Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 3

An Creat Eorpach um Ábhar Oideachais Dhigitigh

Cé nach ábhar é úsáid ábhar digiteach chun críocha an oideachais, tá dlús curtha le táirgeadh agus úsáid na n-acmhainní sin i ngeall ar phaindéim COVID-19.

Ag an am céanna, leis an gclaochlú digiteach atá ar siúl faoi láthair, táimid ag tabhairt faoi deara go bhfuil claochlú nach beag tagtha ar nósanna i ndáil le húsáid ábhar oideachais dhigitigh i measc gníomhaithe ar ‘thaobh an tsoláthair’– an tionscal agus an earnáil phoiblí – agus iad siúd ar ‘thaobh an éilimh’– múinteoirí, mic léinn agus daltaí.

Leis an aistriú digiteach, tá go leor athruithe ag teacht chun cinn

 • tá ábhar an oideachais dhigitigh ag éirí níos cruthaithí, níos suimiúla, níos idirghníomhaí agus cuimsítear é i bhformáidí éagsúla
 • le forbairtí teicneolaíocha nua, amhail an réaltacht thumthach agus an intleacht shaorga (AI), is féidir cineálacha nua ábhair oideachais a chur ar fáil
 • tá méadú as cuimse tagtha ar tháirgeadh ábhar an oideachais dhigitigh

Dúshlán an aistrithe dhigitigh

I dteannta na bhforbairtí sin, tá roinnt dúshlán ann, cuir i gcás:

 • d’fhéadfadh go ngníomhódh ardáin dhigiteacha agus a gcuid algartam mar ‘gheatóirí’ d’ábhar an oideachais dhigitigh agus d’fhéadfadh go mbeadh tionchair éagsúla aige sin ar rochtain ar na hacmhainní sin
 • is deacra d’úsáideoirí cáilíocht agus iontaofacht acmhainní an oideachais dhigitigh a dheimhniú i gcomparáid le hábhar traidisiúnta
 • caomhnú fadtéarmach na n-acmhainní oideachais sin
 • an chibearshlándáil, cosaint sonraí agus rioscaí r-phríobháideachais

I measc na ndúshlán eile, tá

 • easpa sonraí agus anailíse faoi chúrsaí mar atá faoi láthair agus na hathruithe (féideartha) a thiocfaidh chun cinn i ngeall air sin
 • réimsí tosaíochta le haghaidh tacaíocht ón Aontas a shainaithint in éineacht le páirtithe leasmhara chun cáilíocht an oideachais a fheabhsú
 • an t-ilteangachas agus an éagsúlacht chultúrtha a chur chun cinn i margadh domhandaithe agus eisiamh daltaí faoi mhíbhuntáiste a chosc
 • réitigh a chomhchruthú le páirtithe leasmhara chun go nglacfaidh siad leo agus chun go mbeifear in ann iad a chur i bhfeidhm ina n-iomláine

Cuspóir

Is é cuspóir na gníomhaíocht seo na réimsí ina mbeadh breisluach ag gabháil le gníomhaíocht an Aontais a shainaithint agus oibriú i ndlúthpháirt le páirtithe leasmhara chun teacht ar na réitigh is éifeachtaí.

Príomh-ghníomhaíochtaí agus na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

I rith 2022 agus 2023 cuirfidh an Coimisiún próiseas dianphlé le páirtithe leasmhara i bhfeidhm lena gcuimseofar cruinnithe déthaobhacha agus pobal cleachtais, le cinntiú go mothóidh gach gníomhaí go bhfuil úinéireacht acu ar na réitigh a mholtar agus go mbeifear in ann iad a chur i bhfeidhm ina n-iomláine.

Seolfar staidéar tiomnaithe in 2022. Leis an staidéar seo cuirfear san áireamh riachtanais na bhfoghlaimeoirí, na n-oideoirí agus na bpáirtithe leasmhara ábhartha san oideachas agus san oiliúint, chomh maith le soláthar ábhar an oideachais dhigitigh.  Déanfaidh sé measúnú freisin ar thionchair phaindéim COVID-19, an chlaochlaithe dhigitigh agus na nuálaíochta teicneolaíochta ar an oideachas.

Creat na hEorpa um Ábhar an Oideachais Dhigitigh

Beidh meascán beart mar thoradh ar na gníomhaíochtaí sin, iad i bhfoirm Chreat na hEorpa um Ábhar an Oideachais Dhigitigh, lena ngabhfaidh réitigh a bheidh comhchruthaithe i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara agus lena dtacóidh siad.

Ardán malartaithe Eorpach le haghaidh ábhar ardoideachais agus sonraí oideachais

Tionscnamh eile faoi Ghníomhaíocht 3 den Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach is ea ardán malartaithe Eorpach a chruthú le haghaidh ábhar ardoideachais agus sonraí oideachais Is é is cuspóir don ardán malartaithe Eorpach tacú le comhar trasnáisiúnta níos doimhne idir institiúidí ardoideachais agus malartú ábhair agus sonraí oideachais a chur chun cinn.

Amlíne

 • 2022-2023 – cur chun feidhme an staidéir a rannchuidíonn le hullmhú Chreat na hEorpa um Ábhar an Oideachais Dhigitigh
 • 2022 – an chéim ullmhúcháin i dtreo ardán malartaithe Eorpach don Ardoideachas a sheoladh

Déantar Gníomhaíocht 3 den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach a mhaoiniú trí chlár Erasmus + an Aontais.

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Lean @EUDigitalEducation ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.

 

Ábhar gaolmhar

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework