Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Pracovní skupiny strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání

Každá pracovní skupina se zaměřuje na jedno z témat společného zájmu

Na základě výsledků pracovních skupin ET 2020 budou stávající pracovní skupiny v rámci nového cyklu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (2021–2030) a v souladu se sdělením o Evropském prostoru vzdělávání a s usnesením Rady z února 2021 přispívat k realizaci Evropského prostoru vzdělávání. Činnost uvedených pracovních skupin bude pokračovat až do skončení platnosti jejich současného mandátu, tj. do prosince 2025.

Jejich úkolem je sdílet v rámci vzájemného učení informace o reformách vzdělávacích politik jednotlivých států a inspirovat k pozitivním změnám v celé Evropské unii (EU). Výsledky činnosti pracovních skupin budou motivovat k inkluzivnímu, celostnímu rozvoji a celoživotnímu učení a posílí součinnost mezi vzděláváním, odbornou přípravou a dalšími politikami a financováním EU, jež přispívají k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání.

Více informací o složení pracovních skupin a souvisejících dokumentech najdete v Rejstříku expertních skupin Komise.

Souvislosti

Pracovní skupiny jsou složeny z vládních úředníků jmenovaných jednotlivými členskými státy EU a dalšími zúčastněnými zeměmi. Dále v pracovních skupinách působí zástupci organizací zúčastněných stran a sociálních partnerů. Činnost skupin je koordinována Evropskou komisí. Skupiny podporují realizaci stěžejních iniciativ EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s cílem podpořit vnitrostátní reformy. Dále jsou fórem pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů týkajících se způsobů řešení klíčových výzev.

V oblasti vzdělávání a odborné přípravy byly pracovní skupiny poprvé zřízeny v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 za účelem provádění otevřené metody koordinace v této oblasti. Ve strategickém rámci ET 2020 byly pracovní skupiny hlavní platformou vzájemného učení.

Nové pracovní skupiny podpoří členské státy EU a Komisi v realizaci Evropského prostoru vzdělávání, a to v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání, evropskou agendou dovedností a dalšími stěžejními politickými iniciativami EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a dovedností.

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání a péči (ECEC)

Tato pracovní skupina podporuje členské státy při provádění doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče z roku 2019, především pak jeho hlavní složky: rámce kvality EU pro předškolní vzdělávání a péči. Podporuje zejména vzájemné učení na základě opatření, monitorování a hodnocení kvality a navazuje na pracovní skupinu ET 2020, která se zabývala otázkami začleňování, profesionalizace zaměstnanců a zvládání pandemie covidu-19 v odvětví předškolního vzdělávání a péče.

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina ECEC

Pracovní skupina pro školní vzdělávání

Úkolem této pracovní skupiny je podpora lepších výsledků v oblasti základních dovedností a úspěšného dokončení vzdělávání a odborné přípravy všemi účastníky vzdělávání, vzdělávání v zájmu podpory ekologické transformace, zvyšování způsobilosti a motivace mezi pedagogy.

Pracovní skupina se skládá ze dvou podskupin

  • Cesty ke školnímu úspěchu

    Tato podskupina bude pomáhat při provádění plánovaného doporučení Rady k iniciativě „Cesty ke školnímu úspěchu“ formou podpory vzájemného učení a výměny osvědčených postupů, mimo jiné v otázkách týkajících se dobrých životních podmínek ve škole.

  • Vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti

    Tato podskupina bude podporovat opatření navazující na doporučení Rady o vzdělávání zaměřeném na environmentální udržitelnost a bude prosazovat vzájemné učení a výměnu informací o tom, jak lze vzděláváním podpořit přechod k zelenější a udržitelnější Evropě, včetně rozvoje kompetencí v oblasti udržitelnosti.

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina pro školní vzdělávání

Pracovní skupina pro vysokoškolské vzdělávání (HE)

Tato pracovní skupina podporuje reformy v členských státech EU a dalších zúčastněných zemí s cílem maximalizovat potenciál systémů vysokoškolského vzdělávání. Podpora reforem zahrnuje prosazování transformace odvětví vysokoškolského vzdělávání, jakož i přípravu absolventů na měnící se společnost a trhy práce. Patří sem i příspěvek k budování silnější Evropy posílením její inovační kapacity v rámci úsilí o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 v souladu s Evropskou strategií pro univerzity. Za tímto účelem pracovní skupina podporuje vzájemné učení v otázce reformy politik vnitrostátních vzdělávacích systémů a vede diskuze o iniciativách evropské politiky vysokoškolského vzdělávání na technické úrovni. Dále usnadňuje součinnost mezi vzdělávacími, výzkumnými a inovačními sektory vysokoškolských institucí v kontextu Evropského prostoru vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru, přičemž zajišťuje soulad s Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání.

