Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciatīva “Eiropas universitātes”

Par iniciatīvu “Eiropas universitātes”

Eiropas izglītības kopaina mainās. 2017. gada Gēteborgas samitā Eiropas Savienības (ES) vadītāji ieskicēja redzējumu par izglītību un kultūru. 2017. gada decembra secinājumos Eiropadome aicināja ES dalībvalstis, Padomi un Komisiju virzīt vairākas iniciatīvas, tai skaitā

“[..] stiprināt stratēģiskas partnerības starp augstākās izglītības iestādēm visā ES un mudināt līdz 2024. gadam izveidot aptuveni divdesmit “Eiropas universitātes”, proti, augšupēji veidotus universitāšu tīklus visā ES, kas studentiem ļaus iegūt diplomu, apvienojot studijas vairākās ES valstīs, un sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju.” 

2021. gada Padomes secinājumos par iniciatīvu “Eiropas universitātes” atkārtoti pausts atbalsts iniciatīvai, lai īstenotu 

“[..] vērienīgo redzējumu par inovatīvu, globāli konkurētspējīgu un pievilcīgu Eiropas izglītības telpu un Eiropas pētniecības telpu, palīdzot vairot izcilības dimensiju augstākajā izglītībā, pētniecībā un inovācijā un vienlaikus veicinot dzimumu līdztiesību, iekļautību un taisnīgumu, radot iespējas netraucētai un vērienīgai transnacionālai sadarbībai starp augstākās izglītības iestādēm Eiropā un iedvesmojot uz augstākās izglītības pārveidi.”

Atsaucoties uz šo aicinājumu, augstākās izglītības iestādes, studentu organizācijas, ES dalībvalstis un Komisija ir kopīgi izstrādājušas iniciatīvu “Eiropas universitātes”. Pateicoties iniciatīvas sākumposmā gūtajiem panākumiem, tā ir kļuvusi par daļu no programmas “Erasmus+” (2021–2027).

“Eiropas universitātes” kā pamatiniciatīva ietverta arī Eiropas stratēģijā augstskolām, kurā ir izvirzīts mērķis līdz 2024. gada vidum atbalstīt 60 Eiropas universitātes, kurās iesaistītas vairāk nekā 500 augstākās izglītības iestāžu.

Kas ir Eiropas universitāte?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 Eiropas universitātes

Pēc 2022. gada “Erasmus+” uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus Eiropā patlaban ir 44 Eiropas universitātes, kurās kopumā iesaistītas 340 augstākās izglītības iestādes 31 valsts galvaspilsētās un attālos reģionos, ietverot visas ES dalībvalstis un Islandi, Norvēģiju, Serbiju un Turciju. 

Sadarbībā ar aptuveni 1300 asociētiem partneriem, tai skaitā nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem, pilsētām un vietējām un reģionālām pašvaldībām, Eiropas universitātes var ievērojami uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un tvērumu visā Eiropā.

Pārskats par visām 44 Eiropas universitātēm un to sastāvu

Saskaņā ar 2019. gada “Erasmus+” uzaicinājumu atlasīto alianšu trīs gadu finansēšanas periods beidzās 2022. gadā. Tās varēja pieteikties no jauna 2022. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Plašāka informācija pieejama faktu lapās par dažādām Eiropas universitātēm.

2023. gada “Erasmus+” uzaicinājums “Eiropas universitātes” jau izsludināts

Lai veicinātu iniciatīvas “Eiropas universitātes” pilnīgu izvēršanu, ir izsludināts jauns “Erasmus+” uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ar kopējo budžetu 384 miljonu eiro apmērā.

Vairāk par 2023. gada uzaicinājumu “Eiropas universitātes”

Uzaicinājuma pamatā ir divi temati.

1. Iepriekšējas padziļinātas starpvalstu sadarbības pastiprināšana starp iestādēm

Šis uzaicinājuma temats paredz sniegt atbalstu jau pastāvošām transnacionālām iestāžu sadarbības aliansēm, tai skaitā arī Eiropas universitāšu aliansēm, kas atlasītas saskaņā ar 2020. gada “Erasmus+” uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Mērķis ir balstīties uz līdz šim panākto institucionālo sadarbību un vēl vairāk padziļināt, intensificēt un paplašināt tās efektivitāti, lai sekmētu iniciatīvas “Eiropas universitātes” ilgtermiņa vīzijas īstenošanu. Jaunām augstākās izglītības iestādēm ir iespēja pievienoties šīm esošajām aliansēm kā pilntiesīgiem partneriem.

2. Jaunas padziļinātas starpvalstu sadarbības veidošana starp iestādēm

Šis uzaicinājuma temats paredz sniegt atbalstu priekšlikumu iesniedzējiem, kas vēlas veidot padziļinātu starpvalstu sadarbību starp iestādēm jaunizveidotā Eiropas universitāšu aliansē.

Kā pieteikties

Skatiet izsludināto 2023. gada “Erasmus+” uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus dalībai iniciatīvā “Eiropas universitātes”, kura pamatā ir kvalitatīvi kritēriji.

Pieteikšanās termiņš ir 2023. gada 31. janvāris.

2022. gada 15. novembrī notiks informatīva sanāksme. Uzziniet vairāk un iepazīstieties ar sanāksmes programmu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par iniciatīvu “Eiropas universitātes”, ieskatieties Komisijas faktu lapā.

2022. gada “Erasmus+” uzaicinājuma rezultāti

2022. gada uzaicinājuma rezultāti tika publicēti 2022. gada jūlijā. No saņemtajiem 52 pieteikumiem ilgtspējīga finansējuma saņemšanai tika atlasītas 16 jau pastāvošas alianses un četras jaunas Eiropas universitātes, kurās apvienotas 175 augstākās izglītības iestādes no dalībvalstīm un citām valstīm, kas piedalās programmā “Erasmus+”. Plašāka informācija atrodama pilnajā paziņojumā presei.

2020. gada “Erasmus+” uzaicinājuma rezultāti

2020. gada uzaicinājuma rezultāti tika publicēti 2020. gada jūlijā. No saņemtajiem 62 pieteikumiem tika atlasītas 24 jaunas Eiropas universitātes, kurās apvienotas 165 augstākās izglītības iestādes no 26 dalībvalstīm un citām valstīm, kas piedalās programmā “Erasmus+”. Plašāka informācija atrodama pilnajā paziņojumā presei.

2019. gada “Erasmus+” uzaicinājuma rezultāti

2019. gada uzaicinājuma rezultāti tika publicēti 2019. gada jūnijā. No saņemtajiem 54 pieteikumiem tika atlasītas pirmās 17 alianses ar nosaukumu “Eiropas universitātes”, kurās apvienotas 114 augstākās izglītības iestādes no 24 dalībvalstīm. Plašāka informācija atrodama pilnajā paziņojumā presei.

Eiropas universitātes – skaidro studenti

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students