Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupas

Katra darba grupa pievērsīsies vienam no kopīgu interešu tematiem.

Pamatojoties uz darba grupas “Izglītība un apmācība 2020” darba rezultātiem un saskaņā ar jauno Eiropas sadarbības ciklu izglītības un apmācības jomā (2021–2030), paziņojumu par Eiropas izglītības telpu un Padomes 2021. gada februāra rezolūciju, šīs darba grupas palīdzēs padarīt Eiropas izglītības telpu par realitāti. Tās turpinās savu darbu līdz to pašreizējo pilnvaru termiņa beigām 2025. gada decembrī.

Darba grupu galvenais mērķis ir savstarpējas mācīšanās ceļā apmainīties ar informāciju par valstu politikas reformām izglītības jomā un iedvesmot pozitīvas pārmaiņas visā Eiropas Savienībā (ES). Šo grupu darba rezultāti kalpos par iedvesmu iekļaujošai, holistiskai un mūžizglītības perspektīvai un stiprinās sinerģiju starp izglītību, apmācību un citām ES politikas jomām un finansējumu, kas palīdz veidot Eiropas izglītības telpu.

Plašāku informāciju par darba grupu dalībniekiem un grupu izstrādātos dokumentus atradīsiet Eiropas Komisijas ekspertu grupu reģistrā.

Vispārīga informācija

Darba grupu sastāvā ir valdību ierēdņi, kurus izvirzījušas ES dalībvalstis un citas iesaistītās valstis. Eiropas Komisijas koordinētajās grupās tiek iecelti arī vairāki ieinteresēto personu organizāciju un sociālo partneru pārstāvji. Grupas atbalsta ES pamatiniciatīvu īstenošanu izglītības un apmācības jomā, lai veicinātu nacionālās reformas. Tās arī piedāvā telpu pieredzes un labas prakses apmaiņai par to, kā risināt galvenās problēmas.

Izglītības un apmācības jomā darba grupas vispirms tika izveidotas saskaņā ar darba programmu “Izglītība un apmācība 2010”, lai īstenotu atvērto koordinācijas metodi izglītībā un apmācībā. Saskaņā ar stratēģisko satvaru “Izglītības un apmācība 2020” darba grupas bija galvenais savstarpējas mācīšanās forums.

Jaunās darba grupas palīdzēs ES dalībvalstīm un Komisijai padarīt Eiropas izglītības telpu par realitāti saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu, Eiropas Prasmju programmu un citām ES politikas pamatiniciatīvām izglītības, apmācības un prasmju jomā.

Darba grupa agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes jautājumos

Šī darba grupa palīdzēs dalībvalstīm īstenot Padomes 2019. gada ieteikumu par kvalitatīvām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes (ECEC) sistēmām un tā galveno komponentu – ES ECEC kvalitātes sistēmu. Tā galvenokārt atbalstīs mācīšanos no līdzbiedriem, kuras pamatā ir kvalitātes noteikšana, uzraudzība un novērtēšana, un turpinās darba grupas “Izglītība un apmācība 2020” aizsākto darbu, kas bija vērsts uz iekļaušanu, darbinieku profesionalizāciju un Covid-19 pandēmijas pārvaldību ECEC jomā.

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – Darba grupa agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes jautājumos

Darba grupa skolu jautājumos

Šīs darba grupas mērķis būs sekmēt labākus rezultātus pamatprasmju jomā un mudināt visus audzēkņus sekmīgi pabeigt izglītības un apmācības programmas, atbalstīt zaļo pārkārtošanos sekmējošu izglītību un uzlabot kompetences un palielināt motivāciju pedagoga profesijā.

Darba grupu veido divas apakšgrupas

  • Ceļi uz panākumiem skolā

    Apakšgrupa “Ceļi uz panākumiem skolā” atbalstīs gaidāmā Padomes ieteikuma “Ceļi uz panākumiem skolās” īstenošanu un turpmāko pasākumu izpildi, veicinot savstarpēju mācīšanos un labas prakses apmaiņu, tai skaitā jautājumos, kas saistīti ar labbūtību skolā.

  • Vidisko ilgtspēju sekmējoša izglītība

    Šī apakšgrupa palīdzēs īstenot turpmākos pasākumus saistībā ar Padomes ieteikumu par vidisko ilgtspēju sekmējošu izglītību un veicinās savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu par to, kā izglītība var palīdzēt Eiropai kļūt zaļākai un ilgtspējīgākai, tai skaitā attīstot kompetences ilgtspējas jomā.