Rejstřík expertních skupin Evropské komise – Pracovní skupina HE

Pracovní skupina pro odborné vzdělávání a přípravu a ekologickou transformaci (VET)

Hlavním cílem této pracovní skupiny je umožnit sdílení technických dat, kterým se členským státům pomůže při provádění zásad a cílů

Tato činnost je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a Evropským pilířem sociálních práv, jakož i s opatřením č. 6 Evropské agendy dovedností a s prioritami č. 2 a č. 5 Usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a odborné přípravy a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030).

Rejstřík expertních skupin Evropské komise – Pracovní skupina VET

Pracovní skupina pro vzdělávání dospělých: nové příležitosti pro všechny (AL)

Hlavním cílem této pracovní skupiny je umožnit sdílení informací a zkušeností, díky nimž budou moci členské státy snadněji provádět opatření Evropské agendy dovedností 2020: zajistit rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace dospělých a motivovat je k tomu, aby se dále vzdělávali po celý svůj život. Pracovní skupina bude rovněž podporovat budování kapacit s cílem zajistit provedení doporučení Rady z roku 2016 o cestách prohlubování dovedností – Nové příležitosti pro dospělé a doporučení Rady z roku 2022 o individuálních vzdělávacích účtech a o mikrocertifikátech. Rovněž pracuje v souladu s Akčním plánem pro evropský pilíř sociálních práv. Pracovní skupina se zaměřuje na vnitrostátní strategie v oblasti dovedností, na otázky dovedností pro život a financování vzdělávání dospělých. Ve své práci uplatňuje holistický přístup ke vzdělávání dospělých, aby se podchytila celá dospělá populace a všechny druhy dovedností. Cílem je podpořit dospělé, aby se uplatnili na trhu práce a ve společnosti.

Rejstřík expertních skupin Evropské komise – Pracovní skupina AL

Pracovní skupina pro digitální vzdělávání: učení, výuka a hodnocení (DELTA)

Účelem této pracovní skupiny je podpořit členské státy při provádění politických reforem v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání na období 2021–2027. Zaměřuje se zejména na podporu vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání v EU, přičemž zohledňuje digitální transformaci, jakož i důsledky a poznatky získané z pandemie covidu-19. V souladu se dvěma strategickými prioritami akčního plánu digitálního vzdělávání se činnosti vzájemného učení zabývají dvěma hlavními otázkami:

  • Jak vytvořit vysoce výkonný ekosystém digitálního vzdělávání?
  • Jak dále rozvíjet digitální dovedností a kompetence v zájmu digitální transformace?

Rejstřík expertních skupin Evropské komise – Pracovní skupina DELTA

Pracovní skupina pro rovnost a hodnoty ve vzdělávání a odborné přípravě

Tato pracovní skupina se zaměřuje na strukturální reformy podporující rovnost ve vzdělávání a odborné přípravě. Opírá se bude o hodnoty EU (včetně boje proti radikalizaci, občanské výchovy a odborného vzdělávání, evropského rozměru v oblasti vzdělávání, boje proti dezinformacím, začleňování uprchlíků a migrantů do vzdělávání a odborné přípravy). Zároveň zkoumá příslušné oblasti související s rovným zacházením, a to při zohlednění dvojího přístupu k inkluzivnímu vzdělávání pro všechny i pro specifické skupiny obyvatelstva. Kromě využívání skupinově zaměřených přístupů (jako je genderová rovnost, boj proti rasismu, rovnost Romů, osob z přistěhovaleckého prostředí, osob LGBTQI a osob se zdravotním postižením) se pracovní skupina zabývá rovněž mezioborovými otázkami, které mají přínos pro společnost a jsou velmi důležité pro všechny diskriminované a znevýhodněné skupiny obyvatel (jde například o otázky boje proti segregaci ve vzdělávání a zvládání rozmanitosti).

Rejstřík expertních skupin Evropské komise - Pracovní skupina pro rovnost a hodnoty