Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 3

Choć wykorzystanie treści cyfrowych do celów edukacyjnych nie jest niczym nowym, pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła opracowywanie i stosowanie takich zasobów. 

Równocześnie możemy zaobserwować głębokie zmiany nawyków związanych z wykorzystywaniem treści na potrzeby edukacji cyfrowej, wśród podmiotów zarówno „po stronie podaży” – czyli przemysłu i sektora publicznego – jak i „po stronie popytu” – a więc nauczycieli, studentów i uczniów. 

Transformacja cyfrowa niesie ze sobą liczne zmiany:

 • treści na potrzeby edukacji cyfrowej stają się coraz bardziej kreatywne i angażujące oraz przyjmują coraz to rozmaitsze formy
 • nowe rozwiązania technologiczne, takie jak rzeczywistość immersyjna i sztuczna inteligencja (SI), przyczyniają się do opracowania nowych rodzajów treści edukacyjnych
 • odnotowano gwałtowny wzrost pod względem opracowywania treści na potrzeby edukacji cyfrowej. 

Z tymi zmianami wiążą się niektóre z następujących wyzwań:

 • platformy cyfrowe i stosowane w nich algorytmy mogą działać jako tzw. gatekeeperzy treści na potrzeby edukacji cyfrowej, a więc mogą utrudniać dostęp do tych zasobów na różne sposoby
 • użytkownikom trudniej jest zweryfikować jakość i wiarygodność zasobów na potrzeby edukacji cyfrowej niż tradycyjnych treści
 • wyzwanie może stanowić długoterminowa ochrona tych zasobów edukacyjnych
 • wyzwania dotyczą też ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i e-prywatności.

Inne wyzwania obejmują:

 • brak danych i analiz dotyczących bieżącej sytuacji oraz (potencjalnych) wynikających z niej zmian
 • określanie wraz z zainteresowanymi stronami obszarów priorytetowych, które wymagają wsparcia Unii Europejskiej (UE) w celu zwiększenia jakości edukacji 
 • promowanie wielojęzyczności i różnorodności kulturowej na zglobalizowanym rynku i zapobieganie wyłączaniu uczniów w niekorzystnej sytuacji
 • współtworzenie z zainteresowanymi stronami rozwiązań, które te zainteresowane strony będą mogły przyjąć i w pełni wdrożyć.

Celem tego działania jest określenie obszarów, w których działania UE przyniosą wartość dodaną, a także bliska współpraca z zainteresowanymi stronami w celu wypracowania najskuteczniejszych rozwiązań. 

Kluczowe działania i oczekiwane wyniki:

W latach 2021–2022 Komisja Europejska będzie prowadzić intensywny dialog z zainteresowanymi stronami, w tym w ramach spotkań dwustronnych i wspólnoty praktyków, w celu zapewnienia, aby wszystkie podmioty miały poczucie odpowiedzialności za proponowane rozwiązania, a także w celu umożliwienia pełnego wdrożenia tych rozwiązań. 

Na początku 2022 r. rozpoczęte zostanie specjalne badanie. Będzie ono uwzględniało potrzeby osób uczących się, nauczycieli i istotnych zainteresowanych stron z obszaru kształcenia i szkolenia, jak również kwestię zapewnienia treści na potrzeby edukacji cyfrowej. Badanie będzie też miało na celu szczegółową ocenę wpływu pandemii COVID-19, transformacji cyfrowej i innowacji technologicznych na edukację. 

Te działania przyczynią się do utworzenia europejskich ram treści na potrzeby edukacji cyfrowej, w których rozwiązania będą współtworzone i przyjmowane przez zainteresowane strony. Ostatecznym wynikiem będzie połączenie środków sformułowanych w postaci ram.

Jednocześnie prowadzone będzie działanie mające na celu prowadzenie na bieżąco studium wykonalności, które dostarczy Komisji wiarygodnych informacji, dowodów, analiz i wytycznych dotyczących ewentualnego utworzenia europejskiej platformy wymiany. Celem tej platformy ma być gromadzenie i promowanie certyfikowanych internetowych zasobów i platform edukacyjnych. 

Ramy czasowe

 • 2023 r. – przedstawienie wniosku dotyczącego europejskich ram treści na potrzeby edukacji cyfrowej
 • koniec 2021 r. – studium wykonalności i decyzja w sprawie utworzenia europejskiej platformy wymiany. 

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj @EUDigitalEdu na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Obraz w nagłówku:© Unia Europejska, 2021 r.