Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Padomes ieteikums par kvalifikācijas un ārvalstīs pavadītu mācību periodu automātisku savstarpēju atzīšanu

Ārzemēs gūtas mācību pieredzes atzīšana

Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā sekmēt augstākās izglītības un vidējās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu. Padomes Ieteikums tika pieņemts 2018. gada novembrī.

Kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas procedūru uzlabošana ES dalībvalstīs ir izšķirīgi svarīga Eiropas izglītības telpas izveidei līdz 2025. gadam. 

Mobilitāte mācību nolūkā ļauj iegūt pamata kompetences un pieredzi, kas ir vajadzīga aktīvai dalībai sabiedrībā un darba tirgū. To apliecina nesenais programmas “Erasmus+” starpposma novērtējums, kurā ziņots par mobilitātes pozitīvo ietekmi uz tiem, kas izglītojas, un jo īpaši uz viņu pārliecību par sevi, neatkarību, sociālo integrāciju, kā arī viņu Eiropas identitātes sajūtu.

Nodarbinātībai un izglītībai globalizējoties, ir svarīgi, lai studenti varētu pēc iespējas labāk izmantot visas mācību iespējas ES. Ieinteresēto personu konsultācijas, kas tika īstenotas gada sākumā, parāda plašu atbalstu ES darbībai šajā jomā. Respondenti apstiprināja, ka atzīšanas procedūras bieži vien ir lēnas un nav pietiekami caurskatāmas, ka tās ir dažādu iestāžu ziņā un var radīt studentiem papildu izmaksas.

Īpaši lielas atšķirības starp valstīm pastāv vidējās izglītības diplomu un ārzemēs pavadītu vidējās izglītības mācību periodu rezultātu atzīšanā. Jauniešiem, kas vēlas ilgāku laiku mācīties ārzemju vidējās izglītības iestādē vai iet citas dalībvalsts augstskolā, bieži trūkst informācijas un pārliecības par viņu kvalifikācijas un kompetenču atzīšanu.

Padomes ieteikums

Ar Padomes ieteikumu dalībvalstis politiski apņemas veikt pasākumus, lai līdz 2025. gadam ieviestu automātisku atzīšanu. Šo apņemšanos papildinās pasākumi, kas vairo valstu savstarpējo uzticēšanos to izglītības sistēmām un palīdz dalībvalstīm uzlabot atzīšanu, lai atvieglotu mobilitāti mācību nolūkā.

Augstākās izglītības jomā ieteikums balstās uz progresu, kas jau panākts citos forumos, jo īpaši Boloņas procesā un ar Lisabonas konvenciju attiecībā uz atzīšanu, kā arī ar dalībvalstu grupu daudzpusējiem nolīgumiem, tādiem kā Beniluksa valstu Lēmums par augstākās izglītības kvalifikācijas automātisku atzīšanu un Baltijas valstu vienošanās.

Tas arī veicina to pašreizējo instrumentu turpmāku izmantošanu, kuri var atbalstīt kvalifikāciju un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu atzīšanu, tādu kā Europass, Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra, Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS), diploma pielikums un Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā./node/1523

Vidējās izglītības līmenī ierosinātā ieteikuma mērķis ir uzlabot tādas vidējās izglītības (arī profesionālās izglītības un apmācības) kvalifikācijas atzīšanu, kas dod tiesības iegūt augstāko izglītību. Tas veicinās arī ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu atzīšanu šajā līmenī.

Reports