Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 3

An Creat Eorpach um Ábhar Oideachais Dhigitigh

Cé nach ábhar é úsáid ábhar digiteach chun críocha an oideachais, tá dlús curtha le táirgeadh agus úsáid na n-acmhainní sin i ngeall ar phaindéim COVID-19.

Ag an am céanna, leis an gclaochlú digiteach atá ar siúl faoi láthair, táimid ag tabhairt faoi deara go bhfuil claochlú nach beag tagtha ar nósanna i ndáil le húsáid ábhar oideachais dhigitigh i measc gníomhaithe ar ‘thaobh an tsoláthair’– an tionscal agus an earnáil phoiblí – agus iad siúd ar ‘thaobh an éilimh’– múinteoirí, mic léinn agus daltaí.

Leis an aistriú digiteach, tá go leor athruithe ag teacht chun cinn

 • tá ábhar an oideachais dhigitigh ag éirí níos cruthaithí, níos suimiúla, níos idirghníomhaí agus cuimsítear é i bhformáidí éagsúla
 • le forbairtí teicneolaíocha nua, amhail an réaltacht thumthach agus an intleacht shaorga (AI), is féidir cineálacha nua ábhair oideachais a chur ar fáil
 • tá méadú as cuimse tagtha ar tháirgeadh ábhar an oideachais dhigitigh

Dúshlán an aistrithe dhigitigh

I dteannta na bhforbairtí sin, tá roinnt dúshlán ann, cuir i gcás:

 • d’fhéadfadh go ngníomhódh ardáin dhigiteacha agus a gcuid algartam mar ‘gheatóirí’ d’ábhar an oideachais dhigitigh agus d’fhéadfadh go mbeadh tionchair éagsúla aige sin ar rochtain ar na hacmhainní sin
 • is deacra d’úsáideoirí cáilíocht agus iontaofacht acmhainní an oideachais dhigitigh a dheimhniú i gcomparáid le hábhar traidisiúnta
 • caomhnú fadtéarmach na n-acmhainní oideachais sin
 • an chibearshlándáil, cosaint sonraí agus rioscaí r-phríobháideachais

I measc na ndúshlán eile, tá

 • easpa sonraí agus anailíse faoi chúrsaí mar atá faoi láthair agus na hathruithe (féideartha) a thiocfaidh chun cinn i ngeall air sin
 • réimsí tosaíochta le haghaidh tacaíocht ón Aontas a shainaithint in éineacht le páirtithe leasmhara chun cáilíocht an oideachais a fheabhsú
 • an t-ilteangachas agus an éagsúlacht chultúrtha a chur chun cinn i margadh domhandaithe agus eisiamh daltaí faoi mhíbhuntáiste a chosc
 • réitigh a chomhchruthú le páirtithe leasmhara chun go nglacfaidh siad leo agus chun go mbeifear in ann iad a chur i bhfeidhm ina n-iomláine

Cuspóir

Is é cuspóir na gníomhaíocht seo na réimsí ina mbeadh breisluach ag gabháil le gníomhaíocht an Aontais a shainaithint agus oibriú i ndlúthpháirt le páirtithe leasmhara chun teacht ar na réitigh is éifeachtaí.

Príomh-ghníomhaíochtaí agus na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

I rith 2022 agus 2023 cuirfidh an Coimisiún próiseas dianphlé le páirtithe leasmhara i bhfeidhm lena gcuimseofar cruinnithe déthaobhacha agus pobal cleachtais, le cinntiú go mothóidh gach gníomhaí go bhfuil úinéireacht acu ar na réitigh a mholtar agus go mbeifear in ann iad a chur i bhfeidhm ina n-iomláine.

Seolfar staidéar tiomnaithe in 2022. Leis an staidéar seo cuirfear san áireamh riachtanais na bhfoghlaimeoirí, na n-oideoirí agus na bpáirtithe leasmhara ábhartha san oideachas agus san oiliúint, chomh maith le soláthar ábhar an oideachais dhigitigh.  Déanfaidh sé measúnú freisin ar thionchair phaindéim COVID-19, an chlaochlaithe dhigitigh agus na nuálaíochta teicneolaíochta ar an oideachas.

Creat na hEorpa um Ábhar an Oideachais Dhigitigh

Beidh meascán beart mar thoradh ar na gníomhaíochtaí sin, iad i bhfoirm Chreat na hEorpa um Ábhar an Oideachais Dhigitigh, lena ngabhfaidh réitigh a bheidh comhchruthaithe i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara agus lena dtacóidh siad.

Ardán malartaithe Eorpach le haghaidh ábhar ardoideachais agus sonraí oideachais

Tionscnamh eile faoi Ghníomhaíocht 3 den Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach is ea ardán malartaithe Eorpach a chruthú le haghaidh ábhar ardoideachais agus sonraí oideachais Is é is cuspóir don ardán malartaithe Eorpach tacú le comhar trasnáisiúnta níos doimhne idir institiúidí ardoideachais agus malartú ábhair agus sonraí oideachais a chur chun cinn.

Amlíne

 • 2022-2023 – cur chun feidhme an staidéir a rannchuidíonn le hullmhú Chreat na hEorpa um Ábhar an Oideachais Dhigitigh
 • 2022 – an chéim ullmhúcháin i dtreo ardán malartaithe Eorpach don Ardoideachas a sheoladh

Déantar Gníomhaíocht 3 den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach a mhaoiniú trí chlár Erasmus + an Aontais.

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Lean @EUDigitalEducation ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.

 

Ábhar gaolmhar