Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 3

Cé nach ábhar é úsáid ábhar digiteach chun críocha an oideachais, tá dlús curtha le táirgeadh agus úsáid na n-acmhainní sin i ngeall ar phaindéim COVID-19. 

Ag an am céanna, táimid ag tabhairt faoi deara go bhfuil claochlú nach beag tagtha ar nósanna i ndáil le húsáid ábhar oideachais dhigitigh i measc gníomhaithe ar ‘thaobh an tsoláthair’– an tionscal agus an earnáil phoiblí – agus iad siúd ar ‘thaobh an éilimh’– múinteoirí, mic léinn agus daltaí. 

Leis an aistriú digiteach, tá go leor athruithe ag teacht chun cinn

 • tá ábhar an oideachais dhigitigh ag éirí níos cruthaithí, níos suimiúla agus cuimsítear é i bhformáidí éagsúla
 • le forbairtí teicneolaíocha nua, amhail an réaltacht thumthach agus an intleacht shaorga (AI), is féidir cineálacha nua ábhair oideachais a chur ar fáil
 • tá méadú as cuimse tagtha ar tháirgeadh ábhar an oideachais dhigitigh 

I dteannta na bhforbairtí sin, tá roinnt dúshlán ann, cuir i gcás:

 • d’fhéadfadh go ngníomhódh ardáin dhigiteacha agus a gcuid algartam mar ‘gheatóirí’ d’ábhar an oideachais dhigitigh agus d’fhéadfadh go mbeadh tionchair éagsúla aige sin ar rochtain ar na hacmhainní sin
 • is deacra d’úsáideoirí cáilíocht agus iontaofacht acmhainní an oideachais dhigitigh a dheimhniú i gcomparáid le hábhar traidisiúnta
 • caomhnú fadtéarmach na n-acmhainní oideachais sin
 • an chibearshlándáil, cosaint sonraí agus rioscaí r-phríobháideachais

I measc na ndúshlán eile, tá

 • easpa sonraí agus anailíse faoi chúrsaí mar atá faoi láthair agus na hathruithe (féideartha) a thiocfaidh chun cinn i ngeall air sin
 • réimsí tosaíochta le haghaidh tacaíocht ón Aontas a shainaithint in éineacht le páirtithe leasmhara chun cáilíocht an oideachais a fheabhsú 
 • an t-ilteangachas agus an éagsúlacht chultúrtha a chur chun cinn i margadh domhandaithe agus eisiamh daltaí faoi mhíbhuntáiste a chosc
 • réitigh a chomhchruthú le páirtithe leasmhara chun go nglacfaidh siad leo agus chun go mbeifear in ann iad a chur i bhfeidhm ina n-iomláine

Is é cuspóir na gníomhaíocht seo na réimsí ina mbeadh breisluach ag gabháil le gníomhaíocht an Aontais a shainaithint agus oibriú i ndlúthpháirt le páirtithe leasmhara chun teacht ar na réitigh is éifeachtaí. 

Príomh-ghníomhaíochtaí agus na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

I rith 2021 agus 2022 cuirfidh an Coimisiún próiseas dianphlé le páirtithe leasmhara i bhfeidhm lena gcuimseofar cruinnithe déthaobhacha agus pobal cleachtais, le cinntiú go mothóidh gach gníomhaí go bhfuil úinéireacht acu ar na réitigh a mholtar agus go mbeifear in ann iad a chur i bhfeidhm ina n-iomláine. 

Seolfar staidéar tiomnaithe amhail thús na bliana 2022. Leis an staidéar seo cuirfear san áireamh riachtanais na bhfoghlaimeoirí, na n-oideoirí agus na bpáirtithe leasmhara ábhartha san oideachas agus san oiliúint, chomh maith le soláthar ábhar an oideachais dhigitigh. Freisin déanfar measúnú sonrach ar an tionchar ar an oideachas atá ag teacht chun cinn mar gheall ar phaindéim COVID-19, ar an gclaochlú digiteach agus ar an nuálaíocht theicneolaíoch. 

Mar thoradh ar na gníomhaíochtaí sin cruthófar Creat na hEorpa um Ábhar an Oideachais Dhigitigh, lena ngabhfaidh réitigh a bheidh comhchruthaithe i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara agus lena dtacóidh siad. Is é an toradh a bheidh air sa deireadh meascán de bhearta, iad curtha i láthair faoi choimirce Creata.

Le gníomhaíocht chomhthreomhar a chuimseoidh staidéar indéantachta leanúnach, cuirfear eolas, fianaise, anailís agus treoir iontaofa ar fáil don Choimisiún maidir le cruthú féideartha ardán malartaithe Eorpaigh. Is é an cuspóir a bheadh ag an ardán malartaithe Eorpach acmhainní agus ardáin agus acmhainní oideachais ar líne atá deimhnithe a bhailiú agus a chur chun cinn. 

Amlíne

 • 2023 – Creat na hEorpa um Ábhar an Oideachais Dhigitigh a mholadh
 • Deireadh 2021– staidéar indéantachta agus cinneadh faoi ardán malartaithe Eorpaigh a chruthú 

Maoiniú

Tá an ghníomhaíocht seo á maoiniú ag clár Erasmus+ an Aontais.

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Lean @EUDigitalEdu ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.


Íomhá sa cheanntásc: © An tAontas Eorpach, 2021.