Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

План за действие в областта на цифровото образование — действие 3

Въпреки че използването на цифрово съдържание за образователни цели не е нова тема, пандемията от COVID-19 бързо ускори производството и използването на такива ресурси. 

Успоредно с това наблюдаваме дълбока трансформация на навиците по отношение на използването на цифрово образователно съдържание както сред участниците от страната на предлагането – промишлеността и публичния сектор – така и сред тези от страната на търсенето – учители, студенти и ученици. 

Цифровият преход води до много промени

 • съдържанието на цифровото образование става все по-творческо, ангажирано и въплътено в различни формати
 • новите технологични разработки, като например потапящата реалност и изкуственият интелект (ИИ), спомагат за предоставянето на нови видове образователно съдържание
 • налице е експоненциално увеличение на производството на цифрово образователно съдържание 

Заедно с тези развития възникват някои от следните предизвикателства:

 • цифровите платформи и техните алгоритми биха могли да действат като „пазачи на информационния вход“ по отношение на цифровото образователно съдържание, като потенциално оказват въздействие върху достъпа до тези ресурси по различни начини
 • за потребителите е по-трудно да проверят качеството и надеждността на цифровите образователни ресурси, отколкото традиционното съдържание
 • дългосрочното опазване на тези образователни ресурси
 • рискове, свързани с киберсигурността, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в областта на електронните комуникации

Други предизвикателства включват:

 • липса на данни и анализ относно текущото положение и (потенциалните) промени, които ще произтекат от нея
 • определяне, заедно със заинтересованите страни, на приоритетни области за подкрепа от Европейския съюз (ЕС) за подобряване на качеството на образованието 
 • насърчаване на многоезичието и културното многообразие в глобализирания пазар и предотвратяване на изключването на ученици в неравностойно положение
 • съвместно създаване на решения със заинтересованите страни, които те ще приемат и могат да бъдат приложени изцяло

Целта на това действие е да се определят областите, в които действията на ЕС биха донесли добавена стойност, и да се работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни за намиране на най-ефективните решения. 

Дейности и очаквани резултати

През 2021 г. и 2022 г. Европейската комисия ще въведе процес на интензивен диалог със заинтересованите страни, включително двустранни срещи и общност за практики, за да се гарантира, че всички участници се чувстват ангажирани с предложените решения и че пълното им прилагане е постижимо. 

От началото на 2022 г. ще започне специално проучване. Това проучване ще вземе предвид потребностите на учащите, преподавателите и съответните заинтересовани страни в областта на образованието и обучението, както и предлагането на цифрово образователно съдържание. То също така ще направи подробна оценка на въздействието върху образованието в резултат на пандемията от COVID-19, цифровата трансформация и технологичните иновации. 

Тези дейности ще доведат до създаването на Европейска рамка за съдържание за цифрово образование, с решения, създадени съвместно и възприети от заинтересованите страни. Крайният резултат ще бъде комбинация от мерки, формулирани в рамка.

Паралелно действие, състоящо се от текущо проучване на осъществимостта, ще предостави на Комисията надеждни знания, доказателства, анализи и насоки относно евентуалното създаване на европейска платформа за обмен. Целта на европейската платформа за обмен ще бъде събирането и насърчаването на сертифицирани онлайн образователни ресурси и платформи. 

График

 • 2023 г. — предлагане на европейска рамка за съдържание, предназначено за цифровото образование
 • края на 2021 г. – проучване на осъществимостта и решение относно създаването на европейска платформа за обмен 

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+”.

За контакти

Ако желаете да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следете @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини и новости във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework