Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Inițiativele în domeniul învățământul superior

Uniunea Europeană cooperează cu instituțiile de învățământ superior și cu statele membre ale UE pentru a sprijini învățământul superior și pentru a-i permite să se adapteze la condițiile în schimbare, să prospere și să contribuie la reziliența și redresarea Europei.

Care este obiectivul nostru?

Obiectivul este de a dezvolta o dimensiune cu adevărat europeană în sectorul învățământului superior, bazată pe valori comune și având ca trăsături distinctive excelența și incluziunea. 

Europa poate conta pe un sector al învățământului superior diversificat și înfloritor, adânc înrădăcinat în propria cultură. Europa numără aproape 5 000 de instituții de învățământ superior, 17,5 milioane de studenți în învățământul terțiar, 1,35 milioane de persoane care predau în învățământul terțiar și 1,17 milioane de cercetători. 

Fie că este vorba de universități de cercetare, institute de tehnologie, școli de arte sau de instituții de învățământ profesional și tehnic superior, diversitatea ofertei de instituții de învățământ superior este caracteristică modului nostru de viață european.

De ce este important învățământul superior?

Învățământul superior ocupă o poziție unică la confluența dintre educație, cercetare și inovare, în serviciul societății și al economiei.

Joacă un rol esențial

 • în realizarea Spațiului european al educației (SEE) și a Spațiului european de cercetare (SEC), în sinergie cu Spațiul european al învățământului superior
 • în crearea unor economii durabile și reziliente și în dezvoltarea unei societăți mai verzi, mai incluzive și mai digitale
 • în formarea unor cetățeni europeni implicați în viața democratică și în a le oferi europenilor cu înaltă calificare perspective excelente de angajare – 80 % dintre proaspeții absolvenți de învățământ terțiar din UE obțin un loc de muncă în mai puțin de 3 luni de la absolvire

Deoarece Europa are nevoie de mai multe persoane cu un nivel ridicat de competențe, statele membre ale UE au stabilit obiectivul ca, până în 2030, cel puțin 45 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani să obțină o diplomă de absolvire a învățământului superior.

Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale

Ce face UE?

O strategie europeană pentru universități

Strategia se concentrează pe atingerea a patru obiective-cheie

Consolidarea dimensiunii europene a învățământului superior și a cercetării 

Punerea în aplicare a unei serii de inițiative emblematice, alături de un sprijin financiar adecvat, care să fie reprezentative pentru abordarea europeană și să ajute astfel universitățile să creeze punți și să ridice cooperarea transnațională la un nivel superior.

Sprijinirea universităților ca repere ale modului nostru de viață european

Sprijinirea universităților pentru a oferi competențe de calitate și adaptate exigențelor viitorului, pentru a promova diversitatea și incluziunea, a favoriza și proteja practicile democratice, drepturile fundamentale și valorile academice. 

Capacitarea universităților ca actori ai schimbării în dubla tranziție verde și digitală

Sprijinirea implicării depline a universităților în desfășurarea tranziției verzi și a tranziției digitale. UE își va îndeplini ambițiile de a dota mai mulți tineri și cursanți pe tot parcursul vieții cu abilități și competențe digitale pentru tranziția verde și pe cea de a dezvolta soluții verzi prin inovare tehnologică și digitală doar dacă învățământul superior își valorifică întregul potențial.

Consolidarea universităților ca vectori ai rolului și poziției de lider a Europei la nivel mondial

Printr-o cooperare internațională mai aprofundată în Europa și în afara acesteia, sprijinirea universităților pentru a deveni mai orientate spre exterior și mai competitive pe scena mondială. Acest lucru va stimula, la rândul său, creșterea atractivității Europei nu numai ca destinație de studiu, ci și ca partener global atractiv pentru cooperarea în domeniul educației, cercetării și inovării.

