Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 3. darbība

Eiropas digitālās izglītības satura satvars

Lai gan digitālā satura izmantošana izglītības mērķiem nav jauna tēma, Covid-19 pandēmija ir strauji paātrinājusi tādu resursu ražošanu un izmantošanu.

Paralēli, līdz ar notiekošo digitālo pārveidi, mēs novērojam pamatīgas paradumu izmaiņas attiecībā uz to, kā digitālās izglītības saturu izmanto gan piedāvājuma puses dalībnieki — nozares un publiskā sektora pārstāvji —, gan pieprasījuma puses dalībnieki, proti, skolotāji, studenti un skolēni.

Digitālā pārkārtošanās rada daudz pārmaiņu:

 • digitālās izglītības saturs kļūst radošāks, saistošāks, interaktīvāks un tiek ietverts dažādos formātos;
 • jauni tehnoloģiskie sasniegumi, piem., iegremdējošā virtuālā realitāte un mākslīgais intelekts (MI), palīdz nodrošināt jauna veida izglītības saturu;
 • digitālās izglītības satura ražošanā ir vērojams eksponenciāls pieaugums.

Digitālās pārkārtošanās izaicinājumi

Līdztekus šīm pārmaiņām rodas dažas no šādām problēmām:

 • digitālās platformas un to algoritmi varētu darboties kā digitālās izglītības satura "vārtejas", potenciāli dažādos veidos ietekmējot piekļuvi šiem resursiem;
 • lietotājiem ir grūtāk pārbaudīt digitālās izglītības resursu kvalitāti un uzticamību nekā tradicionālo saturu;
 • šo izglītības resursu ilgtermiņa saglabāšana;
 • kiberdrošība, datu aizsardzība un e-privātuma riski.

Citas problēmas tostarp ir šādas:

 • pašreizējo situāciju un secīgo (iespējamo) izmaiņu raksturojošu datu un analīzes trūkums;
 • Eiropas Savienības (ES) atbalsta prioritāro jomu identificēšana, kopā ar ieinteresētajām personām, nolūkā uzlabot izglītības kvalitāti;
 • daudzvalodības un kultūras daudzveidības veicināšana globalizētā tirgū un nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu atstumtības novēršana;
 • tādu risinājumu rašana, kopā ar ieinteresētajām personām, kuri tiks pieņemti un kurus varēs pilnībā īstenot.

Mērķis

Šīs darbības mērķis ir identificēt jomas, kurās ES mēroga rīcība dotu pievienoto vērtību, un cieši sadarboties ar ieinteresētajām personām, lai rastu visefektīvākos risinājumus.

Galvenās darbības un gaidāmie rezultāti

2022. un 2023. gadā Eiropas Komisija rīkos intensīvu dialogu ar ieinteresētajām personām, tostarp organizēs divpusējas sanāksmes un prakses kopienas, lai nodrošinātu, ka visi dalībnieki jūtas līdzatbildīgi par ierosinātajiem risinājumiem un ka šos risinājumus var pilnībā īstenot.

2022. gadā tiks sākts īpašs pētījums. Šajā pētījumā tiks ņemtas vērā izglītojamo, pedagogu un attiecīgo izglītības un apmācības jomā ieinteresēto personu vajadzības, kā arī digitālās izglītības satura piedāvājums.  Pētījumā arī detalizēti izvērtēs Covid-19 pandēmijas, digitalizācijas un tehnoloģiju attīstības ietekmi uz izglītību.

Eiropas satvars digitālās izglītības saturam

Šo darbību rezultātā tiks izveidots pasākumu kopums, kurā ietilps Eiropas digitālās izglītības satura satvars ar risinājumiem, kurus kopīgi radījušas un pieņēmušas ieinteresētās personas.

Eiropas platforma augstākās izglītības satura un izglītības datu apmaiņai

Viena no iniciatīvām Digitālās izglītības rīcības plāna 3. darbības ietvaros ir Eiropas platformas izveide, lai apmainītos ar augstākās izglītības saturu un izglītības datiem. Eiropas mēroga platformas mērķis ir atbalstīt padziļinātu transnacionālo sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un veicināt satura un izglītības datu apmaiņu.

Hronoloģija

 • 2022.–2023. gadā tiek īstenots pētījums, kas palīdz sagatavot Eiropas digitālās izglītības satura satvaru.
 • 2022. gadā tiek gatavota Eiropas platforma augstākās izglītības informācijas apmaiņai.

Digitālās izglītības rīcības plāna 3. darbību finansē no ES programmas “Erasmus+”.

Saziņa

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.

 

Līdzīgs saturs