Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūts 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ar mītni Budapeštā, Ungārijā, ir Eiropas Savienības (ES) iniciatīva, kuras mērķis ir sistēmiskā līmenī atbalstīt inovāciju – no izglītības līdz tirgum. 

EIT apvieno organizācijas, kas darbojas izglītības, pētniecības un inovācijas jomā (tā dēvētais “zināšanu trijstūris”), lai veidotu dinamiskas pārrobežu partnerības un radītu vidi, kas veicina inovāciju.

Institūts veicina un atbalsta jaunu uzņēmēju paaudzi un stimulē inovatīvu uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), izveidi.

EIT pamatuzdevums ir:

 • veicināt un integrēt augstāko izglītību, pētniecību, inovāciju un uzņēmumus, lai radītu inovācijas ekosistēmas;
 • veicināt noderīgu mijiedarbību un sadarbību starp augstāko izglītību, pētniecisko darbību un inovāciju;
 • atbalstīt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju un uzņēmējdarbības garu, nostiprinot ES dalībvalstu inovācijas kapacitāti; 
 • risināt lielās sabiedrības problēmas, ar kurām saskaras Savienība.

EIT ir daļa no ES pētniecības un inovācijas investīciju programmas “Apvārsnis Eiropa”

Institūts ietilpst programmas “Inovatīvā Eiropa” trešajā pīlārā, kura mērķis ir stimulēt tehnoloģiskos sasniegumus un inovācijas ekosistēmas.

EIT darbojas partnerībā arī ar citām ES iniciatīvām un finansēšanas shēmām.

Aktivitātes 

EIT vada astoņas zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK), no kurām katra risina kādu konkrētu globālu un/vai sociālu problēmu. 

ZIK atbalsta inovāciju un uzņēmējdarbības garu un gādā par svarīgiem uzlabojumiem, sekmējot sadarbību starp augstāko izglītību, pētniecību un uzņēmumiem. 

Astoņu pašreizējo ZIK darbības mērķi ir šādi:

 • EIT Climate KIC: paātrināt pāreju uz bezoglekļa ekonomiku
 • EIT InnoEnergy: nodrošināt ilgtspējīgu enerģētisko nākotni
 • EIT Digital: stimulēt Eiropas digitālo pārkārtošanos
 • EIT Health: piedāvāt ES iedzīvotājiem vairāk iespēju dzīvot veselīgi
 • EIT Raw Materials: padarīt izejvielas par būtisku Eiropas aktīvu
 • EIT Food: vadīt pasaules mēroga revolūciju pārtikas un ražošanas jomā
 • EIT Urban Mobility: attīstīt viedu, videi nekaitīgu un integrētu pilsētas transportu
 • EIT Manufacturing: stiprināt un vairot Eiropas ražošanas nozares konkurētspēju

Regula attiecībā uz EIT un stratēģiskā inovāciju programma (SIP) 2021.–2027. gadam stājās spēkā 2021. gada 28. maijā. SIP akcentē šādus mērķus:

 • vairot ZIK ietekmi, atvērtību un caurskatāmību, atverot tās plašākam ieinteresēto personu lokam. Tas ļaus paplašināt zināšanu un inovācijas darbības jomu visā Savienībā;
 • nostiprināt augstākās izglītības uzņēmējdarbības un inovācijas spējas visā Eiropā, veicinot un atbalstot institucionālās pārmaiņas augstākās izglītības iestādēs un to integrāciju inovācijas ekosistēmās. Lai sasniegtu šo stratēģisko mērķi, EIT īsteno trīs gadu ilgu izmēģinājuma iniciatīvu — “HEI initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education” (Augstākās izglītības iestāžu (AII) iniciatīva: nostiprināt augstākās izglītības inovācijas spējas);
 • likt lietā nostiprināto EIT reģionālās inovācijas programmu (RIS), kas stimulē inovāciju valstīs, kuru rādītāji inovācijas jomā, ir pieticīgi vai mēreni. EIT paredz kopīgot labu praksi, pieredzi un zinātību, kas gūta EIT ZIK aktivitātēs, kuras īstenotas kopā ar vietējām inovācijas ekosistēmām, un piedāvā īpaši pielāgotus pakalpojumus, lai novērstu nepilnības, kas apzinātās inovācijas jomā;
 • izveidot divas jaunas ZIK kultūras un radošo nozaru jomā (2022. gadā) un ūdens, jūras un jūrlietu nozarēs un ekosistēmās (2026. gadā).

Fakti un skaitļi

EIT darbojas visās ES dalībvalstīs ar vairāk nekā 2000 cieši integrētu partneru no pētniecības, izglītības un uzņēmējdarbības aprindām. 

Tam ir vairāk nekā 60 kopīgas lietošanas centru gan ES, gan ārpus tās. EIT atbalstītās inovācijas ekosistēmas ietver 310 pētniecības centrus, 269 augstākās izglītības iestādes un 1284 uzņēmumus, tostarp MVU, kā arī 193 citas veida struktūras, tādas kā pilsētas, reģioni un nevalstiskās organizācijas (NVO).

Vairāk nekā 3000 studentu ir saņēmuši maģistra un doktora diplomus ar zīmi “EIT” izceltu izglītības programmu ietvaros. 

EIT un tā ZIK ir izveidojuši plašu starpdisciplināru un daudzkultūru tīklu, ko veido EIT absolventi, kuri veicina pārmaiņas, kā arī izstrādā zaļus un ilgtspējīgus jauninājumus Eiropai. 

2020. gadā šajās absolventu kopienās iesaistījās vairāk nekā 14 000 absolventu Eiropā un ārpus tās.

Stratēģiskā inovāciju programma 2021.–2027. gadam, kuras budžets ir 2,965 miljardi eiro, nostiprinās EIT un tā ZIK ietekmi visās trijās zinību triādes jomās. 

Stratēģiskajā inovāciju programmā ir paredzēts līdz 2027. gadam tirgū laist 4000 inovatīvu produktu un pakalpojumu un atbalstīt 700 jaunuzņēmumu. 

EIT pieliek pūles arī tam, lai līdz 2027. gadam piesaistītu 680 augstākās izglītības iestādes un vairāk nekā 25 000 studentu iesaistītu tā izglītības programmās.