a kreatívnych odvetví a priemyslu (v roku 2022) a odvetví vodného hospodárstva, morských a námorných odvetví a ekosystémov (v roku 2026).

Fakty a čísla

Inštitút EIT pôsobí vo všetkých členských štátoch EÚ a má viac ako 2 000 úzko integrovaných partnerov zo sektorov výskumu, vzdelávania a podnikania. 

V rámci EÚ a mimo nej má viac ako 60 stredísk spoločného umiestnenia. Inovačné ekosystémy podporované EIT zahŕňajú 310 výskumných stredísk, 269 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 1 284 spoločností vrátane MSP, ako aj 193 iných subjektov, ako sú mestá, regióny a mimovládne organizácie.

Magisterské a doktorandské vzdelávacie programy pod značkou inštitútu EIT absolvovalo už viac ako 3 000 študentov 

Inštitút EIT a jeho ZIS vytvorili veľkú sieť absolventov EIT, ktorí tvoria medziodborové, multikultúrne spoločenstvo činiteľov zmien a vytvárajú inovácie potrebné pre ekologickú a udržateľnú Európu. 

V roku 2020 bolo prostredníctvom týchto komunít absolventov prepojených viac ako 14 000 absolventov v rámci Európy aj mimo nej.

S vyčleneným rozpočtom 2,965 miliardy EUR sa v strategickom inovačnom programe na roky 2021 – 2027 zvýši vplyv inštitútu EIT a jeho ZIS vo všetkých troch odvetviach vedomostného trojuholníka. 

V strategickom inovačnom programe sa predpokladá, že do roku 2027 sa uvedie na trh 4 000 inovatívnych výrobkov a služieb a podporí sa 700 startupov. 

Inštitút EIT má takisto za cieľ do roku 2027 zapojiť do svojich vzdelávacích programov 680 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a viac ako 25 000 študentov.