Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 3

Europejskie ramy treści na potrzeby edukacji cyfrowej

Choć wykorzystanie treści cyfrowych do celów edukacyjnych nie jest niczym nowym, pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła opracowywanie i stosowanie takich zasobów.

Równolegle do trwającej transformacji cyfrowej możemy zaobserwować głębokie zmiany nawyków związanych z wykorzystywaniem treści na potrzeby edukacji cyfrowej, wśród podmiotów zarówno „po stronie podaży” – czyli przemysłu i sektora publicznego – jak i „po stronie popytu” – a więc nauczycieli, studentów i uczniów.

Transformacja cyfrowa niesie ze sobą liczne zmiany:

 • treści na potrzeby edukacji cyfrowej stają się coraz bardziej kreatywne, angażujące, interaktywne oraz przyjmują coraz to rozmaitsze formy
 • nowe rozwiązania technologiczne, takie jak rzeczywistość immersyjna i sztuczna inteligencja (SI), przyczyniają się do opracowania nowych rodzajów treści edukacyjnych
 • odnotowano gwałtowny wzrost pod względem opracowywania treści na potrzeby edukacji cyfrowej.

Wyzwania związane z transformacją cyfrową

Z tymi zmianami wiążą się niektóre z następujących wyzwań:

 • platformy cyfrowe i stosowane w nich algorytmy mogą działać jako tzw. gatekeeperzy treści na potrzeby edukacji cyfrowej, a więc mogą utrudniać dostęp do tych zasobów na różne sposoby
 • użytkownikom trudniej jest zweryfikować jakość i wiarygodność zasobów na potrzeby edukacji cyfrowej niż tradycyjnych treści
 • wyzwanie może stanowić długoterminowa ochrona tych zasobów edukacyjnych
 • wyzwania dotyczą też ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i e-prywatności.

Inne wyzwania obejmują:

 • brak danych i analiz dotyczących bieżącej sytuacji oraz (potencjalnych) wynikających z niej zmian
 • określanie wraz z zainteresowanymi stronami obszarów priorytetowych, które wymagają wsparcia Unii Europejskiej (UE) w celu zwiększenia jakości edukacji
 • promowanie wielojęzyczności i różnorodności kulturowej na zglobalizowanym rynku i zapobieganie wyłączaniu uczniów w niekorzystnej sytuacji
 • współtworzenie z zainteresowanymi stronami rozwiązań, które te zainteresowane strony będą mogły przyjąć i w pełni wdrożyć.

Cel

Celem tego działania jest określenie obszarów, w których działania UE przyniosą wartość dodaną, a także bliska współpraca z zainteresowanymi stronami w celu wypracowania najskuteczniejszych rozwiązań.

Kluczowe działania i oczekiwane wyniki

W latach 2022–2023 Komisja  Europejska będzie prowadzić intensywny dialog z zainteresowanymi stronami, w tym w ramach spotkań dwustronnych i wspólnoty praktyków, w celu zapewnienia, aby wszystkie podmioty miały poczucie odpowiedzialności za proponowane rozwiązania, a także w celu umożliwienia pełnego wdrożenia tych rozwiązań.

W 2022 r. rozpoczęte zostanie specjalne badanie. Będzie ono uwzględniało potrzeby osób uczących się, nauczycieli i istotnych zainteresowanych stron z obszaru kształcenia i szkolenia, jak również kwestię zapewnienia treści na potrzeby edukacji cyfrowej.  Badanie będzie też miało na celu ocenę wpływu pandemii COVID-19, transformacji cyfrowej i innowacji technologicznych na edukację.

Europejskie ramy treści na potrzeby edukacji cyfrowej

Te działania przyczynią się do utworzenia zestawu metod w formie europejskich ram treści na potrzeby edukacji cyfrowej, w których rozwiązania będą współtworzone i przyjmowane przez zainteresowane strony.

Europejska platforma wymiany treści edukacyjnych i danych w sektorze szkolnictwa wyższego

Kolejną inicjatywa realizowaną w ramach działania 3 Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej jest utworzenie europejskiej platformy wymiany treści edukacyjnych i danych w sektorze szkolnictwa wyższego. Celem europejskiej platformy wymiany jest wspieranie ściślejszej współpracy międzynarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego oraz promowanie wymiany treści edukacyjnych i danych na temat edukacji.

Ramy czasowe

 • 2022-2023 – realizacja badania wspierającego opracowanie europejskich ram treści na potrzeby edukacji cyfrowej
 • 2022 – etap przygotowań do uruchomienia europejskiej platformy wymiany dla szkolnictwa wyższego

Działanie 3 Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej jest finansowane z unijnego programu Erasmus +.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj profil EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

 

Strony na podobny temat

Addressing these challenges

Since 2022, the European Commission put in place an intensive stakeholder dialogue process. This included bilateral meetings and a community of practice, to ensure that all actors have ownership of the proposed solutions and that their full implementation is achievable.

In November 2023, the Council recommended that EU countries, stakeholders and the European Commission work together to provide quality requirements and create guidelines for better digital education content. This aims to help countries assess and improve the quality, safety, trustworthiness, and inclusiveness of digital education materials.

Working group on higher education interoperability framework

The Digital Education Hub runs a working group of over 130 professionals and experts to develop the framework for higher education interoperability.

The framework seeks to enhance collaboration and efficiency within European universities by establishing common standards and protocols for data exchange in teaching and learning systems.

The working group plans to release the framework by February 2025.

Timeline

 • 2022-2023
  • Preparatory study contributing to a European Digital Education Content Framework
  • Preparatory phase toward the launch of a European exchange platform for Higher Education
 • 2024-2025

  Set-up of the Digital Education Content Expert Group to provide guidelines, quality requirements and criteria

 • June 2024

  Presentation of the framework design, collaboratively created by the Higher Education Interoperability Working Group

 • February 2025

  Release of the Higher Education Interoperability Framework

Get in touch