Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Relevantné a kvalitné vysokoškolské vzdelávanie

Prečo je dôležité zabezpečiť relevantnosť a kvalitu vysokoškolského vzdelávania

Európska únia (EÚ) čelí nedostatku zručností najmä v študijných odboroch STEM – veda, technológia, inžinierstvo a matematika – a informačné a komunikačné technológie (IKT). V týchto odboroch sú nedostatočne zastúpené najmä ženy. 

Nové potreby v oblasti zručností vznikajú v dôsledku prebiehajúcej zelenej a digitálnej transformácie spoločnosti. EÚ musí konať, ak má zabezpečiť kontinuálny rozvoj zručností potrebný na to, aby zostala hospodársky konkurencieschopná na celosvetovej úrovni. 

Je potrebné motivovať viac ľudí, aby študovali predmety, v ktorých chýbajú pracovníci s požadovanými zručnosťami a dopyt po nich je stále neuspokojený. Všetci študenti si musia osvojiť pokročilé „prierezové zručnosti“, ktoré sa dajú uplatniť v širokom spektre prostredí, ako napríklad kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy. Dôležité je aj získanie kľúčových kompetencií, ako sú matematické a digitálne zručnosti.

Zamyslenie sa nad tým, ako môžu vnútroštátne systémy vysokoškolského vzdelávania podporovať študentov v rozvíjaní príslušných zručností, pomôže podporiť osobný a profesionálny rozvoj ľudí, čo sú dva faktory podporujúce vysokú kvalitu života.

Čo robí EÚ

Presadzovanie prístupu STEAM

Európska komisia podporuje rozvoj účelnejších vysokoškolských programov v oblasti STEM, ako aj v oblasti IKT, a to na základe vzdelávania podľa prístupov STEAM – veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika.

STEAM je súbor multidisciplinárnych prístupov k vzdelávaniu, ktorým sa odstraňujú tradičné prekážky medzi predmetmi a disciplínami s cieľom prepojiť vzdelávanie v oblastiach STEM a IKT s umením, ako aj s humanitnými a sociálnymi vedami. Takto sa podporuje prenos poznatkov medzi oblasťami STEM a ostatnými oblasťami. Pomáha to aj lepšie zasadiť predmety v oblasti STEM do politického, environmentálneho, sociálno-ekonomického a kultúrneho kontextu.

Prístupy STEAM sa presadzujú prostredníctvom práce koalície EÚ v oblasti STEM a opatrení uvedených v Európskom programe v oblasti zručností. Koalícia EÚ v oblasti STEM je sieť na úrovni EÚ, ktorá pracuje na budovaní lepšieho vzdelávania v oblastiach STEM (veda, technológia, inžinierstvo, matematika) v Európe a je financovaná v rámci programu Erasmus+.

Európska iniciatíva zameraná na sledovanie uplatnenia absolventov

EÚ nabáda členské štáty, aby zvýšili kvalitu a relevantnosť svojho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pravidelným sledovaním profesijnej kariéry absolventov.

Podporuje sa to prostredníctvom európskej iniciatívy zameranej na sledovanie uplatnenia absolventov a úsilím o ľahšiu porovnateľnosť zozbieraných informácií o absolventoch na európskej úrovni. 

Sledovanie uplatnenia absolventov pomáha

  • zlepšiť skúsenosti študentov a identifikovať príležitosti na zvýšenie účinnosti a relevantnosti výučby a učenia sa, 
  • určiť nerovnosti vo vzdelávaní a nájsť spôsoby, ako ich riešiť,
  • posilniť zamestnateľnosť čerstvých absolventov prostredníctvom lepšieho plánovania zručností a zosúlaďovania s potrebami zamestnávateľov, tvorby študijných plánov a profesijného poradenstva,
  • poskytnúť prehľad o modeloch cezhraničnej mobility vrátane vznikajúcich regionálnych nadbytkov a nedostatkov v oblasti zručností – tzv. únik mozgov a prílev mozgov,
  • efektívne zacieliť investície do kvalitného vzdelávania prispôsobeného potrebám spoločnosti s využitím prístupu založeného na dôkazoch,
  • identifikovať postupy, ktoré najlepšie pripravujú absolventov na aktívne občianstvo. 

Čo doteraz urobila EÚ

Podpora zosúladeného sledovania uplatnenia absolventov

V nadväznosti na oznámenia Komisie s názvom Nový program pre vysokoškolské vzdelávanieEurópsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť prijali členské štáty EÚ v novembri 2017 prostredníctvom Rady odporúčanie týkajúce sa sledovania uplatnenia absolventov

V tomto odporúčaní sa členské štáty zaviazali zhromažďovať porovnateľné informácie o sledovaní uplatnenia absolventov vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy (s podporou Komisie). 

V roku 2020 Komisia zverejnila porovnávaciu štúdiu mapujúcu politiky a postupy sledovania uplatnenia absolventov v členských štátoch EÚ a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na základe piatich kľúčových rozmerov uvedených v odporúčaní Rady.

Komisia uverejnila aj príručku „Ako to robiť dobre“, v ktorej podrobne opisuje účinné postupy na vykonávanie prieskumov medzi absolventmi a používanie administratívnych údajov. 

Od roku 2018 do konca svojho mandátu v roku 2020 slúžila expertná skupina Komisie pre sledovanie uplatnenia absolventov ako fórum pre spoluprácu a výmenu. Jej činnosť vyvrcholila uverejnením záverečnej správy obsahujúcej odporúčania Komisii o budúcnosti európskej iniciatívy sledovania uplatnenia absolventov.

V roku 2020 uskutočnila Komisia pilotný prieskum Eurograduate týkajúci sa absolventov v ôsmich pilotných krajinách – v Česku, Grécku, Chorvátsku, Litve, na Malte, v Nemecku, Nórsku a Rakúsku – na účely hodnotenia a porovnania údajov na vnútroštátnej úrovni. Druhá fáza pilotného prieskumu Eurograduate medzi absolventmi vysokých škôl v 17 krajinách sa uskutočnila v roku 2022. Tvorcom politík a odborníkom v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktorí vypracúvajú študijné plány, poskytne podrobnejšiu informačnú základňu.

V rokoch 2020 a 2021 začala Komisia s uskutočňovaním činností zameraných na budovanie kapacít v každom členskom štáte EÚ, ktoré sú prispôsobené potrebám, s cieľom pripraviť vnútroštátne administratívy a výskumné tímy na koordinovaný európsky mechanizmus sledovania uplatnenia absolventov. Tieto činnosti zahŕňajú najmä preberanie zodpovednosti za projekt sledovania uplatnenia absolventov zo strany zainteresovaných strán, posilnenie kapacity v oblasti IT a štatistiky a iné.  

Ďalšie kroky

Na základe výmeny názorov a odporúčaní expertnej skupiny Komisia v roku 2022 vytvorila Európsku sieť pre sledovanie uplatnenia absolventov s cieľom podporiť spoluprácu a vzájomné učenie sa medzi krajinami zapojenými do európskej iniciatívy zameranej na sledovanie uplatnenia absolventov.

V roku 2023 Komisia zhodnotí pokrok dosiahnutý pri vykonávaní odporúčania Rady. Očakáva sa, že do konca roka 2024 dosiahne miera sledovania uplatnenia absolventov v členských štátoch, ktoré bude poskytovať porovnateľné údaje, úroveň 80 %. 

Komisia očakáva, že do roku 2025 sa dosiahne sledovanie uplatnenia absolventov na celoeurópskej úrovni.