Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pracovní skupiny strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání

Každá pracovní skupina se zaměří na jedno z témat společného zájmu

 • Předškolní vzdělávání a péče
 • Školní vzdělávání, včetně podskupiny pro
  • cesty ke školnímu úspěchu
  • Vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti
 • Vysokoškolské vzdělávání
 • Odborné vzdělávání a příprava a ekologická transformace
 • Vzdělávání dospělých: nabídnout nové příležitosti všem
 • Digitální vzdělávání: učení, výuka a hodnocení (ET 2020)
 • Rovnost a hodnoty ve vzdělávání a odborné přípravě

Na základě výsledků pracovních skupin ET 2020 budou stávající pracovní skupiny v rámci nového cyklu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (2021-2030) a v souladu se sdělením o Evropském prostoru vzdělávání a s usnesením Rady z února 2021 přispívat k realizaci Evropského prostoru vzdělávání. Činnost uvedených pracovních skupin bude pokračovat až do skončení platnosti jejich současného mandátu, tj. do prosince 2025. 

Jejich cílem je sdílet v rámci vzájemného učení informace o reformách vnitrostátních politik v oblasti vzdělávání a inspirovat k pozitivním změnám v celé Evropské unii. Výsledky činnosti pracovních skupin budou motivovat k inkluzivnímu, celostnímu rozvoji a celoživotnímu učení a posílí součinnost mezi vzděláváním, odbornou přípravou a dalšími politikami a financováním EU, jež přispívají k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání. 

Informace o složení pracovních skupin a souvisejících dokumentech naleznete v Rejstříku expertních skupin Evropské komise. 

Souvislosti

Pracovní skupiny jsou složeny z vládních úředníků jmenovaných jednotlivými členskými státy EU a dalšími zúčastněnými zeměmi. Dále v pracovních skupinách působí zástupci organizací zúčastněných stran a sociálních partnerů. Činnost skupin je koordinována Evropskou komisí. Skupiny podporují realizaci stěžejních iniciativ EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s cílem podpořit vnitrostátní reformy a nabízejí fórum pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů týkajících se způsobů řešení klíčových výzev. 

V oblasti vzdělávání a odborné přípravy byly poprvé zřízeny pracovní skupiny v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 za účelem provádění otevřené metody koordinace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Ve strategickém rámci ET 2020 byly pracovní skupiny hlavní platformou vzájemného učení. 

Nové pracovní skupiny podpoří členské státy EU a Komisi v realizaci Evropského prostoru vzdělávání, a to v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání, evropskou agendou dovedností a dalšími stěžejními politickými iniciativami EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a dovedností.

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání a péči (ECEC)

Tato pracovní skupina bude podporovat členské státy při provádění doporučení Rady pro vysoce kvalitní systémy předškolního vzdělávání a péče z roku 2019 a jeho hlavní složky, tedy rámce kvality EU pro předškolní vzdělávání a péči. Bude především podporovat vzájemné učení na základě opatření, monitorování a hodnocení kvality a bude navazovat na pracovní skupinu ET 2020, která se zaměřila na otázky začleňování, profesionalizaci zaměstnanců a zvládání pandemie COVID-19 v odvětví předškolního vzdělávání a péče.

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina ECEC

Pracovní skupina pro školní vzdělávání

Cílem této pracovní skupiny bude podpora lepších výsledků v oblasti základních dovedností a úspěšného dokončení vzdělávání a odborné přípravy všemi účastníky vzdělávání, vzdělávání v zájmu podpory ekologické transformace, zvyšování způsobilosti a motivace mezi pedagogy. 

Pracovní skupina se skládá ze dvou podskupin, které se zabývají i) cestami ke školnímu úspěchu a ii) vzděláváním zaměřeným na udržitelnost životního prostředí. 

 • Podskupina pro cesty do ke školnímu úspěchu bude podporovat provádění nadcházejícího doporučení Rady o cestách ke školnímu úspěchu prostřednictvím podpory vzájemného učení a výměny osvědčených postupů, mimo jiné v otázkách týkajících se dobrých životních podmínek ve škole. 
 • Podskupina pro vzdělávání v zájmu udržitelnosti životního prostředí bude podporovat opatření navazující na doporučení Rady o vzdělávání pro environmentální udržitelnosti a bude prosazovat vzájemné učení a výměnu informací o tom, jak lze vzděláváním podpořit přechod k zelenější a udržitelnější Evropě, včetně rozvoje kompetencí v oblasti udržitelnosti.