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – Darba grupa skolu jautājumos

Darba grupa augstākās izglītības jautājumos

Šī darba grupa atbalstīs ES dalībvalstu un citu iesaistīto valstu reformas, ko tās īsteno, lai maksimāli palielinātu augstākās izglītības sistēmu potenciālu. Šajā kontekstā tiks veicināta augstākās izglītības nozares pārveide un absolventu sagatavošana, lai palīdzētu viņiem iekļauties sabiedrībā un darba tirgos, kas nemitīgi mainās. Tas ietver arī ieguldījumu spēcīgākas Eiropas veidošanā, uzlabojot Eiropas inovācijas spējas un tādējādi atbalstot Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam saskaņā ar Eiropas universitāšu stratēģiju. Darba grupa sekmēs savstarpēju mācīšanos par politikas reformām valstu izglītības sistēmās un tehniskā līmenī apspriedīs Eiropas politikas iniciatīvas augstākās izglītības jomā. Tā arī veicinās sinerģiju starp izglītību un augstākās izglītības iestāžu pētniecības un inovācijas uzdevumiem Eiropas izglītības telpas un Eiropas Pētniecības telpas ietvaros, vienlaikus nodrošinot saskaņotību ar Eiropas augstākās izglītības telpu.

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – Darba grupa augstākās izglītības jautājumos

Darba grupa profesionālās izglītību un apmācības (PIA) un zaļās pārkārtošanās jautājumos

Šīs darba grupas galvenais uzdevums ir nodrošināt tehniskās informācijas apmaiņu, kas palīdzēs dalībvalstīm īstenot principus un mērķus, kas noteikti

Šis darbs saskan ar Eiropas zaļo kursu un Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kā arī ar Eiropas Prasmju programmas 6. darbību un 2. un 5. prioritāti Padomes Rezolūcijā par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030).

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – darba grupa PIA jautājumos

Darba grupa pieaugušo izglītības jautājumos – jaunas iespējas visiem

Šīs darba grupas galvenais mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu un ieguldījumu, kas palīdzēs dalībvalstīm īstenot 2020. gada Eiropas Prasmju programmā paredzētās darbības, proti, nodrošināt pieaugušo pārkvalificēšanos un kvalifikācijas celšanu un dot viņiem iespēju turpināt mācīties visa mūža garumā. Tā atbalstīs arī spēju veidošanu, kas nepieciešama, lai īstenotu Padomes 2016. gada ieteikumu “Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem” un Padomes 2022. gada ieteikumus par individuālajiem mācību kontiem un mikroapliecinājumiem. Šis darbs saskan arī ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu. Darba grupa pievērsīsies valstu stratēģijām prasmju jomā, dzīvesprasmēm un pieaugušo izglītības finansēšanai. Tajā tiks izmantota holistiska pieeja pieaugušo izglītībai, kura aptvers visus pieaugušos iedzīvotājus un visu veidu prasmes, lai palīdzētu pieaugušajiem gūt panākumus privātajā un profesionālajā dzīvē.

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – Darba grupa pieaugušo izglītības jautājumos

Darba grupa digitālās izglītības jautājumos – mācīšanās, mācīšana un novērtēšana

Šīs darba grupas mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm īstenot stratēģiskas reformas saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu 2021.–2027. gadam. Īpašu uzmanību tā veltīs kvalitatīvas un iekļaujošas digitālās izglītības veicināšanai Eiropas Savienībā, vienlaikus ņemot vērā digitālo pārveidi, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekmi un tās laikā gūto pieredzi. Saskaņā ar šī Digitālās izglītības rīcības plāna divām stratēģiskajām prioritātēm grupas savstarpējās mācīšanās pasākumos tiks risināti divi pamatjautājumi:

  • Kā veicināt augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas izveidi?
  • Kā uzlabot digitālās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas digitālajai pārejai?

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – Darba grupa digitālās izglītības jautājumos

Darba grupa jautājumos par līdztiesību un vērtībām izglītībā un apmācībā

Šī darba grupa pievēršas strukturālām reformām, kuru mērķis ir veicināt līdztiesību izglītībā un apmācībā. Tā balstās uz ES vērtībām (tādām kā radikalizācijas apkarošana, pilsoniskuma izglītība un apmācība, Eiropas dimensija izglītībā, dezinformācija, kā arī bēgļu un migrantu iekļaušana izglītībā un apmācībā). Darba grupa arī izskata aplūko jomas, kas saistītas ar līdztiesību, paturot prātā iekļaujošas izglītības divējādo pieeju, īslaicīgi pievēršoties konkrētām iedzīvotāju grupām. Tā izmantos pieejas, kas vērstas uz grupām (piemēram, dzimumu līdztiesība, cīņa ar rasismu, romu, migrantu izcelsmes personu, LGBTIK personu un personu ar invaliditāti līdztiesība), kā arī pievērsīsies transversāliem jautājumiem, kas sniedz sabiedriskus ieguvumus un ir īpaši svarīgi visām diskriminētajām un nelabvēlīgā situācijā esošajām grupām (kā cīņa pret segregāciju izglītībā un daudzveidības pārvaldība).

Eiropas Komisijas Ekspertu grupu reģistrs – Darba grupa līdztiesības un vērtību jautājumos