Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izglītības līmeņi

Eiropas Savienības dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmas ir iedalītas līmeņos. Uzziniet, kā ES sekmē EIT izveidi katrā no šiem izglītības līmeņiem un veidiem.

Slide

ES iniciatīvas dažādos izglītības līmeņos

Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe

Ar agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi saprot jebkādu reglamentētu kārtību, kas nodrošina izglītību un aprūpi bērniem no dzimšanas līdz obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumam.

Skolu izglītība

ES strādā ar dalībvalstīm, lai palīdzētu tām veidot kvalitatīvas skolu izglītības sistēmas un veicinātu sadarbību kopīgu problēmjautājumu risināšanā.

Augstākā izglītība

ES sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm un dalībvalstīm, lai garantētu, ka visā Eiropā ir pieejama atvērta un iekļaujoša augstākās izglītības sistēma.

Profesionālā izglītība un apmācība

Profesionālā izglītība un apmācība sagatavo cilvēkus darbam un ļauj pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas, lai noturētos darba tirgū un pielāgotos ekonomikas vajadzībām.

Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība aptver formālu un ikdienēju mācīšanos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās. Tajās var piedalīties pēc sākotnējās izglītības un apmācības pabeigšanas.