Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Odporúčanie Rady o podpore automatického vzájomného uznávania kvalifikácií a výsledkov študijných pobytov v zahraničí

Uznávanie vzdelávania v zahraničí

Komisia uverejnila návrh odporúčania Rady o podpore automatického vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov, maturitných vysvedčení a výsledkov študijných pobytov v zahraničí. Rada odporúčanie prijala v novembri 2018.

Zlepšenie postupov vzájomného uznávania kvalifikácií v členských štátoch EÚ je základným prvkom vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. 

Vzdelávacia mobilita posilňuje rozvoj kľúčových kompetencií a skúsenosti, ktoré sú zásadné pre aktívnu účasť v spoločnosti a na trhu práce. Ukázalo sa to v nedávnom hodnotení programu Erasmus+ v polovici jeho trvania, pri ktorom sa zaznamenal kladný vplyv mobility na sebadôveru, nezávislosť, sociálnu integráciu vzdelávajúcich sa osôb, ako aj na vytváranie povedomia o európskej identite.

V kontexte globalizovaného prostredia vzdelávania a zamestnania je nevyhnutné, aby študenti mohli čo najlepšie využiť všetky vzdelávacie príležitosti v celej EÚ. Z konzultácií so zainteresovanými stranami začiatkom tohto roka vyplynulo, že výrazne podporujú činnosti EÚ v tejto oblasti. Respondenti potvrdili, že postupy uznávania sú často pomalé, ponechané na uvážení jednotlivých inštitúcií, nie sú dostatočne transparentné a môžu byť spojené s dodatočnými nákladmi pre študentov.

Najmä na úrovni sekundárneho vzdelávania sa uznávanie vyššieho sekundárneho vzdelania a výsledkov študijných pobytov v zahraničí v jednotlivých krajinách značne líši. Mladí ľudia, ktorí chcú počas obdobia sekundárneho vzdelávania študovať dlhší čas v zahraničí alebo získať prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v inom členskom štáte EÚ, často nemajú dostatok informácií a istotu, pokiaľ ide o uznávanie ich kvalifikácií a kompetencií.

Odporúčanie Rady

V odporúčaní Rady sa členským štátom EÚ adresuje výzva, aby prijali politický záväzok, že kroky potrebné na zavedenie automatického vzájomného uznávania podniknú do roku 2025. S cieľom uľahčiť vzdelávaciu mobilitu budú prebiehať sprievodné opatrenia na budovanie dôvery vo vzdelávacie systémy iných krajín a členským štátom sa bude poskytovať podpora pri zlepšovaní postupov uznávania.

V oblasti vysokoškolského vzdelávania odporúčanie vychádza z pokroku už dosiahnutého na iných fórach, najmä v bolonskom procese a lisabonskom dohovore o uznávaní kvalifikácií, ako aj z mnohostranných dohôd medzi skupinami členských štátov EÚ, ako je rozhodnutie Beneluxu o automatickom uznávaní vysokoškolského vzdelania či dohoda medzi baltskými krajinami.

Odporúčanie zahŕňa aj podporu ďalšieho využívania existujúcich nástrojov, ktoré môžu napomáhať uznávanie kvalifikácií a výsledkov študijných pobytov v zahraničí, ako je napr. Europass, európsky kvalifikačný rámec, Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS), dodatok k diplomu a Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania sa navrhované odporúčanie zameriava na zlepšenie procesov uznávania nadobudnutých kvalifikácií, ktoré sú podmienkou prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu, vrátane kvalifikácií v rámci odborného vzdelávania a prípravy. Takisto zahŕňa podporu uznávania výsledkov študijných pobytov v zahraničí na tejto úrovni.

Reports