Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Stratēģiskais satvars

Eiropas izglītības telpas stratēģiskais satvars veicina sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un galvenajām ieinteresētajām personām un ļauj uzraudzīt progresu to kopīgā redzējuma realizēšanā.

Kas ir stratēģiskais satvars?

Eiropas izglītības telpas (EIT) stratēģiskais satvars tika izveidots, lai strukturētu Eiropas Savienības dalībvalstu un galveno ieinteresēto personu sadarbību ar mērķi īstenot to kopīgo redzējumu.

Satvara loma:

 • stiprināt sadarbību politikas jomā un uzrunāt ieinteresētās personas, lai mudinātu tās iesaistīties iniciatīvā;
 • uzlabot sinerģiju ar citām nozīmīgām iniciatīvām, tai skaitā ar Eiropas Pētniecības telpu un Boloņas procesu;
 • noteikt mērķus un rādītājus, kas palīdz virzīt darbu un uzraudzīt progresu ceļā uz EIT izveidi;
 • veicināt izglītības un apmācības integrāciju Eiropas pusgada procesā.

Ko mēs kopā vēlamies panākt?

Lai pilnībā realizētu ieceri par Eiropas izglītības telpu, būtu jāsasniedz šādi septiņi mērķi.

Līdz 2025. gadam

 • būtu jāpanāk, ka vismaz 60 % PIA iestādes nesen absolvējušo cilvēku profesionālās izglītības un mācību laikā ir ieguvuši ar darba vidē balstītām mācībām saistītu pieredzi;
 • būtu jāpanāk, ka 25–64 gadus vecu personu vidū pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz 47 % ir piedalījušies mācībās.

Līdz 2030. gadam

 • tādu 15 gadus vecu personu īpatsvaram, kurām ir sliktas sekmes lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs, vajadzētu būt mazākam par 15 %;
 • tādu astotklasnieku īpatsvaram, kuriem ir sliktas sekmes datorpratības un informācijpratības jomā, vajadzētu būt mazākam par 15 %;
 • būtu jāpanāk, ka agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē ir iesaistīti vismaz 96 % bērnu vecumā no 3 gadiem līdz vecumam, kad jāsāk obligātā sākumskolas izglītība;
 • būtu jāpanāk, ka izglītību un mācības priekšlaicīgi pametušo īpatsvars ir mazāks par 9 %;
 • būtu jāpanāk, ka 25–34 gadus vecu personu vidū vismaz 45 % ir ieguvuši augstāko izglītību.

Plašāku informāciju sk. Padomes Rezolūcijā par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā

Kā notiek sadarbība?

Līdz 2025. gadam stratēģiskajā satvarā tiek saglabātas visas pašreizējās savstarpējas mācīšanās metodes, kas sekmē pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām. Tās ir šādas:

 • darba grupas, kurās darbojas dalībvalstu izraudzīti eksperti un galvenās ieinteresētās personas;
 • savstarpējas mācīšanās pasākumi, ko organizē kāda dalībvalsts, lai iepazīstinātu ar valsts līmenī ieviesto paraugpraksi vai kopā ar citām dalībvalstīm analizētu kādu konkrētu situāciju;
 • salīdzinošā izvērtēšana, kuras ietvaros dalībvalstu grupa citai dalībvalstij sniedz norādījumus konkrētā valsts mēroga jautājumā;
 • līdzbiedru konsultācijas, kurās tiekas pieredzējuši pārstāvji no vairākām valsts pārvaldes iestādēm, lai sniegtu padomus par politikas izstrādi un īstenošanu, reaģējot uz konkrētu valsts mēroga problēmu.

Vairāk par darba grupām

Izglītības un apmācības pārskats

Līdztekus minētajiem sadarbības kanāliem ir pieejams arī Izglītības un apmācības pārskats, kurā tiek vērtēta ar Eiropas izglītības telpas izveidi saistīto mērķu un rādītāju sasniegšana.

Vairāk par Izglītības un apmācības pārskatu

Eiropas pusgada process

Izglītības un apmācības pārskatā ietvertā analīze ir daļa no plašāka dalībvalstu sociālekonomiskā progresa novērtējuma, kas tiek veikts Eiropas pusgada procesā.

Vairāk par Eiropas pusgadu

Eiropas izglītības samits

Eiropas izglītības samits darbojas arī kā forums, kurā dalībvalstis un ieinteresētās personas var sadarboties un apmainīties ar paraugpraksi izglītības un apmācības politikas jomā.

Vairāk par Eiropas izglītības samitu