Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupas

Katra no darba grupām pievērsīsies vienam no kopīgas intereses tematiem:

 • agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe;
 • skolas, ieskaitot apakšgrupu jautājumā par
  • iniciatīvu “Ceļi uz panākumiem skolā”;
  • vidisko ilgtspēju sekmējošu izglītību;
 • augstākā izglītība;
 • profesionālā izglītība un apmācība un zaļā pārkārtošanās;
 • pieaugušo izglītība: pavērt iespējas visiem;
 • digitālā izglītība; mācības, apmācība un novērtējums;
 • vienlīdzība un vērtības izglītībā un apmācībā.

Darba grupas palīdzēs padarīt Eiropas izglītības telpu par realitāti, pamatojoties uz darba grupas “Izglītība un apmācība 2020” rezultātiem un ievērojot jauno Eiropas sadarbības ciklu izglītības un apmācības jomā (2021-2030), paziņojumu par Eiropas izglītības telpu un Padomes 2021. gada februāra rezolūciju. Tās turpinās savu darbu līdz to pašreizējo pilnvaru termiņa beigām 2025. gada decembrī. 

Savstarpējas mācīšanās ietvaros darba grupu galvenais mērķis ir apmainīties ar informāciju par valstu politikas reformām izglītības jomā un iedvesmot pozitīvas pārmaiņas visā Eiropas Savienībā (ES). Šo darba grupu rezultāti piedāvās vispārējas un iekļaujošas perspektīvas attiecībā uz mūžizglītību un nostiprinās sinerģijas starp izglītību, apmācību un citām ES politikas jomām un finansējumu, kas palīdz izveidot Eiropas izglītības telpu. 

Lai uzzinātu vairāk par darba grupu locekļiem vai dokumentiem, skatiet Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistru. 

Konteksts

Darba grupu sastāvā ir valdību ierēdņi, kurus izvirzījušas ES dalībvalstis un citas iesaistītās valstis. Eiropas Komisijas koordinētajās grupās tiek iecelti arī vairāki ieinteresēto personu organizāciju un sociālo partneru pārstāvji. Grupas atbalsta ES pamatiniciatīvu īstenojumu izglītības un apmācības jomā, lai veicinātu nacionālās reformas. Tās arī piedāvā telpu pieredzes un labas prakses apmaiņai par to, kā risināt galvenās problēmas. 

Izglītības un apmācības jomā darba grupas vispirms tika izveidotas saskaņā ar darba programmu “Izglītība un apmācība 2010”, lai īstenotu atvērto koordinācijas metodi izglītībā un apmācībā. Saskaņā ar stratēģisko satvaru “Izglītības un apmācība 2020” darba grupas izveidoja galveno savstarpējas mācīšanās telpu. 

Jaunās darba grupas palīdzēs ES dalībvalstīm un Komisijai padarīt Eiropas izglītības telpu par realitāti saskaņā ar rīcības plānu digitālās izglītības jomā, Eiropas Prasmju programmu un citām ES politikas pamatiniciatīvām izglītības, apmācības un prasmju jomā.

Darba grupa jautājumā par agrīnu pirmsskolas izglītību un aprūpi (APIA)

Šī darba grupa palīdzēs dalībvalstīm īstenot Padomes 2019. gada ieteikumu par augstas kvalitātes APIA sistēmām un tā galveno komponentu – ES kvalitātes satvaru agrīnai pirmsskolas izglītībai un aprūpei. Tā galvenokārt atbalstīs mācīšanos no līdzbiedriem, pamatojoties uz kvalitātes noteikšanu, uzraudzību un izvērtēšanu, un turpinās darbu, kas tika paveikts ET 2020 darba grupā, kuras uzmanības centrā bija iekļaušana, personāla profesionalizācija un Covid-19 pandēmijas pārvaldība APIA nozarē.

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – APIA darba grupa

Darba grupa jautājumā par skolām

Šī darba grupa pieliks pūles, lai veicinātu labākus rezultātus pamatprasmju jomā un mudinātu visus audzēkņus sekmīgi pabeigt izglītības un apmācības programmas, atbalstītu izglītību zaļās pārejas jomā un uzlabotu kompetences un motivāciju pedagogu profesijā. 

Šo darba grupu veido divas apakšgrupas, kuru uzmanības centrā ir šādi temati: i) ceļi uz panākumiem skolās un ii) vidisko ilgtspēju sekmējošu izglītība. 

 • Apakšgrupa "Ceļi uz panākumiem skolā skolā” atbalstīs gaidāmā Padomes ieteikuma “Ceļi uz panākumiem skolās” īstenošanu un turpmākos pasākumus, veicinot savstarpēju mācīšanos un labas prakses apmaiņu, tostarp jautājumos, kas saistīti ar labklājību skolā. 
 • Apakšgrupa “Vidisko ilgtspēju sekmējošu izglītība” atbalstīs turpmākos pasākumus saistībā ar Padomes ieteikumu par vidisko ilgtspēju sekmējošu izglītību un veicinās savstarpēju mācīšanos un apmaiņu par to, kā izglītība var atbalstīt pāreju uz zaļāku un ilgtspējīgāku Eiropu, tostarp attīstīt kompetences ilgtspējas jomā.

