Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 3

Въпреки че използването на цифрово съдържание за образователни цели не е нова тема, пандемията от COVID-19 бързо ускори производството и използването на такива ресурси. 

Успоредно с това наблюдаваме дълбока трансформация на навиците по отношение на използването на цифрово образователно съдържание както сред участниците от страната на предлагането – промишлеността и публичния сектор – така и сред тези от страната на търсенето – учители, студенти и ученици. 

Цифровият преход води до много промени

 • съдържанието на цифровото образование става все по-творческо, ангажирано и въплътено в различни формати
 • новите технологични разработки, като например потапящата реалност и изкуственият интелект (ИИ), спомагат за предоставянето на нови видове образователно съдържание
 • налице е експоненциално увеличение на производството на цифрово образователно съдържание 

Заедно с тези развития възникват някои от следните предизвикателства:

 • цифровите платформи и техните алгоритми биха могли да действат като „пазачи на информационния вход“ по отношение на цифровото образователно съдържание, като потенциално оказват въздействие върху достъпа до тези ресурси по различни начини
 • за потребителите е по-трудно да проверят качеството и надеждността на цифровите образователни ресурси, отколкото традиционното съдържание
 • дългосрочното опазване на тези образователни ресурси
 • рискове, свързани с киберсигурността, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в областта на електронните комуникации

Други предизвикателства включват:

 • липса на данни и анализ относно текущото положение и (потенциалните) промени, които ще произтекат от нея
 • определяне, заедно със заинтересованите страни, на приоритетни области за подкрепа от Европейския съюз (ЕС) за подобряване на качеството на образованието 
 • насърчаване на многоезичието и културното многообразие в глобализирания пазар и предотвратяване на изключването на ученици в неравностойно положение
 • съвместно създаване на решения със заинтересованите страни, които те ще приемат и могат да бъдат приложени изцяло

Целта на това действие е да се определят областите, в които действията на ЕС биха донесли добавена стойност, и да се работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни за намиране на най-ефективните решения. 

Дейности и очаквани резултати

През 2021 г. и 2022 г. Европейската комисия ще въведе процес на интензивен диалог със заинтересованите страни, включително двустранни срещи и общност за практики, за да се гарантира, че всички участници се чувстват ангажирани с предложените решения и че пълното им прилагане е постижимо. 

От началото на 2022 г. ще започне специално проучване. Това проучване ще вземе предвид потребностите на учащите, преподавателите и съответните заинтересовани страни в областта на образованието и обучението, както и предлагането на цифрово образователно съдържание. То също така ще направи подробна оценка на въздействието върху образованието в резултат на пандемията от COVID-19, цифровата трансформация и технологичните иновации. 

Тези дейности ще доведат до създаването на Европейска рамка за съдържание за цифрово образование, с решения, създадени съвместно и възприети от заинтересованите страни. Крайният резултат ще бъде комбинация от мерки, формулирани в рамка.

Паралелно действие, състоящо се от текущо проучване на осъществимостта, ще предостави на Комисията надеждни знания, доказателства, анализи и насоки относно евентуалното създаване на европейска платформа за обмен. Целта на европейската платформа за обмен ще бъде събирането и насърчаването на сертифицирани онлайн образователни ресурси и платформи. 

График

 • 2023 г. — предлагане на европейска рамка за съдържание, предназначено за цифровото образование
 • края на 2021 г. – проучване на осъществимостта и решение относно създаването на европейска платформа за обмен 

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+”.

За контакти

Ако желаете да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следете @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини и новости във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.