Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pracovné skupiny strategického rámca pre európsky vzdelávací priestor

Každá z pracovných skupín sa zameria na jednu z tém spoločného záujmu:

 • vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve,
 • školy vrátane podskupiny pre:
  • cesty k úspechu v škole,
  • vzdelávanie v oblasti environmentálnej udržateľnosti,
 • vysokoškolské vzdelávanie,
 • odborné vzdelávanie a príprava a zelená transformácia,
 • vzdelávanie dospelých: otváranie príležitostí pre všetkých,
 • digitálne vzdelávanie: učenie sa, výučba a hodnotenie,
 • rovnosť a hodnoty vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Na základe výsledkov pracovných skupín ET 2020 v rámci nového cyklu európskej spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave (2021 – 2030) a v súlade s oznámením o európskom vzdelávacom priestore a uznesením Rady z februára 2021 prispejú pracovné skupiny k tomu, aby sa európsky vzdelávací priestor stal skutočnosťou. Pracovné skupiny budú pokračovať vo svojej práci až do skončenia ich súčasného mandátu v decembri 2025. 

Cieľom pracovných skupín je vymieňať si informácie o reformách vnútroštátnych politík v oblasti vzdelávania v rámci vzájomného učenia a inšpirovať k pozitívnym zmenám v celej Európskej únii (EÚ). Výstupy pracovných skupín budú inšpirovať inkluzívne, holistické perspektívy a perspektívy celoživotného vzdelávania a posilnia synergie medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a inými politikami a financovaním EÚ, ktoré pomáhajú vytvoriť európsky vzdelávací priestor. 

Informácie o tom, kto sú členovia pracovných skupín, alebo o dokumentoch nájdete v Registri expertných skupín Európskej komisie. 

Súvislosti

Pracovné skupiny tvoria štátni úradníci vymenovaní členskými štátmi EÚ a inými zúčastnenými krajinami. Do skupín, ktoré koordinuje Európska komisia, je vymenovaných aj viacero zástupcov organizácií zainteresovaných strán a sociálnych partnerov. Skupiny podporujú realizáciu hlavných iniciatív EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť vnútroštátne reformy a ponúkajú fórum na výmenu skúseností a najlepších postupov, ktoré súvisia so spôsobmi riešenia kľúčových výziev. 

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy boli pracovné skupiny prvýkrát zriadené v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 a ich cieľom bolo uplatňovať otvorenú metódu koordinácie vo vzdelávaní a odbornej príprave. V rámci strategického rámca ET 2020 boli pracovné skupiny hlavným fórom pre vzájomné učenie. 

Nové pracovné skupiny budú podporovať členské štáty EÚ a Komisiu, aby sa európsky vzdelávací priestor stal skutočnosťou v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania, Európskym programom v oblasti zručností a ďalšími hlavnými iniciatívami politiky EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností.

Pracovná skupina pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD)

Táto pracovná skupina bude podporovať členské štáty pri vykonávaní odporúčania Rady z roku 2019 týkajúceho sa vysokokvalitných systémov VSRD a jeho hlavnej súčasti, rámca kvality EÚ pre VSRD. Skupina bude podporovať najmä partnerské učenie na základe merania, monitorovania a hodnotenia kvality a nadväzovať na pracovnú skupinu ET 2020, ktorá sa zamerala na inklúziu, profesionalizáciu zamestnancov a zvládanie pandémie COVID-19 v sektore VSRD.

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre VSRD 

Pracovná skupina pre školy

Táto pracovná skupina sa bude zameriavať na podporu lepších výsledkov v oblasti základných zručností a úspešné ukončenie ciest vzdelávania a odbornej prípravy všetkými žiakmi, vzdelávanie v oblasti zelenej transformácie, posilňovanie kompetencií a motivácie v pedagogickom povolaní. 

Pracovná skupina pozostáva z dvoch podskupín, ktoré sa venujú témam i) Cesty k úspechu v škole a ii) vzdelávanie v oblasti environmentálnej udržateľnosti. 

 • Podskupina pre Cesty k úspechu v škole podporí vykonávanie a následné opatrenia pripravovaného odporúčania Rady o Cestách k úspechu v škole podporou vzájomného učenia a výmeny najlepších postupov, a to aj v otázkach týkajúcich sa dobrých podmienok v škole. 
 • Podskupina pre vzdelávanie v oblasti environmentálnej udržateľnosti podporí opatrenia nadväzujúce na odporúčanie Rady o vzdelávaní v oblasti environmentálnej udržateľnosti a bude povzbudzovať vzájomné učenie a výmenu informácií o tom, ako môže vzdelávanie podporiť prechod k viac zelenej a udržateľnejšej Európe vrátane rozvoja kompetencií v oblasti udržateľnosti.

