Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Pracovné skupiny strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru

Každá z pracovných skupín sa zameria na jednu z tém spoločného záujmu

Na základe výsledkov pracovných skupín ET 2020 v rámci nového cyklu európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave (2021 – 2030) a v súlade s oznámením o európskom vzdelávacom priestore a uznesením Rady z februára 2021 prispejú pracovné skupiny k tomu, aby sa európsky vzdelávací priestor stal skutočnosťou. Pracovné skupiny budú pokračovať vo svojej práci až do skončenia ich súčasného mandátu v decembri 2025.

Cieľom pracovných skupín je vymieňať si informácie o reformách vnútroštátnych politík v oblasti vzdelávania v rámci vzájomného učenia a inšpirovať k pozitívnym zmenám v celej Európskej únii (EÚ). Výstupy pracovných skupín budú inšpirovať inkluzívne, holistické perspektívy a perspektívy celoživotného vzdelávania a posilnia synergie medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a inými politikami a financovaním EÚ, ktoré pomáhajú vytvoriť európsky vzdelávací priestor.

Ďalšie informácie o tom, kto sú členovia pracovných skupín, alebo o dokumentoch nájdete v Registri expertných skupín Európskej komisie.

Súvislosti

Pracovné skupiny tvoria štátni úradníci vymenovaní členskými štátmi EÚ a inými zúčastnenými krajinami. Do skupín, ktoré koordinuje Európska komisia, je vymenovaných aj viacero zástupcov organizácií zainteresovaných strán a sociálnych partnerov. Skupiny podporujú realizáciu hlavných iniciatív EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť vnútroštátne reformy a ponúkajú fórum na výmenu skúseností a najlepších postupov, ktoré súvisia so spôsobmi riešenia kľúčových výziev.

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy boli pracovné skupiny prvýkrát zriadené v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 a ich cieľom bolo uplatňovať otvorenú metódu koordinácie vo vzdelávaní a odbornej príprave. V rámci strategického rámca ET 2020 boli pracovné skupiny hlavným fórom pre vzájomné učenie.

Nové pracovné skupiny budú podporovať členské štáty EÚ a Komisiu, aby sa európsky vzdelávací priestor stal skutočnosťou v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania, Európskym programom v oblasti zručností a ďalšími hlavnými iniciatívami politiky EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností.

Pracovná skupina pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD)

Táto pracovná skupina bude podporovať členské štáty pri vykonávaní odporúčania Rady z roku 2019 týkajúceho sa vysokokvalitných systémov VSRD a jeho hlavnej súčasti, rámca kvality EÚ pre VSRD. Skupina bude podporovať najmä partnerské učenie na základe merania, monitorovania a hodnotenia kvality a nadväzovať na pracovnú skupinu ET 2020, ktorá sa zamerala na inklúziu, profesionalizáciu zamestnancov a zvládanie pandémie COVID-19 v sektore VSRD.

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre VSRD

Pracovná skupina pre školy

Táto pracovná skupina sa bude zameriavať na podporu lepších výsledkov v oblasti základných zručností a úspešné ukončenie ciest vzdelávania a odbornej prípravy všetkými žiakmi, vzdelávanie v oblasti zelenej transformácie, posilňovanie kompetencií a motivácie v pedagogickom povolaní.

Pracovná skupina pozostáva z dvoch podskupín

  • Cesty k úspechu v škole

    Táto podskupina podporí vykonávanie a následné opatrenia pripravovaného odporúčania Rady o cestách k úspechu v škole podporou vzájomného učenia sa a výmeny najlepších postupov, a to aj v otázkach týkajúcich sa dobrých podmienok v škole.

  • Vzdelávanie v oblasti environmentálnej udržateľnosti

    Táto podskupina podporí opatrenia nadväzujúce na odporúčanie Rady o vzdelávaní v oblasti environmentálnej udržateľnosti a bude propagovať vzájomné učenie sa a výmenu informácií o tom, ako môže vzdelávanie podporiť prechod k zelenšej a udržateľnejšej Európe vrátane rozvoja kompetencií v oblasti udržateľnosti.

