Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání diplomů a období studia v zahraničí

Uznávání zkušeností, které v zahraničí získali účastníci různých forem procesu učení

V květnu 2018 zveřejnila Evropská komise návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a studijních výsledků získaných během mobility v zahraničí. (Rada toto doporučení přijala v listopadu 2018).

Zlepšení postupů pro vzájemné uznávání kvalifikací v členských státech EU je základem pro to, aby byl do roku 2025 vytvořen Evropský prostor vzdělávání

Mobilitou ve vzdělávání se získávají kompetence a zkušenosti, které jsou rozhodující pro aktivní účast ve společnosti a na trhu práce. K tomuto závěru došlo nedávné hodnocení programu Erasmus+ v polovině období, ve kterém se hovoří o pozitivním vlivu mobility na účastníky vzdělávání, pokud jde o jejich sebedůvěru, nezávislost, sociální integraci a získání pocitu sounáležitosti s Evropou.

V kontextu globalizovaného vzdělávání a zaměstnávání je nezbytné, aby studenti byli schopni co nejlépe využít všech příležitostí k učení po celé EU. Podle letošních konzultací se zúčastněnými stranami si lidé přejí, aby EU v této oblasti přijala příslušná opatření. Respondenti potvrdili, že postupy uznávání jsou často pomalé, jejich výsledek je ponecháván na uvážení jednotlivých institucí, nejsou dostatečně transparentní a pro studenty mohou znamenat dodatečné náklady.

Uznávání kvalifikace na úrovni vyššího sekundárního vzdělání a výsledků učení v zahraničí se v jednotlivých zemích značně liší. Mladí lidé, kteří chtějí delší dobu navštěvovat střední školu nebo studovat na vysoké škole v jiném členském státě, často nemají o uznávání jejich kvalifikace a kompetencí potřebné informace a nejsou si jistí, zda jim jejich vzdělání bude v jejich zemi co platné.

Doporučení Rady

Doporučení Rady předpokládá, že členské státy přijmou politický závazek k realizaci kroků potřebných k zavedení automatického uznávání do roku 2025. Zároveň by se měla přijmout opatření k vybudování vzájemné důvěry v jednotlivé systémy vzdělávání a podpořit úsilí členských států o lepší uznávání kvalifikací s cílem usnadnit mobilitu ve vzdělávání.

V oblasti vysokoškolského vzdělávání doporučení navazuje na pokrok, kterého již bylo dosaženo v rámci jiných fór, zejména v rámci tzv. boloňského procesuLisabonské úmluvy o uznávání kvalifikací, jakož i prostřednictvím mnohostranných dohod mezi skupinami členských států, jako je např. rozhodnutí Beneluxu o automatickém uznávání vysokoškolských kvalifikací a dohoda mezi pobaltskými zeměmi.

Doporučení rovněž podporuje další využívání stávajících nástrojů, které mohou podpořit uznávání kvalifikací a výsledků období studia v zahraničí, jako jsou Europass, evropský rámec kvalifikací, evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS), dodatek k diplomu, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a další.

V oblasti středoškolského vzdělávání je účelem navrhovaného doporučení zlepšit postupy pro uznávání kvalifikace, nutné pro přístup k vysokoškolskému vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a odborné přípravy. Bude rovněž prosazovat uznávání výsledků období studia v zahraničí na této úrovni.

Reports