Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mokyklos nebaigimas

Problemos esmė

Mokyklos nebaigimas siejamas su nedarbu, socialine atskirtimi, skurdu ir prasta sveikatos būkle. Kai kurie jauni žmonės nebaigia mokyklos ir anksčiau nutraukia mokymą dėl įvairių priežasčių: asmeninių problemų ar problemų šeimoje, mokymosi sunkumų arba nestabilios socialinės ir ekonominės padėties. Taip pat svarbu, kokia yra švietimo sistema, bendra atmosfera mokykloje bei mokytojų ir mokinių santykiai.

Kadangi priežastys, dėl kurių vaikai neįgyja vidurinio išsilavinimo, dažnai yra sudėtingos, politika, kuria siekiama sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, turi būti sprendžiamos įvairios problemos ir ji turi apimti švietimą bei socialinę politiką, darbą su jaunimu ir su sveikata susijusius aspektus. Kai kurie iš šių uždavinių nurodyti Komisijos pateikiamame infografike.

Kas padaryta iki šiol?

  • ES šalys įsipareigojo iki 2020 m. pasiekti, kad vidutinė mokyklos nebaigiančių asmenų dalis nesiektų 10 proc.. Metiniame Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje pateikiami mokyklos nebaigimo ES ir visose valstybėse narėse tendencijų duomenys ir analizė.
  • ES švietimo ministrai priėmė Tarybos rekomendaciją dėl mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimo politikos, kurioje apibrėžtas nuoseklios, visapusiškos ir faktais grindžiamos politikos pagrindas. Jie sutarė bendradarbiauti ir keistis patirtimi bei žiniomis apie veiksmingus mokyklos nebaigimo problemos sprendimo būdus.
  • Mokyklos nebaigimo klausimų darbo grupė dalijosi mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimo gerąja patirtimi ir atitinkamais pavyzdžiais Europoje. Baigiamojoje ataskaitoje pateikiama 12 pagrindinių gairių politikos formuotojams, jas praktiškai taikyti padedantis išsamios politikos kontrolinis sąrašas, o priede – geriausios patirties pavyzdžių iš įvairių ES šalių.
  • Komisija surengė konferenciją mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimo politikos tema. Po metų peržiūrėti politikos pokyčiai aštuoniose ES šalyse.
  • Mokyklų politikos darbo grupė nustatė politikos gaires, kuriose nurodytos pagrindinės sąlygos, kad būtų galima įgyvendinti tokį požiūrį, kai į kovą su mokyklos nebaigimu įsitraukia visi švietimo proceso dalyviai, taip pat sukūrė internetinį Europos priemonių rinkinį mokykloms.
  • Taryba taip pat priėmė išvadas dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo ir sėkmingo mokymosi mokykloje skatinimo.

Europos Komisija paskelbė nuo 2011 m. metų ES ir nacionaliniu lygmeniu plėtotos politikos mokyklos nebaigimo problemai spręsti ir atitinkamų praktinių priemonių 37 Europos šalyse įvertinimą.

Tyrimo rezultatai rodo, kad ES politikos priemonių poveikis tirtose šalyse buvo iš esmės teigiamas. Mokyklos nebaigimo rodiklis visoje Europoje vidutiniškai sumažėjo nuo 13,4 proc. 2011 m. iki 10,2 proc. 2019 m.

Vis dėlto išlieka nemenkų skirtumų tarp šalių ir skirtumų, susijusių su demografine padėtimi – migrantų kilmės asmenys, vaikinai ir kaimo vietovėse gyvenantys asmenys dažniau palieka mokyklą nesulaukę privalomojo švietimo laikotarpio pabaigos.

Todėl siekiant apriboti šią sudėtingą ir besiplėtojančią tendenciją, reikia imtis tolesnių veiksmų. Tyrime lyginami kai kurie nacionalinio lygio gerosios praktikos pavyzdžiai ir pateikiama rekomendacijų, kuriomis galima remtis ateityje plėtojant šios srities politiką. Daugiau informacijos pateikiama šio tyrimo santraukoje ir platformos „School Education Gateway“ vaizdo siužete

Iniciatyva „Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus“

Komunikate dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m. Komisija pranešė apie naują iniciatyvą „Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus“. Šios iniciatyvos paskirtis – padėti visiems moksleiviams pasiekti bazinį pagrindinių įgūdžių lygį.

Šia iniciatyva bus sprendžiami trys uždaviniai:

  • kaip visiems jaunuoliams suteikti galimybę pasiekti tam tikrą pagrindinių įgūdžių lygį;
  • kaip padaryti, kad jaunuolių, kurie palieka švietimo sistemą neįgiję bent vidurinio išsilavinimo, skaičius būtų kuo mažesnis;
  • kaip mokyklose užtikrinti moksleivių gerovę.

2021 m. pavasarį bus vykdomos viešos konsultacijos, siekiant sužinoti jūsų požiūrį į iniciatyvą „Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus“. 

Europos priemonių rinkinys mokykloms

Europos priemonių rinkinyje mokykloms politikos formuotojams ir praktikams siūloma daugybė išteklių ir praktinių pavyzdžių, kaip efektyviai skatinti sėkmingą mokymąsi ir užkirsti kelią mokyklos nebaigimui.

Rinkinys suskirstytas į penkias temines sritis, kurios yra pagrindinės sąlygos siekiant, kad sprendžiant mokyklos nebaigimo problemą dalyvautų visi švietimo proceso dalyviai. Rinkinyje plačiau nagrinėjama kiekviena sritis, taip pat pateikiama praktinių pavyzdžių bei priemonių. Daugiau informacijos apie rinkinį rasite informacijos suvestinėje.