Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 3

Att använda digitalt innehåll i utbildningssyfte är inget nytt, men covid-19-pandemin har snabbat på produktionen och användningen av sådana resurser. 

Samtidigt ser vi att vanorna vad gäller användningen av digitalt utbildningsinnehåll har ändrats i grunden, både bland aktörer på leverantörssidan – branschen och offentlig sektor – och på efterfrågesidan – lärare, studerande och elever. 

Den digitala omställningen medför många förändringar:

 • Digitalt utbildningsinnehåll blir mer kreativt, engagerande och finns i många olika format.
 • Ny teknisk utveckling, såsom omslutande virtuell verklighet och artificiell intelligens (AI), bidrar till att skapa nya former av utbildningsinnehåll.
 • Produktionen av digitalt utbildningsinnehåll ökar exponentiellt. 

Denna utveckling ger bland att upphov till följande utmaningar:

 • Digitala plattformar och deras algoritmer kan fungera som ”grindvakter” för digitalt utbildningsinnehåll, vilket skulle kunna påverka åtkomsten till dessa resurser på olika sätt.
 • Det är svårare för användare att verifiera kvaliteten och pålitligheten hos digitala utbildningsresurser jämfört med traditionellt material.
 • Utbildningsresurser måste bevaras långsiktigt.
 • Frågor om cybersäkerhet, dataskydd och risker vad gäller integritet på nätet aktualiseras.

Fler utmaningar är att

 • det råder brist på uppgifter om och analyser av det aktuella läget och (potentiella) förändringar som kommer att bli följden
 • tillsammans med intressenter identifiera prioritetsområden som behöver stöd från EU för att det ska gå att förbättra kvaliteten på utbildningen 
 • främja flerspråkighet och kulturell mångfald på en globaliserad marknad och förebygga att elever i missgynnade situationer exkluderas
 • tillsammans med intressenterna komma fram till lösningar som de accepterar och kan genomföra full ut.

Syftet med denna åtgärd är att identifiera de områden där EU:s insatser kan ge ett mervärde och att samarbeta nära med intressenterna för att hitta de mest effektiva lösningarna. 

Nyckelaktiviteter och förväntade resultat

Under 2021 och 2022 ska EU-kommissionen inleda en omfattande process för dialog med intressenterna, bland annat i form av bilaterala möten och en praxisgemenskap, för att se till att alla aktörer känner sig delaktiga i de föreslagna lösningarna och att det är möjligt att genomföra dem fullt ut. 

En särskild studie kommer att lanseras i början av 2022. I denna studie kommer man att beakta behoven hos studerande, utbildare och relevanta utbildningsintressenter samt utbudet av digitalt utbildningsinnehåll. Man kommer även i detalj att bedöma konsekvenserna på utbildningsområdet av covid-19-pandemin, den digitala omställningen och tekniska innovationer. 

Dessa aktiviteter ska leda fram till en europeisk ram för digitalt utbildningsinnehåll med lösningar som skapats tillsammans med och som stöds av intressenterna. Slutresultatet blir en kombination av åtgärder som samlas inom ramen.

En parallell åtgärd i form av en pågående genomförbarhetsstudie ska ge kommissionen tillförlitliga kunskaper, evidens, analyser och vägledning om möjligheten att skapa en europeisk utbytesplattform. Syftet med den europeiska utbytesplattformen ska vara att samla in och främja certifierade resurser och plattformar för e-utbildning. 

Tidslinje

 • 2023 – föreslå en europeisk ram för digitalt utbildningsinnehåll
 • Slutet av 2021 – genomförbarhetsstudie och beslut om skapande av en europeisk utbytesplattform 

Finansiering

Denna åtgärd finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.