Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Relevantné a kvalitné vysokoškolské vzdelávanie

Prečo je dôležité zabezpečiť relevantnosť a kvalitu vysokoškolského vzdelávania?

Európska únia (EÚ) čelí nedostatku zručností najmä v študijných odboroch STEM – veda, technológia, inžinierstvo a matematika – a IKT. V týchto študijných odboroch sú nedostatočne zastúpené najmä ženy. 

Okrem toho vznikajú nové potreby v oblasti zručností v rámci ekologickej a digitálnej transformácie spoločnosti EÚ. EÚ musí konať, ak má zabezpečiť kontinuálny rozvoj zručností potrebný na to, aby zostala hospodársky konkurencieschopná na celosvetovej úrovni. 

Je potrebné motivovať viac občanov, aby študovali predmety, v ktorých chýbajú pracovníci s požadovanými zručnosťami a dopyt po nich je stále neuspokojený. Všetci študenti musia nadobudnúť pokročilé prierezové zručnosti, ako napríklad kritické myslenie a riešenie problémov, ako aj kľúčové kompetencie, napríklad matematickú gramotnosť a digitálne zručnosti, ktoré im po ukončení štúdia umožnia uspieť.

Čo robí EÚ na zvýšenie relevantnosti a kvality vysokoškolského vzdelávania?

Presadzovanie prístupu STEAM

Európska komisia podporuje rozvoj účelnejších vysokoškolských programov v oblasti STEM, ako aj v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), a to na základe vzdelávania podľa prístupu STEAM – veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika.

STEAM je multidisciplinárny súbor prístupov k vzdelávaniu, ktorým sa odstraňujú tradičné prekážky medzi predmetmi a disciplínami s cieľom prepojiť vzdelávanie v oblastiach STEM a IKT s umením, ako aj s humanitnými a sociálnymi vedami. 

Tento prístup uľahčuje kombinovanie vedomostí medzi študijnými odbormi STEM a inými študijnými odbormi, pričom zahŕňa učenie sa zo skúsenosti. Prístup STEAM podporuje lepšie posudzovanie kontextu predmetov v oblasti STEM z politického, environmentálneho, sociálno-ekonomického a kultúrneho hľadiska. 

Prístup STEAM pomáha riešiť nedostatok kľúčových zručností a podporovať rozvoj prierezových zručností, ktoré sú hnacou silou podnikania, inovácie a tvorivosti. Túto prácu podporuje koalícia EÚ v oblasti STEM financovaná v rámci programu Erasmus+ a opatrení stanovených v európskom programe v oblasti zručností.

Európska iniciatíva zameraná na sledovanie uplatnenia absolventov

EÚ nabáda členské štáty, aby zvýšili kvalitu a relevantnosť svojho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pravidelným sledovaním uplatnenia absolventov v rámci európskej iniciatívy zameranej na sledovanie uplatnenia absolventov. 

Cieľom je posúdiť, či sú vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov dostatočne kvalitné a relevantné na to, aby im umožnili uspieť v dnešnom a budúcom svete práce.

Toto úsilie o zlepšenie porovnateľnosti údajov o výsledkoch absolventov na európskej úrovni prispeje k vytvoreniu skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Európska iniciatíva zameraná na sledovanie uplatnenia absolventov bude podporovať najmä spoločnú tvorbu programu transformácie vysokoškolského vzdelávania v roku 2021.

Iniciatíva poskytne tvorcom politík kľúčové poznatky, ktoré im umožnia riešiť rôzne nadnárodné výzvy v oblasti vzdelávania a zručností pomocou prístupu založeného na dôkazoch.

Sledovanie uplatnenia absolventov okrem toho pomáha:

  • zlepšiť skúsenosti študentov a identifikovať príležitosti na zvýšenie účinnosti výučby a učenia sa, 
  • určiť nerovnosti vo vzdelávaní a nájsť spôsoby, ako ich riešiť,
  • posilniť zamestnateľnosť čerstvých absolventov prostredníctvom lepšieho plánovania zručností a zosúlaďovania s potrebami zamestnávateľov, tvorby študijných plánov a profesijného poradenstva,
  • poskytnúť prehľad o modeloch cezhraničnej mobility vrátane vznikajúcich regionálnych nadbytkov a nedostatkov v oblasti zručností – tzv. únik mozgov a prílev mozgov,
  • efektívne zacieliť investície do vysokokvalitného vzdelávania prispôsobeného potrebám spoločnosti,
  • identifikovať postupy, ktoré najlepšie pripravujú absolventov na aktívne občianstvo. 

