Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 3. meede

Digitaalse õpisisu Euroopa raamistik

Kuigi digitaalse sisu kasutamine hariduses ei ole uus teema, on COVID-19 pandeemia järsult kiirendanud digisisu tootmist ja kasutamist.

Lisaks on käimasoleva digipöörde tõttu põhjalikult muutunud nii digitaalse õpisisu pakkumine (tööstus ja avalik sektor) kui ka nõudlus selle järele (õpetajad, õpilased ja üliõpilased).

Digipöördega kaasneb palju muutusi:

 • digitaalne õpisisu muutub üha loomingulisemaks, kaasahaaravamaks, interaktiivsemaks ja vormilt mitmekesisemaks;
 • uus tehnoloogia (virtuaalreaalsus, tehisintellekt) võimaldab luua uut liiki õpisisu;
 • digitaalse õpisisu tootmine on hüppeliselt kasvanud.

Digipöördega seotud probleemid

Nimetatud arengusuundadega kaasnevad järgmised probleemid:

 • digiplatvormid ja nende algoritmid võivad toimida digitaalse õpisisu nö väravavalvuritena, mõjutades mitmel moel juurdepääsu õpisisule;
 • kasutajatel on digitaalse õpisisu kvaliteeti ja usaldusväärsust keerulisem kontrollida kui traditsioonilise infosisu puhul;
 • õpisisu pikaajaline säilitamine;
 • küberturvalisuse, andmekaitse ja e-privaatsusega seotud ohud.

Olukord on keeruline ka seetõttu, et

 • puuduvad andmed ja analüüs praeguse olukorra ja sellest tulenevate (võimalike) muutuste kohta;
 • koos sidusrühmadega on vaja kindlaks teha Euroopa Liidu prioriteetsed valdkonnad hariduse kvaliteedi parandamiseks;
 • globaliseerunud turul on vaja arvesse võtta mitmekeelsust ja kultuurilist mitmekesisust ning vältida ebasoodsas olukorras olevate õpilaste tõrjumist;
 • koos sidusrühmadega tuleb leida lahendused, mis võetakse omaks ja mida saab täielikult rakendada.

Eesmärk

Meetme eesmärk on teha kindlaks valdkonnad, kus ELi meetmed aitaksid luua lisaväärtust, ning teha tihedat koostööd sidusrühmadega, et leida kõige tõhusamad lahendused.

Põhitegevused ja oodatavad tulemused

Euroopa Komisjon peab 2022. ja 2023. aasta jooksul sidusrühmadega hoogsat dialoogi, mis hõlmab kahepoolseid kohtumisi ja praktikakogukonna loomist, tagamaks, et kõik osalejad tunneksid vastutust kavandatavate lahenduste ees ja neid igakülgselt rakendaksid.

2022. aastal algatatakse sihtotstarbeline uuring. Uuringus võetakse arvesse õppijate, haridustöötajate ning asjaomaste haridus- ja koolitusvaldkonna sidusrühmade vajadusi, samuti digitaalse õpisisu pakkumist.  Uuringu käigus hinnatakse ka COVID-19 pandeemia, digipöörde ja tehnoloogilise innovatsiooni mõju haridusele.

Digitaalse õpisisu Euroopa raamistik

Uuringu tulemusena töötatakse välja mitmesugustest meetmetest koosnev digitaalse õpisisu Euroopa raamistik, millele toetudes saavad sidusrühmad luua lahendusi ja neid rakendada.

Kõrghariduse õpisisu ja haridusandmete vahetamise Euroopa platvorm

Veel üks digiõppe tegevuskava 3. meetme algatus on kõrghariduse õpisisu ja haridusandmete vahetamise Euroopa platvormi loomine. Selle Euroopa platvormi eesmärk on toetada tihedamat riikidevahelist koostööd kõrgkoolide vahel ning edendada õpisisu ja haridusandmete vahetamist.

Ajakava

 • 2022–2023 – digitaalse õpisisu Euroopa raamistiku ettevalmistamist toetava uuringu tegemine
 • 2022 – ettevalmistused Euroopa kõrgharidusplatvormi käivitamiseks

Digiõppe tegevuskava 3. meedet rahastatakse ELi programmist „Erasmus+“.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetmega ning kogu digiõppe tegevuskavaga seotud uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontol EUDigitalEducation.

 

Teemaga seotud sisu