Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 3

Europejskie ramy treści na potrzeby edukacji cyfrowej

Choć wykorzystanie treści cyfrowych do celów edukacyjnych nie jest niczym nowym, pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła opracowywanie i stosowanie takich zasobów.

Równolegle do trwającej transformacji cyfrowej możemy zaobserwować głębokie zmiany nawyków związanych z wykorzystywaniem treści na potrzeby edukacji cyfrowej, wśród podmiotów zarówno „po stronie podaży” – czyli przemysłu i sektora publicznego – jak i „po stronie popytu” – a więc nauczycieli, studentów i uczniów.

Transformacja cyfrowa niesie ze sobą liczne zmiany:

 • treści na potrzeby edukacji cyfrowej stają się coraz bardziej kreatywne, angażujące, interaktywne oraz przyjmują coraz to rozmaitsze formy
 • nowe rozwiązania technologiczne, takie jak rzeczywistość immersyjna i sztuczna inteligencja (SI), przyczyniają się do opracowania nowych rodzajów treści edukacyjnych
 • odnotowano gwałtowny wzrost pod względem opracowywania treści na potrzeby edukacji cyfrowej.

Wyzwania związane z transformacją cyfrową

Z tymi zmianami wiążą się niektóre z następujących wyzwań:

 • platformy cyfrowe i stosowane w nich algorytmy mogą działać jako tzw. gatekeeperzy treści na potrzeby edukacji cyfrowej, a więc mogą utrudniać dostęp do tych zasobów na różne sposoby
 • użytkownikom trudniej jest zweryfikować jakość i wiarygodność zasobów na potrzeby edukacji cyfrowej niż tradycyjnych treści
 • wyzwanie może stanowić długoterminowa ochrona tych zasobów edukacyjnych
 • wyzwania dotyczą też ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i e-prywatności.

Inne wyzwania obejmują:

 • brak danych i analiz dotyczących bieżącej sytuacji oraz (potencjalnych) wynikających z niej zmian
 • określanie wraz z zainteresowanymi stronami obszarów priorytetowych, które wymagają wsparcia Unii Europejskiej (UE) w celu zwiększenia jakości edukacji
 • promowanie wielojęzyczności i różnorodności kulturowej na zglobalizowanym rynku i zapobieganie wyłączaniu uczniów w niekorzystnej sytuacji
 • współtworzenie z zainteresowanymi stronami rozwiązań, które te zainteresowane strony będą mogły przyjąć i w pełni wdrożyć.

Cel

Celem tego działania jest określenie obszarów, w których działania UE przyniosą wartość dodaną, a także bliska współpraca z zainteresowanymi stronami w celu wypracowania najskuteczniejszych rozwiązań.

Kluczowe działania i oczekiwane wyniki

W latach 2022–2023 Komisja  Europejska będzie prowadzić intensywny dialog z zainteresowanymi stronami, w tym w ramach spotkań dwustronnych i wspólnoty praktyków, w celu zapewnienia, aby wszystkie podmioty miały poczucie odpowiedzialności za proponowane rozwiązania, a także w celu umożliwienia pełnego wdrożenia tych rozwiązań.

W 2022 r. rozpoczęte zostanie specjalne badanie. Będzie ono uwzględniało potrzeby osób uczących się, nauczycieli i istotnych zainteresowanych stron z obszaru kształcenia i szkolenia, jak również kwestię zapewnienia treści na potrzeby edukacji cyfrowej.  Badanie będzie też miało na celu ocenę wpływu pandemii COVID-19, transformacji cyfrowej i innowacji technologicznych na edukację.

Europejskie ramy treści na potrzeby edukacji cyfrowej

Te działania przyczynią się do utworzenia zestawu metod w formie europejskich ram treści na potrzeby edukacji cyfrowej, w których rozwiązania będą współtworzone i przyjmowane przez zainteresowane strony.

Europejska platforma wymiany treści edukacyjnych i danych w sektorze szkolnictwa wyższego

Kolejną inicjatywa realizowaną w ramach działania 3 Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej jest utworzenie europejskiej platformy wymiany treści edukacyjnych i danych w sektorze szkolnictwa wyższego. Celem europejskiej platformy wymiany jest wspieranie ściślejszej współpracy międzynarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego oraz promowanie wymiany treści edukacyjnych i danych na temat edukacji.

Ramy czasowe

 • 2022-2023 – realizacja badania wspierającego opracowanie europejskich ram treści na potrzeby edukacji cyfrowej
 • 2022 – etap przygotowań do uruchomienia europejskiej platformy wymiany dla szkolnictwa wyższego

Działanie 3 Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej jest finansowane z unijnego programu Erasmus +.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj profil EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

 

Strony na podobny temat