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina pro školní vzdělávání

Pracovní skupina pro vysokoškolské vzdělávání

Tato pracovní skupina bude podporovat reformy členských států a dalších zúčastněných zemí s cílem maximalizovat potenciál systémů vysokoškolského vzdělávání. Bude se zabývat například podporou transformace odvětví vysokoškolského vzdělávání, jakož i přípravou absolventů na výzvy měnící se společnost i trh práce, a v neposlední řadě se zaměří na formování silnější Evropy posílením inovační kapacity Unie na cestě k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, a to v souladu s Evropskou strategií pro univerzity. Dále bude usnadňovat součinnost mezi vzdělávacími, výzkumnými a inovačními sektory vysokoškolských institucí v kontextu Evropského prostoru vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru a současně zajistí soulad s Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání.

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina HE

Pracovní skupina pro odborné vzdělávání a přípravu a ekologickou transformaci

Hlavním cílem této pracovní skupiny je umožnit sdílení technických dat, kterým se členským státům pomůže při provádění zásad a cílů 

Tato činnost je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a Evropským pilířem sociálních práv, jakož i s opatřením 6 Evropské agendy dovedností a s prioritami 2 a 5 Usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a odborné přípravy a další vývoj po jeho dosažení (2021-2030).

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina VET

Pracovní skupina pro vzdělávání dospělých: nabídnout nové příležitosti všem

Hlavním cílem této pracovní skupiny je umožnit sdílení informací a zkušeností, díky nimž budou moci členské státy snadněji provádět opatření Evropské agendy dovedností 2020: zajistit rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace dospělých a motivovat je k tomu, aby se dále vzdělávali po celý svůj život. Skupina bude rovněž podporovat budování kapacit s cílem zajistit provedení doporučení Rady z roku 2016 o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé. Činnost skupiny je rovněž v souladu s Akčním plánem pro evropský pilíř sociálních práv. Pracovní skupina se zaměří na vnitrostátní strategie v oblasti dovedností, na otázky dovedností pro život a financování vzdělávání dospělých. Bude uplatňovat holistický přístup ke vzdělávání dospělých, aby se zajistil dosah pro celou dospělou populaci a všechny druhy dovedností. Cílem je podpořit dospělé, aby se uplatnili na trhu práce a ve společnosti.

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina AL

Pracovní skupina pro digitální vzdělávání: učení, výuka a hodnocení (DELTA)

Cílem této pracovní skupiny je podporovat členské státy při provádění politických reforem v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání na období 2021-2027 a zaměřit se při tom zejména na podporu vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání v EU a zároveň zohledňovat digitální transformaci, jakož i zkušenosti získané během pandemie COVID-19. V souladu se dvěma strategickými prioritami akčního plánu digitálního vzdělávání se budou činnosti vzájemného učení zabývat dvěma hlavními otázkami:

 • Jak vytvořit vysoce výkonný ekosystém digitálního vzdělávání?
 • Jak dále rozvíjet digitální dovedností a kompetence v zájmu digitální transformace?

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina DELTA

Pracovní skupina pro rovnost a hodnoty ve vzdělávání a odborné přípravě

Tato pracovní skupina se zaměří na strukturální reformy na podporu rovnosti ve vzdělávání a odborné přípravě. Opírat se bude o hodnoty EU (včetně boje proti radikalizaci, občanské výchovy a odborného vzdělávání, evropského rozměru v oblasti vzdělávání, boje proti dezinformacím, začleňování uprchlíků a migrantů do vzdělávání a odborné přípravy). Zároveň bude zkoumat příslušné oblasti související s rovným zacházením, a to při zohlednění dvojího přístupu k inkluzivnímu vzdělávání pro všechny i pro specifické skupiny obyvatelstva. Bude využívat jak skupinové přístupy (jako je rovnost pohlaví, antirasismus, rovnost Romů, lidí z přistěhovaleckého prostředí, osob z komunity LGBTIQ a osob se zdravotním postižením), tak i mezioborové přístupy, které mají zásadní přínos pro společnost a jsou velice důležité pro všechny diskriminované a znevýhodněné skupiny obyvatel. Jde například o otázky boje proti segregaci ve vzdělávání, řešení rozmanitosti a budování pocitu sounáležitosti v kontextu celoživotního vzdělávání.  

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina pro rovnost a hodnoty