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre školy

Pracovná skupina pre vysokoškolské vzdelávanie (VV)

Táto pracovná skupina podporí reformy členských štátov a iných zúčastnených krajín s cieľom maximalizovať potenciál systémov vysokoškolského vzdelávania. Bude to zahŕňať podporu transformácie sektora vysokoškolského vzdelávania, ako aj prípravu absolventov na meniace sa spoločnosti a trhy práce a napokon aj príspevok k vybudovaniu silnejšej Európy prostredníctvom posilnenia inovačnej kapacity Európy na ceste k európskemu vzdelávaciemu priestoru do roku 2025 v súlade s pripravovanou európskou stratégiou pre univerzity. Pracovná skupina uľahčí synergie medzi vzdelávacími a výskumnými a inovačnými poslaniami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v kontexte európskeho vzdelávacieho priestoru a európskeho výskumného priestoru, pričom zabezpečí súlad s európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania.

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre VV 

Pracovná skupina pre odborné vzdelávanie a prípravu a zelenú transformáciu (OVP)

Hlavným cieľom pracovnej skupiny je umožniť technické výmeny, ktoré pomôžu členským štátom vykonávať zásady a ciele 

Táto práca je v súlade s Európskou zelenou dohodouEurópskym pilierom sociálnych práv, ako aj s opatrením 6 Európskeho programu v oblasti zručností a prioritami 2 a 5 uznesenia Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030).

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre OVP 

Pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých: otváranie príležitostí pre všetkých (VD)

Hlavným cieľom pracovnej skupiny je umožniť výmeny a príspevky, ktoré podporia členské štáty pri vykonávaní opatrení Európskeho programu v oblasti zručností 2020: rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností dospelých a podpora kontinuálneho vzdelávania počas celého života. Skupina podporí aj budovanie kapacít na dosiahnutie vykonávania odporúčania Rady z roku 2016 s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých. Táto práca je takisto v súlade s akčným plánom Európskeho piliera sociálnych práv. Pracovná skupina sa zameria na vnútroštátne stratégie zručností, zručnosti pre život a financovanie vzdelávania dospelých. Zaujme holistický prístup k vzdelávaniu dospelých s cieľom pokryť celú dospelú populáciu a všetky druhy zručností a podporiť úspech dospelých na trhu práce a v spoločnosti.

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre VD

Pracovná skupina pre digitálne vzdelávanie: učenie sa, výučba a hodnotenie (DELTA)

Cieľom tejto pracovnej skupiny je podporovať členské štáty pri vykonávaní politických reforiem v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, pričom sa zameriava najmä na podporu vysokokvalitného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania v EÚ, berúc do úvahy digitálnu transformáciu, ako aj vplyv a získané poznatky z pandémie ochorenia COVID-19. V súlade s dvoma strategickými prioritami akčného plánu digitálneho vzdelávania sa budú aktivity skupiny zamerané na vzájomné učenie venovať dvom hlavným otázkam:

 • Ako možno podporiť vysokovýkonný ekosystém digitálneho vzdelávania?
 • Ako možno posilniť digitálne zručnosti a kompetencie pre digitálnu transformáciu?

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina DELTA

Pracovná skupina pre rovnosť a hodnoty vo vzdelávaní a odbornej príprave

Táto pracovná skupina sa zameria na štrukturálne reformy na podporu rovnosti vo vzdelávaní a odbornej príprave. Bude stavať na hodnotách EÚ (vrátane boja proti radikalizácii, vzdelávania a odbornej prípravy k občianstvu, európskeho rozmeru vo vzdelávaní, dezinformácií a inklúzie utečencov a migrantov do procesu vzdelávania a odbornej prípravy). Preskúma aj relevantné oblasti súvisiace s rovnosťou, pričom zohľadní duálny prístup inkluzívneho vzdelávania pre všetkých a zameria sa na osobitné skupiny obyvateľstva. Bude využívať prístupy zamerané na skupiny (ako je rodová rovnosť, boj proti rasizmu, rovnosť Rómov, ľudí s prisťahovaleckým pôvodom, LGBTIQ osoby a osoby so zdravotným postihnutím), ako aj prierezové problémy so spoločenskými výhodami a veľkou dôležitosťou pre všetky diskriminované a znevýhodnené skupiny, ako je boj proti segregácii vo vzdelávaní, zvládanie rozmanitosti a budovanie pocitu spolupatričnosti v perspektíve celoživotného vzdelávania. 

Register expertných skupín Európskej komisie – pracovná skupina pre rovnosť a hodnoty