La baza punerii în aplicare a strategiei vor sta patru inițiative emblematice

 • Extinderea inițiativei privind universitățile europene la încă 60 de universități, cu obiectivul de a ajunge la peste 500 de universități până la jumătatea anului 2024, cu sprijinul unui buget orientativ de 1,1 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027 în cadrul programului Erasmus+. Scopul este de a dezvolta și de a împărtăși o cooperare structurală, durabilă și sistemică comună pe termen lung în domeniul educației, cercetării și inovării, creând campusuri interuniversitare europene în care studenții, personalul și cercetătorii din toate regiunile Europei să se poată bucura de mobilitate neîntreruptă și să poată crea noi cunoștințe împreună, dincolo de granițele dintre țări și discipline.
 • Depunerea de eforturi în vederea instituirii unui cadru juridic pentru alianțele între instituții de învățământ superior până la jumătatea anului 2024
 • Examinarea opțiunilor și a etapelor necesare în vederea instituirii unei diplome europene comune (o diplomă comună bazată pe criterii europene comune) până la jumătatea anului 2024, pentru a recunoaște valoarea experienței transnaționale dobândite de studenți și pentru a reduce birocrația în realizarea programelor comune 
 • Extinderea inițiativei privind legitimația europeană de student prin introducerea unui identificator european unic pentru fiecare student, disponibil pentru toți studenții mobili în 2022 și pentru toți studenții din universitățile din Europa până la jumătatea anului 2024, pentru a facilita mobilitatea la toate nivelurile. 

Pentru o punere eficace în aplicare a acestei strategii este nevoie de coerență între prioritățile politice și investițiile la nivelul UE, la nivel național, regional și instituțional, precum și de o cooperare mai strânsă cu și între statele membre, instituțiile de învățământ superior și alte părți interesate.

Strategia europeană pentru universități

O propunere de recomandare a Consiliului privind crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior

Propunerea de recomandare a Consiliului privind cooperarea transnațională urmărește să permită o cooperare transnațională mai aprofundată și mai durabilă între instituțiile de învățământ superior, să abordeze provocările actuale și să asigure o punere în aplicare mai eficace a programelor și activităților educaționale comune, punerea în comun a capacităților și a resurselor sau acordarea de diplome comune.

O cooperare continuă trebuie să depășească obstacole de diferite tipuri și necesită acțiuni atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

Propunerea de recomandare reprezintă un prim pas în furnizarea de soluții pentru întregul sector al învățământului superior și urmărește să sprijine adaptarea instituțiilor de învățământ superior în toate cele patru misiuni (educație, cercetare, inovare și servicii pentru societate) și să aibă un impact pozitiv asupra societății și a ecosistemelor. 

Propunerea este o invitație adresată statelor membre de a stabili priorități politice mai coerente și compatibile și de a crea condiții adecvate la nivel național pentru a permite o cooperare transnațională mai strânsă și mai durabilă, pentru o implementare mai eficientă a activităților educaționale și de cercetare comune, pentru dezvoltarea instrumentelor Spațiului european al învățământului superior (Bologna) și pentru a stimula investițiile la nivelul UE, la nivel național, regional și instituțional.

Recomandarea urmărește să intensifice și să extindă cooperarea transnațională și să aducă beneficii directe studenților, ajutându-i să își dezvolte competențele și să devină mai atractivi pe piața muncii, facilitându-le accesul la campusuri transnaționale moderne și inovatoare, la mobilitatea în străinătate și la învățarea transdisciplinară.

Propunerea de recomandare a Consiliului privind crearea unor punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior

Măsuri suplimentare

În plus, pentru a favoriza transformarea învățământului superior în UE, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre și cu părțile interesate pentru a obține

 • recunoașterea automată a diplomelor
 • mai multe garanții privind calitatea
 • monitorizarea parcursului profesional al absolvenților pentru a putea compara mai ușor rezultatele înregistrate în învățământul superior
 • dezvoltarea de noi programe de studii în domeniile STEAM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) și în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
 • promovarea cercetării și inovării prin intermediul Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT)
 • dezvoltarea unui cadru european pentru cariere academice atractive și durabile
 • dezvoltarea unui cadru european pentru diversitate și incluziune
 • consolidarea sprijinului pentru competențele verzi și digitale

Programul Erasmus+

Prin programele sale Erasmus+ și Orizont 2020, UE sprijină schimburile internaționale pentru studenți, profesori și cercetători, precum și cooperarea structurată între instituțiile de învățământ superior și autoritățile publice din diverse țări.

Mai multe despre programul Erasmus+

Grupul de lucru privind învățământul superior

În contextul cadrului strategic al Spațiului european al educației pentru perioada 2021-2025 a fost înființat un nou grup de lucru privind învățământul superior. Acest grup de lucru va facilita sinergiile între domeniul învățământului superior și actorii-cheie din domeniul cercetării și inovării în contextul Spațiului european al educației și al Spațiului european de cercetare, asigurând în același timp coerența cu Spațiul european al învățământului superior.

Mai multe despre Grupul de lucru privind învățământul superior

 

Pe aceeași temă