Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skolas priekšlaicīga pamešana

Kāda ir problēmas būtība

Priekšlaicīga mācību pamešana ir saistīta ar bezdarbu, nabadzību, sociālo atstumtību un veselības problēmām. Ir daudz iemeslu, kas var izskaidrot, kādēļ daži jaunieši priekšlaikus pārtrauc izglītību un mācības: personiskās vai ģimenes problēmas, gausa mācīšanās vai nestabila sociālekonomiskā situācija. Izglītības sistēmas darbība, skolas atmosfēra un attiecības starp skolotājiem un skolēniem arī ir svarīgi faktori.

Tā kā iemesli, kuru dēļ jaunieši neiegūst vidējo izglītību, bieži vien ir sarežģīti un savstarpēji saistīti, politikai, kuras mērķis ir cīnīties ar šo parādību, jāaptver dažādi jautājumi un jāsavieno aspekti, kas saistīti ar izglītību, sociālo politiku, darbu ar jauniešiem un veselību. Dažas no šīm problēmām ieskicētas Komisijas sniegtajā infografikā.

Kas ir paveikts līdz šim?

  • ES valstis ir apņēmušās panākt, lai priekšlaicīgi skolu pametušo skolēnu īpatsvars būtu mazāks par 10 % līdz 2020. gadam. Ikgadējā Izglītības un apmācības pārskatā ir sniegti dati un analizētas tendences, kas raksturo mācību priekšlaicīgu pamešanu Eiropas Savienībā un katrā dalībvalstī.
  • ES valstu izglītības ministri pieņēma Padomes ieteikumu attiecībā uz politiku, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, ar kuru tika izveidots saskanīgas, visaptverošas un uz konkrētiem datiem balstītas politikas satvars. Viņi vienojās sadarboties un apmainīties ar zināšanām un labāko praksi, lai rastu efektīvus paņēmienus, kā risināt šo problēmu.
  • Darba grupa jautājumā par mācību priekšlaicīgu pamešanu izvērtēja labas prakses piemērus Eiropā un dalījās pieredzē šajā jomā. Nobeiguma ziņojumā ieskicēti 12 svarīgākie politikas veidotājiem adresēti vēstījumi, kurus grupa pārveidoja praktiskos rīkos, izstrādājot kontrolsarakstu ar visaptverošiem politiskajiem risinājumiem un pielikumu, kas satur labas prakses piemērus vairākās ES valstīs.
  • Komisija organizēja konferenci, kas bija veltīta politikai, kuras mērķis ir mazināt mācību pāragru pārtraukšanu. Gadu vēlāk panākto progresu novērtēja astoņās ES valstīs.
  • Skolu politikas darba grupa sagatavoja politisku vēstījumu kopumu, kurā identificēti galvenie nosacījumi, lai skolā piemērotu visaptverošu pieeju priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas pārvarēšanai, kā arī skolām domātu Eiropas rīkkopu tiešsaistē.
  • Padome arī pieņēma secinājumus par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanu un panākumu skolā veicināšanu.

Eiropas Komisija ir publicējusi novērtējumu, kurā analizēts, cik efektīvas nacionālā (37 Eiropas valstīs) un ES līmenī bijušas kopš 2011. gada izstrādātās stratēģijas un prakses cīņai ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Pētījums liecina, ka ES politikas instrumentu ietekme kopumā ir pozitīva visās attiecīgajās valstīs. Vidēji priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājs samazinājās no 13,4 % 2011. gadā līdz 10,2 % 2019. gadā visā Eiropā.

Tomēr joprojām pastāv ievērojamas atšķirības starp valstīm un demogrāfisko situāciju tajās, un ir lielāka varbūtība, ka migrantu izcelsmes personas, gados jauni vīrieši un lauku apvidos dzīvojoši jaunieši pārtrauks mācības pirms obligātās skolu izglītības pabeigšanas.

Tādēļ ir vajadzīgas papildu darbības, lai risinātu šo sarežģīto un mainīgo tendenci. Pētījumā ir salīdzināta laba prakse nacionālā līmenī un sniegti vairāki ieteikumi, lai virzītu turpmākās politikas izstrādi šajā jomā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pētījuma kopsavilkumu un portāla “School Education Gateway” video par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Iniciatīva “Ceļi uz panākumiem skolā”

Paziņojumā par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam Komisija nāca klajā ar jaunu iniciatīvu – “Ceļi uz panākumiem skolā”. Iniciatīva palīdzēs visiem skolēniem sasniegt vismaz minimālo pamatprasmju līmeni.

Iniciatīva pievērsīsies trim problēmjautājumiem:

  • iespēju piedāvāšana visiem jauniešiem, lai tie varētu sasniegt noteiktu pamatprasmju līmeni,
  • to jauniešu skaita samazināšana līdz minimumam, kuri pamet izglītību, pirms ir iegūta vidējā izglītība,
  • skolēnu labjutības nodrošināšana skolā.

2021. gada pavasarī notiks atklāta sabiedriskā apspriešana, kurā tiks apkopoti viedokļi par iniciatīvu “Ceļi uz panākumiem skolā”. 

Eiropas rīkkopa skolām

Skolām domātā Eiropas rīkkopa politikas veidotājiem un speciālistiem piedāvā vairākus resursus un efektīvas prakses piemērus mācību sekmju veicināšanai un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai.

Rīkkopa aptver piecas tematiskās jomas, kuras ir galvenie nosacījumi attiecībā uz visaptverošu skolas pieeju cīņā ar mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu. Katra joma ir sīkāk izstrādāta rīkkopā un papildināta ar praktiskiem piemēriem un pasākumiem. Lai uzzinātu vairāk skatiet informācijas lapu.