Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Galvenās darbības jomas

Eiropas Savienība ir apstiprinājusi EIT galvenās darbības jomas. Tās kalpos par atskaites punktu ES, dalībvalstu un ieinteresēto personu kopīgajā darbā pie EIT izveides.

Slide

EIT galvenās darbības jomas

Skolotāji, pasniedzēji un skolu vadītāji

ES strādā pie tā, lai celtu pedagoga profesijas prestižu un nodrošinātu visiem skolotājiem, pasniedzējiem un skolu vadītājiem kvalitatīvu sākotnējo izglītību un profesionālās attīstības iespējas.

Digitālā izglītība

ES veicina augstas veiktspējas Eiropas digitālās izglītības ekosistēmas izveidi un cenšas uzlabot iedzīvotāju kompetences un prasmes, kas nepieciešamas digitālās pārejas kontekstā.

Zaļā izglītība

Viena no ES galvenajām prioritātēm ir atbalstīt izglītības un apmācības nozares centienus veicināt zaļo pārkārtošanos un uzlabot ilgtspējas kompetences visos izglītības līmeņos.

Eiropas izglītības telpa pasaulē

EIT palīdz stiprināt starptautisko sadarbību ar valstīm un reģioniem visā pasaulē un turpina popularizēt Eiropu kā globālu partneri izglītības jomā.