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – darba grupa “Skolas”

Darba grupa jautājumā par augstāko izglītību

Šī darba grupa atbalstīs reformas, ko dalībvalstis un citas iesaistītās valstis īsteno, lai maksimāli palielinātu augstākās izglītības sistēmu potenciālu. Tā jo īpaši veicinās augstākās izglītības sektora pārveidi, sagatavos absolventus mūsu sabiedrībai un darba tirgiem, kuri mainās, un, visbeidzot, sniegs savu ieguldījumu spēcīgākas Eiropas veidošanā, uzlabojot inovācijas spējas ceļā uz Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam, saskaņā ar Eiropas turpmāko stratēģiju attiecībā uz augstskolām. Darba grupa veicinās sinerģijas starp augstākās izglītības iestāžu izglītību un pētniecības un inovācijas misijām Eiropas izglītības telpas un Eiropas Pētniecības telpas ietvaros, vienlaikus nodrošinot saskaņotību ar Eiropas augstākās izglītības telpu.

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – darba grupa “Augstākā izglītība”

Darba grupa jautājumā par profesionālo izglītību un apmācību un zaļo pārkārtošanos

Šīs darba grupas galvenais mērķis ir nodrošināt tehnisku apmaiņu, kas palīdzēs dalībvalstīm īstenot principus un mērķus, ko nosaka: 

Šis darbs saskan ar Eiropas zaļo kursu un Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kā arī ar Eiropas Prasmju programmas 6. darbību un 2. un 5. prioritāti Padomes Rezolūcijā par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un pēc tās (2021-2030).

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – PIA darba grupa

Darba grupa pieaugušo izglītības jomā: pavērt iespējas visiem

Darba grupas galvenais mērķis ir veicināt apmaiņu un ieguldījumus, kas palīdzēs dalībvalstīm īstenot darbības, ko paredz Eiropas Prasmju programma “Eiropa 2020”: nodrošināt pieaugušo pārkvalificēšanos un kvalifikācijas celšanu un dot viņiem iespēju turpināt mācīties visa mūža garumā. Tā atbalstīs arī spēju nostiprināšanu, lai panāktu, ka tiek īstenots Padomes 2016. gada ieteikums "Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem”. Šis darbs atbilst arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānam. Darba grupa pievērsīsies nacionālajam stratēģijām prasmju jomā, dzīves prasmēm un pieaugušo izglītības un apmācības finansēšanai. Tajā tiks izmantota globāla pieeja pieaugušo izglītībai un apmācībai nolūkā aptvert visus pieaugušos iedzīvotājus un visu veidu prasmes, lai palīdzētu pieaugušajiem būt veiksmīgiem darba tirgū un sabiedrībā.

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – darba grupa “Pieaugušo izglītība un apmācība”

Darba grupa jautājumā par digitālo izglītību — mācīšanās, mācīšana un novērtēšana (DELTA)

Šīs darba grupas mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm īstenot stratēģiskas reformas saskaņā ar rīcības plānu digitālās izglītības jomā 2021–2027, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvas un iekļaujošas digitālās izglītības veicināšanai ES, vienlaikus ņemot vērā digitālo pārveidi, kā arī Covid-19 pandēmijas sekas un pieredzi, kas gūta tās sakarībā. Saskaņā ar šī rīcības plāna divām stratēģiskajām prioritātēm grupas savstarpējās mācīšanās pasākumos tiks risināti divi pamatjautājumi:

 • Kā var veicināt pilnvērtīgu digitālās izglītības ekosistēmu?
 • Kā nostiprināt digitālās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas digitālajai pārejai?

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – darba grupa “DELTA”

Darba grupa jautājumā par līdztiesību un vērtībām izglītībā un apmācībā

Šī darba grupa pievērsīsies strukturālajām reformām, kuru mērķis ir veicināt līdztiesību izglītībā un apmācībā. Tā balstīsies uz ES vērtībām (tādām kā cīņa ar radikalizāciju, pilsoniskuma izglītība un apmācība, Eiropas dimensija izglītībā, dezinformācija, kā arī bēgļu un migrantu iekļaušana izglītībā un apmācībā). Tā arī izskatīs attiecīgās jomas, kas saistītas ar līdztiesību, paturot prātā divējādo pieeju, kas kombinē iekļaujošu izglītību visiem, vienlaikus pievēršoties konkrētām iedzīvotāju grupām. Tā izmantos pieejas, kas vērstas uz grupām (piemēram, dzimumu līdztiesība, cīņa ar rasismu, romu, migrantu izcelsmes personu, LGBTIK personu un personu ar invaliditāti līdztiesība), un izskatīs transversālus jautājumus, kas sniedz labumu sabiedrībai un ir ļoti svarīgi visām diskriminētajām un nelabvēlīgā situācijā esošajām grupām, kā cīņa pret segregāciju izglītībā, daudzveidības pārvaldība un piederības izjūtas veidošana mūžizglītības perspektīvā. 

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – darba grupa “Līdztiesība un vērtības”