Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Cesty ke školnímu úspěchu

Proč jsou dobré výsledky ve vzdělávání tak důležité?

Školní vzdělávání hraje klíčovou úlohu v podpoře inkluzivní, spravedlivější a více prosperující společnosti tím, že pomáhá všem dětem a mladým lidem plně rozvinout svůj potenciál.

Pomáhá rovněž rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje, které jsou nezbytné k tomu, aby se v životě děti a mladí lidé dobře uplatnili a stali se z nich aktivní, odpovědní, odolní a angažovaní jedinci, kteří jsou schopni se učit a pracovat na sobě po celý život. 

Pokud všem dětem a mladým lidem zajistíme přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny a vybavíme je důležitými schopnostmi pro život, přispějeme k rovnosti ve společnosti a větší prosperitě hospodářství. 

Zvládnutí základních dovedností (čtení, matematika a přírodní vědy) má zásadní význam pro pokrok žáků ve vzdělávání a jejich vyhlídky na dobré uplatnění. 

Dovednosti a kompetence získané v rámci vyššího sekundárního vzdělávání jsou stále častěji vnímány jako minimální kvalifikace pro úspěšný vstup na trh práce a základ pro spokojený a zdravý život.

Aktuální stav

Navzdory významu základních dovedností jedna pětina patnáctiletých dětí v Evropské unii stále nedisponuje dostatečnou úrovní kompetencí ve čtení, matematice nebo přírodních vědách (průzkum OECD PISA, 2018). 

10 % mladých lidí v EU předčasně opouští vzdělávací systém. Pouze 84,3 % osob ve věku 20–24 let dokončilo vyšší sekundární vzdělání (Eurostat, 2020).  

Nejvýraznějším určujícím faktorem výsledků vzdělávání je i nadále socioekonomické a kulturní zázemí. 

Prospěch dětí z chudších oblastí a rodin je v průměru horší než je tomu u žáků z podnětnějšího prostředí.

Stejně tak je podíl žáků s nedostatečnými výsledky v oblasti základních dovedností mnohem vyšší v rodinách migrantů než u jejich vrstevníků, kteří se v dané zemi narodili. 

U dětí z přistěhovaleckého prostředí je pravděpodobnější, že předčasně ukončí školní docházku, aniž by získaly základní dovednosti.

Kromě toho existují znepokojivé signály (průzkum OECD PISA z roku 2018) o tom, že se ve stále menší míře ve školách daří vytvořit příznivé prostředí, s nímž by žáci a studenti cítili sounáležitost, a že je široce rozšířeno šikanování. Tato situace má negativní dopad na rozvoj a studijní výsledky žáků.

Jaká opatření přijímá v zájmu řešení tohoto problému Evropská unie?

Na podporu politické spolupráce mezi členskými státy EU při řešení těchto výzev zahájila Evropská komise novou iniciativu „Cesty ke školnímu úspěchu“.

V rámci této iniciativy se kombinují různé nástroje – od politických pokynů přes vzájemné učení a výměnu informací a osvědčených postupů až po finanční pobídky – stimulující politickou reformu. 

V první řadě Komise v roce 2022 předloží návrh doporučení Rady týkající se „Cest ke školnímu úspěchu“. Doporučení vyzve k vytvoření a uplatňování fakticky podložených, vzájemně provázaných a kooperativních strategií a opatření proti nedostatečným výsledkům a předčasnému ukončování vzdělávání a odborné přípravy. 

Členské státy budou podněcovány k tomu, aby posílily rozvoj komplexních politik zaměřených na všechny úrovně školního vzdělávání – předškolního vzdělávání a péče, primárního a (nižšího a vyššího) sekundárního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. 

Budou vybízeny k tomu, aby kladly silný důraz na monitorování, prevenci (včetně motivace žáků) a intervence, které by měly kombinovat s opatřeními na podporu těch, kteří ukončili vzdělávání bez vyššího sekundárního vzdělání, tedy např. se vzdělávacími programy nabízejícími druhou příležitost.

Politiky by měly vycházet ze silné meziodvětvové spolupráce a měly by zahrnovat zúčastněné strany z různých oblastí politiky, jako je mládež, kultura, sport, sociální politika/zabezpečení, zaměstnanost a zdraví. 

Doporučení Rady

Doporučení, které je iniciativou Evropského prostoru vzdělávání, se zaměří na tyto aspekty

  • řízení a vedení škol, včetně zajišťování kvality
  • vzdělávací prostředí – osnovy, hodnocení, cílená podpora a nástroje, přechody mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávání
  • žáci a studenti a atmosféra ve škole se zaměřením na příznivé prostředí a pozitivní interakci, v nichž vládne vstřícnost k rozmanitosti
  • posílení úlohy učitelů řešících znevýhodnění ve vzdělávání
  • zapojení rodičů a rodin do školního rozhodování a činností
  • spolupráce se zúčastněnými stranami a širší komunitou v rámci školních i mimoškolních aktivit

Chronologický přehled 

V současné době probíhá příprava návrhu doporučení Rady. 

Podněty a názory zainteresovaných jednotlivců a organizací budou shromážděny v rámci veřejné konzultace (od června 2021). 

Plánována je také řada konzultací s organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a životního prostředí. 

Návrh doporučení Rady přijme Komise v roce 2022 a předloží jej ministrům školství v Radě Evropské unie, kteří jej projednají a přijmou. 

Program Erasmus+

Inkluzivní vzdělávání a omezení předčasného ukončování školní docházky a odborné přípravy patří mezi ústřední body nového programu Erasmus+

Doporučení bude doplněno materiálem „Evropský soubor nástrojů pro školy: Podpora inkluzivního vzdělávání a řešení problému předčasného ukončování školní docházky“.

Související informace

Evropský prostor vzdělávání

Politika ohledně předčasného ukončování školní docházky

Evropský soubor nástrojů pro školy: Podpora inkluzivního vzdělávání a řešení problému předčasného ukončování školní docházky

Program Erasmus+