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre školy

Pracovná skupina pre vysokoškolské vzdelávanie (VV)

Táto pracovná skupina podporí reformy členských štátov EÚ a iných zúčastnených krajín s cieľom maximalizovať potenciál ich systémov vysokoškolského vzdelávania. Podpora reforiem bude zahŕňať presadzovanie transformácie sektora vysokoškolského vzdelávania, ako aj prípravu absolventov na meniace sa spoločnosti a trhy práce. To zahŕňa aj prispievanie k budovaniu silnejšej Európy posilnením jej inovačnej kapacity v rámci úsilia o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 v súlade s európskou stratégiou pre univerzity. Pracovná skupina tak bude robiť podporovaním vzájomného učenia sa o reforme politiky v rámci vnútroštátnych vzdelávacích systémov a diskusiou o iniciatívach politiky vysokoškolského vzdelávania v Európe na technickej úrovni. Pracovná skupina uľahčí synergie medzi vzdelávacími a výskumnými a inovačnými poslaniami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v kontexte európskeho vzdelávacieho priestoru a európskeho výskumného priestoru, pričom zabezpečí súlad s európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania.

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre VV

Pracovná skupina pre odborné vzdelávanie a prípravu a zelenú transformáciu (OVP)

Hlavným cieľom pracovnej skupiny je umožniť technické výmeny, ktoré pomôžu členským štátom vykonávať zásady a ciele

Táto práca je v súlade s Európskou zelenou dohodouEurópskym pilierom sociálnych práv, ako aj s opatrením 6 Európskeho programu v oblasti zručností a prioritami 2 a 5 uznesenia Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030).

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre OVP

Pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých: otváranie príležitostí pre všetkých (VD)

Hlavným cieľom tejto pracovnej skupiny je umožniť výmeny a príspevky, ktoré podporia členské štáty pri vykonávaní opatrení Európskeho programu v oblasti zručností 2020: rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností dospelých a podpora kontinuálneho vzdelávania počas celého života. Táto pracovná skupina podporí aj budovanie kapacít na dosiahnutie vykonávania odporúčania Rady z roku 2016 s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých  a odporúčaní Rady z roku 2022 o individuálnych vzdelávacích účtoch a mikrocertifikátoch. Jej práca je takisto v súlade s Akčným plánom na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. Pracovná skupina sa zameria na vnútroštátne stratégie zručností, zručnosti pre život a financovanie vzdelávania dospelých. Zaujme holistický prístup k vzdelávaniu dospelých s cieľom pokryť celú dospelú populáciu a všetky druhy zručností a podporiť úspech dospelých v ich osobnom a pracovnom živote.

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre VD

Pracovná skupina pre digitálne vzdelávanie: učenie sa, odborná príprava a hodnotenie (DVUOH – DELTA)

Cieľom tejto pracovnej skupiny je podporovať členské štáty pri vykonávaní reforiem politík v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027. Zameria sa najmä na podporu vysokokvalitného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania v EÚ a zároveň zohľadní digitálnu transformáciu, dôsledky a skúsenosti získané z pandémie COVID-19. V súlade s dvoma strategickými prioritami akčného plánu digitálneho vzdelávania sa budú aktivity skupiny zamerané na vzájomné učenie venovať dvom hlavným otázkam:

  • Ako možno podporiť vysokovýkonný ekosystém digitálneho vzdelávania?
  • Ako možno posilniť digitálne zručnosti a kompetencie pre digitálnu transformáciu?

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina DELTA

Pracovná skupina pre rovnosť a hodnoty vo vzdelávaní a v odbornej príprave

Táto pracovná skupina sa zameriava na štrukturálne reformy na podporu rovnosti vo vzdelávaní a v odbornej príprave. Stavia na hodnotách EÚ (vrátane boja proti radikalizácii, vzdelávania a odbornej prípravy k občianstvu, európskeho rozmeru vo vzdelávaní, boja proti dezinformáciám, ako aj inklúzie utečencov a migrantov do procesu vzdelávania a odbornej prípravy). Pracovná skupina preskúmava relevantné oblasti súvisiace s rovnosťou, pričom zohľadňuje duálny prístup inkluzívneho vzdelávania pre všetkých a zameriava sa na osobitné skupiny obyvateľstva. Popri využívaní prístupov zameraných na skupiny (ako sú rodová rovnosť, boj proti rasizmu, rovnosť Rómov, ľudia s migrantským pôvodom, LGBTIQ osoby a osoby so zdravotným postihnutím) pracovná skupina skúma aj prierezové otázky so spoločenskými prínosmi, ktoré majú veľký význam pre všetky diskriminované a znevýhodnené skupiny (ako je boj proti segregácii vo vzdelávaní a riadenie rozmanitosti).

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre rovnosť a hodnoty