Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Strateegiline raamistik

Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku eesmärk on edendada koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja peamiste sidusrühmade vahel ning jälgida ühise visiooni elluviimisel tehtud edusamme.

Mis on strateegiline raamistik?

Euroopa haridusruumi strateegiline raamistik loodi selleks, et struktureerida koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja peamiste sidusrühmade vahel ning viia ellu ühist visiooni.

Raamistikuga on ette nähtud:

 • tugevdada poliitilise koostöö vahendeid ja jõuda sidusrühmadeni, et julgustada neid algatuses osalema
 • suurendada koostoimet muude asjakohaste algatustega, sealhulgas Euroopa teadusruumi ja Bologna protsessiga
 • määrata kindlaks eesmärgid ja näitajad, et suunata tegevust ja jälgida edusamme Euroopa haridusruumi loomisel
 • integreerida haridus- ja koolitusvaldkond Euroopa poolaasta protsessi

Mida tahame üheskoos saavutada?

Euroopa tervikliku haridusruumi loomiseks on vaja saavutada järgmised seitse eesmärki

2025. aastaks

 • vähemalt 60% hiljuti kutsehariduse ja -õppe lõpetanutest peaks olema saanud kutsehariduse ja -õppe ajal võimaluse osaleda töökohal toimuvas väljaõppes
 • vähemalt 47% täiskasvanutest vanuses 25–64 peaks olema osalenud elukestvas õppes viimase 12 kuu jooksul

2030. aastaks

 • nende 15aastaste osakaal, kelle lugemisoskus ning matemaatika ja loodusteaduste alased teadmised ei ole piisavad, peaks olema väiksem kui 15%
 • kehva digikirjaoskuse ja infopädevusega kaheksanda klassi õpilaste osakaal, peaks olema alla 15%
 • alushariduses ja lapsehoius peaks osalema vähemalt 96% lastest vanuses kolmest aastast kuni kohustusliku alghariduse alguseni
 • haridussüsteemist varakult lahkuvate õpilaste osakaal peaks olema alla 9%
 • vähemalt 45%-l 25–34aastastest peaks olema kõrgharidus

Lisateabe saamiseks vt nõukogu resolutsiooni üleeuroopalise koostöö ja koolituse strateegilise raamistiku kohta

Kuidas hakkab koostöö toimuma?

Kuni 2025. aastani säilitatakse strateegilises raamistikus kõik liikmesriikide ja sidusrühmade vahel toimivad vastastikuse õppimise vormid. Nende alla kuuluvad:

 • liikmesriikide ja peamiste sidusrühmade nimetatud ekspertidest koosnevad töörühmad
 • liikmesriigi korraldatav vastastikune õppetegevus, mille käigus tutvustatakse riigi tasandi parimaid tavasid või keskendutakse konkreetsele probleemile koos teiste liikmesriikidega
 • vastastikune hindamine, mille puhul liikmesriikide rühm annab teisele liikmesriigile nõu konkreetse riigisisese probleemi lahendamiseks
 • vastastikune nõustamine, kus väikeses töörühmas kohtuvad riiklike haldusasutuste kogenud töötajad, et anda nõu konkreetse riikliku probleemi lahendamiseks vajalike meetmete kujundamiseks või rakendamiseks

Lisateave töörühmade kohta

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Töörühmade abil antakse hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates aru Euroopa haridusruumi loomisega seotud eesmärkide ja näitajate saavutamisel tehtud edusammudest.

Lisateave hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate kohta

Euroopa poolaasta protsess

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates sisalduvat analüüsi kasutatakse liikmesriikide laiemate sotsiaal-majanduslike edusammude hindamisel Euroopa poolaasta protsessi raames.

Lisateave Euroopa poolaasta kohta

Euroopa haridusalane tippkohtumine

Euroopa haridusalane tippkohtumine on foorum, kus liikmesriigid ja sidusrühmad saavad teha koostööd ja vahetada parimaid tavasid haridus- ja koolituspoliitika valdkonnas.

Teave Euroopa haridusalaste tippkohtumiste kohta