Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Co je Evropský inovační a technologický institut? 

Evropský inovační a technologický institut (EIT) se sídlem v Budapešti je iniciativou Evropské unie (EU) na podporu inovací na systémové úrovni – od vzdělávání až po trh. 

EIT sdružuje organizace působící v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací (v tzv. znalostním trojúhelníku) s cílem navazovat dynamická přeshraniční partnerství a vytvářet prostředí podporující inovace.

Institut podporuje a prosazuje novou generaci podnikatelů a stimuluje vytváření inovativních podniků, zejména těch malých a středních.

Posláním EIT je:

 • podporovat a integrovat vysokoškolské vzdělávání, výzkum, inovace a podniky s cílem vytvořit inovační ekosystémy
 • podporovat součinnost a spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a inovacemi
 • přispět k udržitelnému hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti a podnikání rozšířením kapacit členských států EU v oblasti inovací 
 • řešit hlavní společenské výzvy, jimž Unie čelí

EIT je součástí programu EU pro investice do výzkumu a inovací Horizont Evropa

Institut spadá pod třetí pilíř tohoto programu („Inovativní Evropa“), jehož cílem je stimulovat technologické průlomy a inovační ekosystémy.

EIT rovněž spolupracuje s dalšími iniciativami a režimy financování EU.

Úkoly institutu EIT 

EIT řídí osm znalostních a inovačních společenství. Každé z nich řeší specifickou globální a/nebo společenskou výzvu. 

Znalostní a inovační společenství podporují inovace a podnikání a přinášejí průlomy ve výzkumu díky tomu, že podporují spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podniky. 

V současné době působí osm znalostních a inovačních společenství v těchto oblastech

 • EIT Climate-KIC: práce na rychlejším přechodu na hospodářství s nulovými emisemi uhlíku
 • EIT InnoEnergy: dosažení udržitelné energetické budoucnosti Evropy
 • EIT Digital: podpora digitální transformace Evropy
 • EIT Health: více prostředků, jak si občané EU mohou udržet dobrý zdravotní stav
 • EIT Raw Materials: nakládání se surovinami jako jedna ze silných stránek Evropy
 • EIT Food: vůdčí role v globální revoluci v oblasti potravin a produkce
 • EIT Urban Mobility: rozvoj inteligentní, ekologické a integrované městské dopravy
 • EIT Manufacturing: posílení a zvýšení konkurenceschopnosti evropského zpracovatelského průmyslu

Nařízení o EIT a strategický program inovací na období 2021–2027 vstoupily v platnost dne 28. května 2021. Strategický program inovací zdůrazňuje:

 • zvýšení dopadu, otevřenosti a transparentnosti znalostních a inovačních společenství díky tomu, že budou přístupná širšímu okruhu zúčastněných stran, čímž se zintenzivní šíření znalostí a inovací v celé Unii
 • zvýšení podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě prosazováním a podporou institucionálních změn ve vysokoškolských institucích a jejich začlenění do inovačních ekosystémů. V zájmu splnění tohoto politického cíle EIT realizuje tříletou pilotní iniciativu – iniciativu HEI: Budování inovační kapacity pro vysokoškolské vzdělávání
 • posílený regionální inovační program EIT (RIS), který podporuje inovace v zemích s nízkou nebo mírnou výkonností v oblasti inovací. Jeho cílem je sdílet osvědčené postupy, zkušenosti a know-how vyplývající z činností znalostních a inovačních společenství EIT s místními inovačními ekosystémy. Nabízí při tom individualizované služby, jež budou řešit zjištěné nedostatky v oblasti inovací
 • zřízení dvou nových znalostních a inovačních společenství v oblasti kulturního a kreativního odvětví a průmyslu (v roce 2022) a vodohospodářství, mořského a námořního odvětví a ekosystémů (v roce 2026)

Fakta a čísla

Činnost EIT se týká všech členských států EU, má více než 2 000 úzce integrovaných partnerů z oblasti výzkumu, vzdělávání a podnikání. 

Působí ve více než 60 střediscích společného umístění v rámci EU i mimo ni. Inovační ekosystémy podporované EIT zahrnují 310 výzkumných středisek, 269 vysokoškolských institucí a 1 284 společností, včetně malých a středních podniků, a 193 dalších subjektů, jako jsou města, regiony a nevládní organizace.

Magisterské a doktorandské studium v rámci EIT absolvovalo více než 3 000 studentů. 

EIT a jeho znalostní a inovační společenství vytvořily rozsáhlou síť absolventů, kteří tvoří mezioborovou multikulturní komunitu, jejíž členové přinášejí změny ve společnosti a generují inovace potřebné pro zelenou a udržitelnou Evropu. 

V roce 2020 bylo v těchto absolventských komunitách propojeno více než 14 000 absolventů v Evropě i mimo ni.

Strategický program inovací na období 2021–2027, na jehož rozpočet bylo vyčleněno 2,965 miliardy eur, zvýší dopad EIT a jeho znalostních a inovačních společenství ve všech třech oblastech znalostního trojúhelníku. 

Strategický program inovací počítá se zahájením 4 000 inovativních produktů a služeb na trhu a s podporou 700 začínajících podniků do roku 2027. 

EIT si rovněž klade za cíl zařadit do roku 2027 do svých vzdělávacích programů 680 vysokoškolských institucí a zapojit do svých vzdělávacích programů více než 25 000 studentů.