Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Haridustasemed

Euroopa Liidu liikmesriigid korraldavad oma haridus- ja koolitussüsteeme vastavalt ühistele tasemetele. Lugege lähemalt, mida EL teeb Euroopa haridusruumi saavutamiseks iga haridustaseme ja -liigi puhul.

Slide

Tutvuge ELi algatustega haridustasemete kaupa

Alusharidus ja lapsehoid

Alusharidus ja lapsehoid on mis tahes reguleeritud korraldus, mis tagab lastele hariduse ja hoiu alates sünnist kuni kohustusliku algkoolieani.

Üldharidus

EL teeb koostööd liikmesriikidega, et toetada kvaliteetsete riiklike üldharidussüsteemide arendamist ja edendada koostööd ühist huvi pakkuvates küsimustes.

Kõrgharidus

EL teeb koostööd kõrgkoolide ja liikmesriikidega, et kiirendada avatud ja kaasava kõrgharidussüsteemi kujundamist Euroopas.

Kutseharidus ja -õpe

Kutseharidus valmistab inimesi ette töötamiseks ja arendab nende oskusi, mis aitavad jääda tööalaselt konkurentsivõimeliseks ja vastavad majanduse vajadustele.

Täiskasvanuharidus

Täiskasvanuhariduseks nimetatakse mitmesugust formaalset ja informaalset õppetegevust (nii üld- kui ka kutseõppes), mis on mõeldud koolihariduse omandanud või pooleli jätnud täiskasvanutele.