Čo doteraz urobila EÚ?

V nadväznosti na nový program pre vysokoškolské vzdelávanie a nový program v oblasti zručností pre Európu prijala Rada v novembri 2017 odporúčanie týkajúce sa sledovania uplatnenia absolventov

V tomto odporúčaní sa členské štáty EÚ (s podporou Komisie) zaviazali zhromažďovať porovnateľné informácie o sledovaní uplatnenia absolventov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a OVP. V roku 2020 uverejnila Komisia porovnávaciu štúdiu, v ktorej sa mapuje stav politík a postupov sledovania uplatnenia absolventov v členských štátoch EÚ a krajinách EHP na základe piatich kľúčových dimenzií identifikovaných v odporúčaní Rady.

Od roku 2018 do konca svojho mandátu v roku 2020 slúžila expertná skupina pre sledovanie uplatnenia absolventov ako fórum pre spoluprácu a výmenu. Jej činnosť vyvrcholila uverejnením záverečnej správy obsahujúcej odporúčania Komisii o budúcnosti európskej iniciatívy sledovania uplatnenia absolventov.

V roku 2020 uskutočnila Komisia pilotný prieskum Eurograduate týkajúci sa absolventov v ôsmich pilotných krajinách – v Česku, Grécku, Chorvátsku, Litve, na Malte, v Nemecku, Nórsku a Rakúsku – na účely hodnotenia údajov na vnútroštátnej úrovni a porovnania medzi členskými štátmi. Tieto údaje budú pre tvorcov politík a odborníkov v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktorí vypracúvajú študijné plány, predstavovať užitočnú informačnú základňu.

V rokoch 2020 a 2021 začala Komisia s uskutočňovaním činností zameraných na budovanie kapacít v každom členskom štáte EÚ, ktoré sú prispôsobené potrebám, s cieľom pripraviť vnútroštátnu administratívu a výskumné tímy v členských štátoch na koordinovaný európsky mechanizmus sledovania uplatnenia absolventov. Tieto činnosti zahŕňajú najmä preberanie zodpovednosti za projekt sledovania uplatnenia absolventov zo strany zainteresovaných strán, posilnenie kapacity v oblasti IT a štatistiky a iné.

Aké sú ďalšie kroky?

Na základe výmen a odporúčaní expertnej skupiny Komisia naďalej pracuje na sledovaní uplatnenia absolventov tak, že:

  • zabezpečuje nepretržitú výmenu medzi krajinami a ďalšiu harmonizáciu úsilia zameraného na sledovanie uplatnenia absolventov prostredníctvom vytvorenia siete národných expertov z každého členského štátu s cieľom riadiť vnútroštátne úsilie v oblasti sledovania uplatnenia absolventov a uľahčiť kontakt s európskymi partnermi,
  • skúma možnosti zlepšenia zberu údajov o absolventoch prostredníctvom získavania informácií z existujúcich vnútroštátnych administratívnych databáz v spolupráci so sieťou národných expertov,
  • ďalej rozširuje európske zisťovanie uplatnenia absolventov prostredníctvom druhej fázy európskeho pilotného zisťovania uplatnenia absolventov vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa uskutoční v roku 2022 v 16 – 18 krajinách, a zvyšuje jeho kvalitu,
  • organizuje ďalšie štúdie a činnosti partnerského učenia s cieľom vylepšiť informačnú základňu týkajúcu sa postupov sledovania uplatnenia absolventov a lepšie využívať údaje.

V roku 2022 zhodnotí Komisia pokrok dosiahnutý pri vykonávaní odporúčania Rady. Očakáva, že členské štáty do konca roka 2024 vykonajú 80 % odporúčaných opatrení. 

Komisia očakáva, že do roku 2025 sa podarí zabezpečiť sledovanie uplatnenia absolventov na celoeurópskej úrovni.