Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 3. darbība

Lai gan digitālā satura izmantošana izglītības mērķiem nav jauna tēma, Covid-19 pandēmija ir strauji paātrinājusi tādu resursu ražošanu un izmantošanu. 

Paralēli mēs novērojam dziļas paradumu izmaiņas attiecībā uz to, kā digitālās izglītības saturu izmanto gan piedāvājuma puses dalībnieki — nozares un publiskā sektora pārstāvji, gan pieprasījuma puses dalībnieki — skolotāji, studenti un skolēni. 

Digitālā pāreja rada daudz pārmaiņu:

 • digitālās izglītības saturs kļūst radošāks, saistošāks un tiek ietverts dažādos formātos;
 • jauni tehnoloģiskie sasniegumi, piem., iegremdējošā realitāte un mākslīgais intelekts (MI), palīdz nodrošināt jauna veida izglītības saturu;
 • digitālās izglītības satura ražošanā ir vērojams eksponenciāls pieaugums. 

Līdztekus šīm pārmaiņām rodas dažas no šādām problēmām:

 • digitālās platformas un to algoritmi varētu darboties kā digitālās izglītības satura "vārtejas", potenciāli dažādos veidos ietekmējot piekļuvi šiem resursiem;
 • lietotājiem ir grūtāk pārbaudīt digitālās izglītības resursu kvalitāti un uzticamību nekā tradicionālo saturu;
 • šo izglītības resursu ilgtermiņa saglabāšana;
 • kiberdrošība, datu aizsardzība un e-privātuma riski.

Citas problēmas tostarp ir šādas:

 • pašreizējo situāciju un secīgo (iespējamo) izmaiņu raksturojošu datu un analīzes trūkums;
 • Eiropas Savienības (ES) atbalsta prioritāro jomu identificēšana, kopā ar ieinteresētajām personām, nolūkā uzlabot izglītības kvalitāti; 
 • daudzvalodības un kultūras daudzveidības veicināšana globalizētā tirgū un nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu atstumtības novēršana;
 • tādu risinājumu rašana, kopā ar ieinteresētajām personām, kuri tiks pieņemti un kurus varēs pilnībā īstenot.

Šīs darbības mērķis ir identificēt jomas, kurās ES mēroga rīcība dotu pievienoto vērtību, un cieši sadarboties ar ieinteresētajām personām, lai rastu visefektīvākos risinājumus. 

Galvenās darbības un gaidāmie rezultāti

2021. un 2022. gadā Eiropas Komisija rīkos intensīvu dialogu ar ieinteresētajām personām, tostarp organizēs divpusējas sanāksmes un prakses kopienas, lai nodrošinātu, ka visi dalībnieki jūtas līdzatbildīgi par ierosinātajiem risinājumiem un ka šos risinājumus var pilnībā īstenot. 

2022. gada sākumā tiks sākts īpašs pētījums. Šajā pētījumā tiks ņemtas vērā izglītojamo, pedagogu un attiecīgo izglītības un apmācības jomā ieinteresēto personu vajadzības, kā arī digitālās izglītības satura piedāvājums. Pētījumā arī detalizēti izvērtēs Covid-19 pandēmijas, digitalizācijas un tehnoloģiju attīstības ietekmi uz izglītību. 

Šo pasākumu rezultātā tiks izveidota Eiropas digitālās izglītības satura sistēma ar risinājumiem, kurus kopīgi radījušas un pieņēmušas ieinteresētās personas. Galarezultāts būs pasākumu kopums, kas formulēts saskaņā ar minēto sistēmu.

Paralēla darbība pastāvīga īstenojamības pētījuma formā sniegs Komisijai ticamas zināšanas, pierādījumus, analīzi un norādījumus par iespējamu Eiropas apmaiņas platformas izveidi. Eiropas apmaiņas platformas mērķis būtu apkopot un popularizēt sertificētus tiešsaistes izglītības resursus un platformas. 

Grafiks

 • 2023. gads — priekšlikums par Eiropas digitālās izglītības satura sistēmas izveidi
 • 2021. gada beigas — īstenojamības pētījums un lēmuma pieņemšana par Eiropas apmaiņas platformas izveidi 

Finansējums

Šos pasākumus finansē no ES programmas “Erasmus+”.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021